Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits   Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Meldingsplicht
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Meldingsplicht


 

Elke exploitant moet het FAVV onmiddellijk inlichten wanneer hij van oordeel is of redenen heeft om te denken dat een product dat hij ingevoerd, geproduceerd, geteeld, gekweekt, bewerkt, gefabriceerd of verhandeld heeft, schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mens, dier of plant.

Als u twijfelt, raadpleeg dan het document Meldingsplicht en meldingslimieten. Dit document helpt u de gevallen te identificeren waavoor in België meldingsplicht geldt.


 

Wetgeving :
K.B. van 14/11/2003 (PDF) betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen.

(Nummer NUMAC - 2003023054 - voor de gecoördineerde wetgeving)

M.B. van 22/01/2004 (PDF) betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen.
+ Bijlagen voor electronische behandeling:

  • Bijlage 1: Formulier voor verplichte melding
  • Bijlage 2 (DOC): Formulier voor exploitanten van de sector van de primaire plantaardige productie
  • Bijlage 3 (DOC): Formulier voor exploitanten van de sector van de primaire dierlijke productie

K.B. van 03/02/2014 (PDF) tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en tot regeling van de aangifteplicht

  • Bijlage 1 (PDF) : Lijst van dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987
  • Bijlage 2 (DOC) : Formulier voor de verplichte melding van een aangifteplichtige ziekte voor exploitanten of dierenartsen. (Dit formulier moet door de aangever aan de Locale Controle Eenheid van zijn provincie teruggestuurd worden).
     
     
  Gegevens van de Locale controle-eenheden (LCE) voor de melding
     
     
  Informatie voor het opstellen van een mededeling in het kader van de meldingsplicht
     
     
  Productterugroepingen
     
     
  Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) :
- Video : RASFF: Keeping an eye on your food
- Website van de Europese Unie
     
     
 

Meer info

    - Meldingsplicht en meldingslimieten: richtsnoer.
Dit document vormt een hulpmiddel voor de operatoren en meer bepaald de KMO’s om de gevallen te bepalen waarvoor in België de meldingsplicht geldt.
     
    Inventaris acties en actiegrenzen en voorstellen voor harmonisering in het kader van de officiële controles

- Deel 1 - Actiegrenzen voor chemische contaminanten
- Deel 2 - Actiegrenzen voor microbiologische contaminanten in levensmiddelen

Deze documenten werden opgesteld om de diensten van DG Controle van het FAVV in staat te stellen eenvormige acties te ondernemen bij de vaststelling van een overschrijding van de toegelaten maximumgehalten (normen, MRL,…).

     
    - Omzendbrief van 10/06/2010 met betrekking tot de bestrijding van Salmonella in diervoeders

L.C.E.

Locale controle-eenheden

Publicatie

De meldingsplicht
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 09.02.2018   |   Naar boven
 


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet