Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
09/05/2016 Version française en-dessous


NIEUWE NA TE LEVEN MAATREGELEN VOOR PAARDEN AFKOMSTIG VAN ANDERE LIDSTATEN DIE ZONDER GEZONDHEIDSCERTIFICAAT IN BELGIË BINNENGEBRACHT ZIJN

Het is verplicht dat er een gezondheidscertificaat aanwezig is bij het intracommunautaire handelsverkeer van paarden. Er is één enkele uitzondering voor paarden die binnen de Benelux deelnemen aan een culturele manifestatie, bereden/geleid worden voor sportieve of recreatieve doeleinden, bestemd zijn voor beweiding of voor het werk of vervoerd worden naar een dierenkliniek.

Het gezondheidscertificaat is het bewijs dat het paard voor het vertrek is onderzocht door een officiële dierenarts die gecontroleerd heeft dat het paard geen symptomen van ziekte vertoonde en dat het paard niet afkomstig was van een bedrijf waar een aangifteplichtige ziekte is vastgesteld. Indien er geen gezondheidscertificaat aanwezig is, kan verondersteld worden dat het paard misschien besmet is en dat het andere paarden kan besmetten.

Om de andere paarden te beschermen, moeten de in België binnengebrachte paarden zonder gezondheidscertificaat voortaan een gezondheidsonderzoek ondergaan (klinisch onderzoek en bloedanalyse) door een erkende dierenarts, teneinde na te gaan of er geen infectie door een aangifteplichtige ziekte aanwezig is. De houder van het paard moet dus zo snel mogelijk contact opnemen met een dierenarts om deze controle uit te voeren.

De erkende dierenarts moet de identificatie van het dier controleren, een klinisch onderzoek en een bloedafname voor analyse uitvoeren. Hij stuurt de monsters voor analyse naar een door het FAVV erkend laboratorium. Momenteel wordt enkel een Cogginstest voor equine infectieuze anemie gevraagd. De lijst met analyses kan echter gewijzigd worden volgens de evolutie van de gezondheidstoestand in Europa. De controle op de identiteit en de analyse moeten in het paspoort worden geregistreerd.

De dierenarts stuurt in eerste instantie een bemonsteringsverslag naar de PCE (van de woonplaats van de houder). Van zodra het resultaat van de analyse gekend is, stuurt de dierenarts een kopie van dit resultaat naar de PCE samen met een volledig klinisch verslag voor elk gecontroleerd paard.

Indien de resultaten conform zijn, zal de PCE de opheffing van de maatregelen meedelen aan de paardenhouder. In geval van niet-conforme resultaten zal de PCE de controlemaatregelen toepassen die zijn voorzien in de wetgeving. In afwachting mag het paard niet worden verplaatst zonder toestemming van het FAVV.

Wanneer een paardenhouder in de praktijk een paard registreert in de centrale databank, ontvangt hij een melding die hem eraan herinnert de FAVV-procedure toe te passen wanneer het gezondheidscertificaat niet beschikbaar is voor paarden die van andere Lidstaten komen. Deze dieren zullen worden geëncodeerd in de databank als dieren die niet over een gezondheidscertificaat beschikken. De PCE's zullen een controle uitvoeren van de paarden zonder gezondheidscertificaat en waarvoor er geen enkel resultaat van een gezondheidsonderzoek bij hen is toegekomen binnen de 30 dagen na de aanvraag tot registratie.

Alle kosten zijn ten laste van de houder van het paard.

De procedure bestemd voor de dierenarts en de door de houder na te leven maatregelen zijn beschikbaar op de website van het FAVV: http://www.favv.be/dierlijkeproductie/dieren/paarden/
NOUVELLES MESURES À RESPECTER POUR LES CHEVAUX EN PROVENANCE D’AUTRES ETATS MEMBRES INTRODUITS EN BELGIQUE SANS CERTIFICAT SANITAIRE

La présence d’un certificat sanitaire lors des échanges intracommunautaires de chevaux est obligatoire. La seule exception concerne les chevaux participant à une manifestation culturelle, montés/menés à des fins sportives ou récréatives, destinés au pacage ou au travail ou transportés vers une clinique vétérinaire au sein du Benelux.

Le certificat sanitaire est la preuve que le cheval a été examiné avant son départ par un vétérinaire officiel qui a vérifié qu’il n’y avait pas de symptômes de maladies et que le cheval ne provenait pas d’une exploitation où une maladie à déclaration obligatoire a été diagnostiquée. En l’absence du certificat sanitaire, il faut envisager que le cheval est peut-être infecté et qu’il peut contaminer d’autres chevaux.

Afin de protéger les autres chevaux, les animaux introduits en Belgique sans certificat sanitaire doivent dorénavant subir un contrôle sanitaire (examen clinique et analyse de sang) par un vétérinaire agréé afin de vérifier l’absence d’infection par une maladie à déclaration obligatoire. Le détenteur du cheval doit donc prendre contact dans les plus brefs délais avec un vétérinaire pour organiser ce contrôle.

Le vétérinaire agréé doit réaliser un contrôle de l’identification de l’animal, un examen clinique et un prélèvement de sang pour analyse. Il envoie les échantillons pour analyse à un laboratoire agréé par l’AFSCA. Pour le moment, seul un test Coggins pour l’anémie infectieuse équine est demandé. La liste des analyses pourra cependant être modifiée en fonction de l’évolution de la situation sanitaire en Europe. Le contrôle de l’identité et l’analyse doivent être enregistrés dans le passeport.

Le vétérinaire envoie en premier lieu un rapport d’échantillonnage à l’UPC (du lieu de résidence du détenteur), puis, lorsque les résultats d’analyse sont disponibles, il transmet un rapport clinique complet pour chaque cheval contrôlé avec copie des rapports d’analyse.

En cas de résultats conformes, l’UPC communiquera au détenteur la levée des mesures. En cas de résultats non conformes, l’UPC appliquera les mesures de contrôle prévues par la législation. En attendant, le cheval ne peut pas être déplacé sans l’accord de l’AFSCA.

En pratique, lorsqu’un détenteur enregistre un cheval dans la banque de données centrale, il reçoit une notification lui rappelant l’obligation d’appliquer la procédure AFSCA lorsque le certificat sanitaire n’est pas disponible pour les chevaux provenant d’autres Etats membres. Ces animaux seront encodés dans la banque de données comme n’ayant pas de certificat sanitaire. Les UPC effectueront un contrôle des chevaux sans certificat sanitaire pour lesquels aucun résultat du contrôle sanitaire ne leur a été transmis dans les 30 jours de la demande d’enregistrement.

Tous les frais sont à charge du détenteur du cheval.

La procédure à destination du vétérinaire et les mesures à respecter par le détenteur et sont accessibles sur le site internet de l’AFSCA: http://www.afsca.be/productionanimale/animaux/chevaux/
 
 

Copyright © 2016 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française