Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Levensmiddelen > Omzendbrieven
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Omzendbrieven Levensmiddelen 

Deze pagina omvat alle omzendbrieven van de DG Controlebeleid van het FAVV betreffende de levensmiddelen.
Onderwerp                                                                               
Van toepassing
vanaf               

Identificatie                 

Stroomafschakelplan


Deze omzendbrief heeft tot doel het nodige te doen om ervoor te zorgen dat onderbrekingen in de elektriciteitsvoorziening geen negatieve invloed hebben op de voedselveiligheid.

12/11/2018 PCCB/S3/JIM/1234074

Kweken en in de handel brengen van insecten en levensmiddelen op basis van insecten voor humane consumptie

Deze omzendbrief heeft als doel de voorschriften te verduidelijken die van toepassing zijn op het kweken en in de handel brengen van insecten en levensmiddelen op basis van insecten voor humane consumptie.

05/11/2018

PCCB/S3/1158552

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Engelse versie

Hygiënevoorschriften in de grootkeukens in ziekenhuizen

Deze omzendbrief herhaalt enkele belangrijke hygiënevoorschriften voor grootkeukens in ziekenhuizen. Hij heeft tot doel de exploitanten van grootkeukens in ziekenhuizen te wijzen op hun verplichtingen met betrekking tot voedselveiligheid en het bestaan van door het FAVV goedgekeurde gidsen voor grootkeukens.

13/09/2018

PCCB/S3/KBS/1027086

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Bekomen van een afwijking op de maximale temperatuur van 180°C van vetten en oliën bij het frituren van levensmiddelen
- Bijlage I : Aanvraagformulier voor het bekomen van een afwijking op de maximale temperatuur van 180°C van olie en vet bij het frituren van levensmiddelen.
- Bijlage II : Formulier voor de toekenning/weigering van een afwijking op de maximale temperatuur van 180°C van olie en vet bij het frituren van levensmiddelen.

Deze omzendbrief heeft als doel de operatoren in te kennis stellen van de wijziging van de procedure voor het bekomen van een afwijking op de maximale temperatuur van 180°C van eetbare oliën en voedingsvetten bij het frituren van levensmiddelen.

11/07/2018

PCCB/S3/VVN/1148069

- Bijlage 1

- Bijlage 2

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Verkoop van levensmiddelen door de producent aan de consument met tussenkomst van een derde voor de organisatie van de levering

Deze omzendbrief verduidelijkt het standpunt van het FAVV met betrekking tot voedselveiligheidsaspecten bij de verkoop van levensmiddelen door de geregistreerde producent aan de consument waarbij een derde tussenkomt voor de organisatie van de levering (bijv. transporteurs, afhaalpunten, consumentengroepen die gegroepeerde aankopen doen…).

06/07/2018

PCCB/S3/NDZ/1310092

Toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Bijlage 1: Beslissingsboom voor hoevezuivelproducenten om te bepalen of de operator over een toelating of een erkenning moet beschikken

Deze omzendbrief heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden die bepalen of een hoevezuivelproducent over een toelating of een erkenning dient te beschikken. Tevens wordt het toepassingsgebied van de autocontrolegidsen voor de zuivelsector kort toegelicht.

18/05/2018

PCCB/S3/NDZ/1136184

Bijlage 1

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Toiletruimten in de distributiesector

De omzendbrief geeft een verduidelijking van de wettelijke vereisten met betrekking tot de inrichting van de toiletruimten in de bedrijfsruimten in de distributiesector.

15/05/2018

PCCB/S3/873367

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Microbiologische analyses van gehakt vlees en vleesbereidingen in de detailhandel.

Bijlage: Microbiologische criteria m.b.t. de versoepelde bemonsteringsfrequentie.

Het doel van deze omzendbrief is de aandacht van de operatoren te vestigen op de verplichte microbiologische analyses voor gehakt vlees en vleesbereidingen in de detailhandel. Tevens worden de te nemen maatregelen verduidelijkt in geval van niet-conforme analyseresultaten.

29/03/2018

PCCB/S3/VCT/1424950

Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Tolerantiewaarden voor geëtiketteerde gehaltes van vitaminen en mineralen in voedingssupplementen
Bijlage 1 : Europese leidraad
Bijlage 2 : Guidance document tolerances : simplified summary table
Bijlage 3 : Beslissingstabel voor tolerantiewaarden van nutriënten in voedingssupplementen met voorbeelden
Bijlage 4 : Overzicht van de minimale en maximale gehalten van vitamines en mineralen in voedingssupplementen

Deze omzendbrief heeft tot doel de operatoren meer duidelijkheid te verschaffen omtrent de tolerantiewaarden voor de geëtiketteerde gehaltes van vitaminen en mineralen in voedingssupplementen.

02/02/2018

- Bijlage 1

- Bijlage 2

- Bijlage 3

- Bijlage 4

Perchloraatcontaminatie van meststoffen en groenten en fruit

Bijlage : Verklaring met de tijdelijke actielimieten ("enforcement level") voor de Europese Unie.

In deze omzendbrief wordt de aandacht gevestigd op de perchloraatproblematiek in meststoffen en in groenten en fruit, en wordt de sector geïnformeerd over de Europese en de Belgische aanpak en vastgelegde actielimieten.

26/01/2018

PCCB/S1-3/1102962

Bijlage

Invoer van pijnboompitten uit China

- Bijlage 1 : Brochure met afbeeldingen van eetbare en niet-eetbare pijnboompitten.
- Bijlage 2 : Geactualiseerde lijst met geaccrediteerde exporteurs van Chinese pijnboompitten.

Deze omzendbrief heeft als doel de Belgische importeurs van Chinese pijnboompitten te informeren over de maatregelen vanwege de Chinese autoriteiten die moeten verzekeren dat enkel eetbare soorten pijnboompitten geëxporteerd worden naar de Europese Unie.

26/01/2018

PCCB/S3/KBN/1055311

Controle op de radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan

De omzendbrief wil de operatoren in kennis stellen van de harmonisering op Europees niveau van de controles bij invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima.
15/12/2017

PCCB/S3/VCT/678219

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Grensoverschrijdende handelsverkeer in niet-onthuid grof vrij wild

Tijdelijk opgeschort

De toepassing van deze omzendbrief werd op 1 november 2018 tot nader order opgeschort voor wat betreft het handelsverkeer met: Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland. 
Bijlage 1: Frans model van verklaring GP
Bijlage 2: Nederlands model van verklaring GP
Bijlage 3: Luxemburgs model van verklaring GP

Deze omzendbrief heeft als doel om een afwijking in te stellen op de verplichting van een gezondheidscertificaat voor karkassen van niet-onthuid grof vrij wild dat afkomstig is van de jacht in een grensgebied en dat vervolgens wordt vervoerd naar een vrijwildbewerkingsinrichting die gelegen is op het nationaal grondgebied.

21/11/2017

PCCB/S3/KVT/1347004

Bijlage 1 (fr)

Bijlage 2

Bijlage 3 (fr)

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Bepalingen van toepassing op voedselbanken en liefdadigheidsverenigingen

In deze omzendbrief worden richtsnoeren aangereikt met betrekking tot de interpretatie van houdbaarheidsdata, traceerbaarheid, etikettering en invriezen van voorverpakte levensmiddelen. Deze richtsnoeren zijn specifiek bedoeld voor voedselbanken en liefdadigheidsverenigingen. Dit initiatief kadert binnen een sociaal en duurzaam voedselveiligheidsbeleid met het oog op een maximale bescherming van de consument en een reductie van voedselverspilling.

14/09/2017

PCCB/S3/CDP/1092228

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Traceerbaarheid en etikettering van rundvlees

Deze omzendbrief heeft als doel de reglementaire vereisten toe te lichten m.b.t. de specifieke traceerbaarheids-en etiketteringsregels voor rundvlees.

01/09/2017

PCCB/S3/LVN/1460489

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Verdeling van de controles met betrekking tot de etikettering, de reclame en de samenstelling van levensmiddelen

Bijlage: Verdeling van de expertise tussen het FAVV en de FOD Economie m.b.t. de controles op de etikettering, de reclame en de samenstelling van levensmiddelen

Deze omzendbrief heeft tot doel toelichting te verschaffen bij de verdeling van de controles met betrekking tot de etikettering, de reclame en de samenstelling van de levensmiddelen tussen de controlediensten van het FOD Economie en de FAVV, vastgelegd in een protocol tussen beide controlediensten.

11/08/2017

PCCB/S3/CDP/1463259

Bijlage

Gezondheidsclaims voor levensmiddelen

De omzendbrief heeft tot doel toelichting te verschaffen bij de eisen die worden gesteld aan het gebruik van voedings- en gezondheidsclaims op levensmiddelen.

01/08/2017

PCCB/S3/CDP/930320

Bewaartemperatuur en –duur van levensmiddelen in de detailhandel
Bijlage 1 : overzicht van de afwijkingen van de wettelijke bewaartemperatuur voor bepaalde te koelen levensmiddelen en richtlijnen m.b.t. de bewaartemperatuur en –duur voor bepaalde levensmiddelen
Bijlage 2 : belegde broodjes
Bijlage 3 : sushi en aangezuurde rijst bestemd voor de bereiding van sushi
Bijlage 4 : viennoiserie met gebakken banketbakkersroom
Bijlage 5 : bloedworst
Bijlage 6 : kip aan ‘t spit

Bijlage 7 : rijsttaart

Via deze omzendbrief wordt een afwijking verleend op de wettelijke bewaartemperatuur van bepaalde te koelen levensmiddelen in de detailhandel zoals vastgesteld in het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne.

31/07/2017

PCCB/S3/VCT/1339943

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

Bijlage 5

Bijlage 6

Bijlage 7

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Controle op de kwaliteit van water in de levensmiddelensector
- Bijlage 1 : Parameters en parameterwaarden
- Bijlage 2 : Te analyseren parameters en controlefrequenties volgens de behandelingen op leidingwater

- Bijlage 3 : Controlefrequeties
- Bijlage 4 : Formulier voor het aanvragen van een afwijking van analyse van parameters bij volledige controle van drinkwater
- Bijlage 5 : Formulier voor het aanvragen van een vermindering van de frequentie van analyses van parameters van routinecontroles bij drinkwateranalyse
- Bijlage 6 : Formulier voor toekenning van een afwijking van analyse van parameters bij volledige controle van drinkwater
- Bijlage 7 : Formulier voor toekenning van een vermindering van de frequentie van analyses van parameters van routinecontroles op drinkwater

De omzendbrief heeft als doel een beter begrip te verschaffen over de reglementaire vereisten en verplichtingen van de operatoren met betrekking tot de kwaliteit van en de controle op water dat in levensmiddelenbedrijven wordt gebruikt bij de fabricage en/of het in de handel brengen van levensmiddelen.

28/07/2017

PCCB/S3/ENE/1140519

- Bijlage 1

- Bijlage 2

- Bijlage 3

- Bijlage 4

- Bijlage 5

- Bijlage 6

- Bijlage 7

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Bemonsteringsfrequentie voor gehakt vlees en vleesbereidingen en de versoepeling ervan in het kader van verordening (EG) nr. 2073/2005 voor de inrichtingen in de sector verwerking
- Bijlage 1: Microbiologische criteria voor gehakt vlees en vleesbereidingen i.k.v. de wettelijke bemonsteringsfrequentie (cfr. verordening (EG) nr. 2073/2005)
- Bijlage 2: Microbiologische criteria m.b.t. de versoepelde bemonsteringsfrequentie
- Bijlage 3: Schema bemonsteringsfrequentie


Het doel van deze omzendbrief is de aandacht te vestigen op de bemonsteringsfrequentie voor gehakt vlees en vleesbereidingen met het oog op microbiologische analyses in het kader van de verordening (EG) nr. 2073/2005 en het KB van 26 april 2009 voor de inrichtingen in de sector verwerking.

14/07/2017

Gebruik van insecticiden in bedrijven die planten en plantaardige producten opslaan en verwerken.


Deze omzendbrief heeft tot doel te verduidelijken welk type insecticide moet gebruikt worden in functie van het beoogde doel en te herinneren aan de eisen die van toepassing zijn op het gebruik van die producten.

29/06/2017 PCCB/S1/JFS/1367728

Provocatietesten (challengetesten) en houdbaarheidstesten in levensmiddelen m.b.t. Listeria monocytogenes


Deze omzendbrief heeft tot doel de operatoren actief in de voedselketen enkele toelichtingen te geven bij de nieuwe versie van het technisch richtsnoer voor het uitvoeren van houdbaarheidstesten m.b.t. Listeria monocytogenes in kant-en-klare levensmiddelen.

04/04/2017

PCCB/S3/VCT/1235228

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.

Deze omzendbrief verduidelijkt de wettelijke verplichtingen voor operatoren met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.

13/03/2017

PCCB/S3/5200333

 

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Etikettering van een aanbevolen bewaartemperatuur

In deze omzendbrief worden richtsnoeren aangereikt met betrekking tot de vermelding van door de fabrikanten aanbevolen bewaartemperaturen die niet wettelijk bepaald zijn.

20/05/2016

PCCB/S3/CDP/350561

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Verzamelen van eieren van leghennen in het slachthuis met het oog op de valorisatie ervan door de fabrikanten van eiproducten

Deze omzendbrief heeft tot doel een kader te bepalen voor het verzamelen van eieren in het slachthuis tijdens het slachtproces van leghennen met het oog op de valorisatie van die eieren door de fabrikanten van eiproducten.

17/05/2016

PCCB/S3/EHC/1318285

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Bevroren, diepgevroren of ontdooide levensmiddelen

Bijlage : Formulier voor melding van de Provinciale Controle-eenheden.

Deze omzendbrief heeft tot doel de operatoren meer duidelijkheid te verschaffen inzake de mogelijke
afwijkingen omtrent de temperatuursbeheersing van :
- diepgevroren, bevroren of ontdooide levensmiddelen bestemd voor verdere verwerking ;
- gekoelde of bevroren levensmiddelen bestemd voor diepvriezen.

17/05/2016

PCCB/S3/EM/1094980

Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Erkenning in het kader van de handelsnormen groenten en fruit


Deze omzendbrief geeft toelichting over de toepassing van erkende marktdeelnemers voorzien in de Europese wetgeving betreffende de handelsnormen voor groenten en fruit en verduidelijkt de erkenningsvoorwaarden.

03/03/2016 PCCB/S1/LSW/1352788

Toegelaten additieven in vleesbereidingen

De omzendbrief heeft tot doel, de regels te verduidelijken die van toepassing zijn voor het gebruik van additieven bij het vervaardigen van vleesbereidingen, in het bijzonder wanneer het gaat om producten van het type "bereide americain", "filet americain","steak tartare", “spread”, “cannibal salade”...

17/07/2015 PCCB/S3/ENE/1300795

Implementeren van goede praktijken die helpen om het acrylamidegehalte in voeding te verminderen.

Deze omzendbrief heeft als doel de maatregelen en goede praktijken om het acrylamidegehalte in de voeding te verminderen, in herinnering te brengen.

02/04/2015 PCCB/S3/KBN/1272831
Aanvraag van een vrijstelling met het oog op het gebruik van niet-drinkbaar water voor de fabricage of het in de handel brengen van levensmiddelen.
Bijlage 1 : Formulier voor een sectoraanvraag voor een vrijstelling met het oog op het gebruik van niet-drinkbaar water voor de fabricage of het in de handel brengen van levensmiddelen
Bijlage 2 : Formulier voor een individuele aanvraag voor een vrijstelling met het oog op het gebruik van niet-drinkbaar water voor de fabricage of het in de handel brengen van levensmiddelen
Bijlage 3 : Formulier voor toekenning of afwijzing van een sectorvrijstelling met het oog op het gebruik van niet-drinkbaar water voor de fabricage of het in de handel brengen van levensmiddelen
Bijlage 4 : Formulier voor toekenning of afwijzing van een individuele vrijstelling met het oog op het gebruik van niet-drinkbaar water voor de fabricage of het in de handel brengen van levensmiddelen

De omzendbrief heeft als doel de procedure uit te leggen voor de aanvraag van een vrijstelling met het oog op het gebruik van niet-drinkbaar water bij de fabricage of het in de handel brengen van levensmiddelen.

06/02/2015

Allergeneninformatie

Bijlage 1 : Procedure bij mondelinge overdracht van de allergeneninformatie voor niet-voorverpakte levensmiddelen.
Bijlage 2 : Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25/10/2011
Bijlage 3 : KB van 17/07/2014

Deze omzendbrief heeft als doel uitleg te verschaffen bij de nieuwe regels met betrekking tot :
- de vermelding van allergenen van voorverpakte levensmiddelen en
- het meedelen van allergeneninformatie voor niet-voorverpakte levensmiddelen.

13/12/2014

Bijlage 2 : geconsolideerde wetgeving raadplegen van de Veror. 1169/2011)

Noodmaatregelen voor de controle op niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst en rijstproducten van oorsprong uit China.

Op 26 mei 2013 keurden de lidstaten een nieuw uitvoeringsbesluit van de Commissie goed tot wijziging van uitvoeringsbesluit 2011/884/EU inzake noodmaatregelen met betrekking tot niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst en rijstproducten van oorsprong uit China. Die maatregelen zijn het gevolg van het grote aantal non-conformiteiten dat blijft voorkomen bij Chinese producten en van het feit dat het voor de Chinese autoriteiten blijkbaar onmogelijk is om dat probleem op te lossen. Deze omzendbrief heeft als doel de toepassing van dit uitvoeringsbesluit 2011/884/EU in de sectoren levensmiddelen en diervoeders te verduidelijken en de wijzigingen toe te lichten.
05/08/2013 PCCB/S3/799241

Slagerijscholen

De omzendbrief heeft als doel de voorwaarden met betrekking tot een toelating/erkenning voor scholen die een opleiding tot slager aanbieden te verduidelijken.

04/06/2013 PCCB/S3/574427

Bemonsteringsschema's bij het testen aan de hand van microbiologische criteria

Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op de door de exploitanten van levensmiddelenbedrijven toe te passen bemonsteringsschema's zoals voorgeschreven in verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen.

08/05/2013

PCCB/S3/VCT/1046469

Bijlage

Norm voor lood in drinkwater

Deze omzendbrief heeft tot doel de operatoren in kennis te stellen van het einde van de overgangsperiode voor de getolereerde norm van 25 μg/l in plaats van 10 μg/l voor lood in drinkwater geleverd via het distributienetwerk.

23/04/2013 PCCB/S3/CHX/1040187

Gebruik van technische hulpstoffen bij de bereiding van levensmiddelen

- Bijlage 1 : Gedragscode
- Bijlage 2 : Richtlijnen van de Codex Alimentarius Commissie (CAC/GL 75-2010)
- Bijlage 3 : Advies 13-2011 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV

Deze omzendbrief heeft tot doel de operatoren in de voedingssector te herinneren aan hun wettelijke verplichtingen op gebied van het gebruik van technische hulpstoffen.

13/03/2013

PCCB/S3/CHX/1018782

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Implementatie van de wet van 4 september 2012 met betrekking tot het verbod op bisfenol A

- Bijlage 1 : Wet van 4 september 2012
- Bijlage 2 : Wet van 24 januari 1977

- Bijlage 3 : Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie van 14 januari 2011

In de omzendbrief wordt toelichting gegeven bij de implementatie van de wet van 4 september 2012 tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen voor kleine kinderen.

17/01/2013

PCCB/S3/CDP/986308

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Fabrikanten van bijzondere voeding voor zuigelingen of kleuters

- Bijlage : Lijst met specifieke chemische en microbiologische criteria voor bijzondere voeding voor zuigelingen en kleuters.

Deze omzendbrief herinnert fabrikanten die actief zijn in de sector van de bijzondere voeding voor zuigelingen of kleuters aan hun plicht om over een toelating te beschikken voor die specifieke activiteit en een HACCP-systeem te implementeren dat rekening houdt met de specifieke vereisten voor bijzondere voeding voor zuigelingen of kleuters.

06/11/2012

PCCB/S3/LRT/951717

Bijlage

Productiedatum en datum van invriezing van bevroren levensmiddelen van dierlijke oorsprong

De omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op en duiding te geven bij de reglementaire vereisten m.b.t. de mededeling van de productiedatum en de datum van invriezing van bevroren levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

06/08/2012 PCCB/S2/GDS/881540

Traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong

De omzendbrief vestigt de aandacht op de reglementaire vereisten m.b.t. de documenten die om traceerbaarheidsredenen vereist zijn bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

01/07/2012 PCCB/S2/GDS/891700
Houdbaarheidsdata

In de omzendbrief wordt toelichting gegeven over de verschillende houdbaarheidsdata en wat er dient te gebeuren na overschrijding van deze data.
23/12/2011 PCCB/S3/802859
Controle op de invoer van keukengerei van polyamide- of melaminekunststof van oorsprong of verzonden uit China en Hongkong.

De omzendbrief wil de operatoren in kennis stellen van de controles (geharmoniseerd op Europees niveau) bij invoer van keukengerei van polyamide- of melaminekunststof van oorsprong of verzonden uit China en Hongkong.
20/07/2011

PCCB/S3/EMS/695230

 

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Verordening (EG) nr. 10/2011 van de Commissie van 14/01/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (PIM)
- Bijlage 1 : Verordening (EG) 10/2011

In de omzendbrief word de reglementering inzake kunststoffen, Verordening (EG) nr. 10/2011 van de Commissie van 14/01/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (PIM), toegelicht.

31/05/2011 PCCB/S3/662562
Bijlage 1

Morfoline

De omzendbrief beschrijft de risicobeheersmaatregelen voor ingevoerde zendingen fruit 'ananassen, mango's, papaja's en avocado's) dat behandeld werd met morfoline.

17/02/2011 PCCB/S3/LRT/611844

Gebruik van rode gefermenteerde rijst (Angkak) als ingrediënt in voedingssupplementen

Bijlage : detail « novell food catalogue » – monascus purpureus

De omzendbrief informeert de operatoren over de beslissing van de Europese Commissie dat het ingrediënt rode gefermenteerde rijst niet als novel food wordt beschouwd in voedingssupplementen.

17/05/2010 PCCB/S3/LRT/432615
Bijlage

Etiketteringvoorschriften voor gehakt vlees, vleesbereidingen en vleesproducten van pluimvee (EG) Nr. 2073/2005.
- Bijlage: overzicht criteria.

De omzendbrief informeert de operatoren over een wijziging in de etiketteringvoorschriften voor gehakt vlees, vleesbereidingen en vleesproducten van pluimvee.

16/03/2010 PCCB/S3/CGM/425106
Bijlage

Verkoop softijs

De omzendbrief informeert de operatoren over de temperatuursvoorwaarden bij de verkoop van softijs.

05/01/2010 PCCB/S3/DVE/387004


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bi15.02.2019 #EndDate -->   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet