Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands Duits Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Laboratoria > Erkende Laboratoria
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Erkende Laboratoria


Het FAVV beschikt over een netwerk van performante laboratoria waarvan een vijftigtal externe partnerlaboratoria (privé en publiek) waaronder laboratoria die gespecialiseerd zijn in de opsporing van dierziekten. Ze erkent externe laboratoria en vertrouwt hen analyses toe voor rekening van het FAVV. Ze waakt ook over de termijnen en de prijzen van de analyses, waakt over de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van de resultaten en ziet erop toe dat de analysemethodes beantwoorden aan de toepasselijke normen.


  Algemeenheden
  Dienstnota's
  Procedures
Algemeenheden


Datum
publicatie

Onderwerp
19/07/2023 Lijst van de erkende laboratoria en de erkende analyses (v179)
04/05/2012

Evaluatie van immunoassay kits voor de bepaling van het gehalte aan aflatoxine in maïs en rijst (En)

24/09/2010 Evaluatie van immunoassay kits voor de bepaling van ochratoxine A in granen (En)
03/09/2009 Administratieve en experimentele evaluatie van snelle commerciële testkits voor de bepaling van deoxynivalenol in granen (En)
15/09/2006 Correctie voor terugvinding

Naar boven    
Dienstnota's


Datum
publicatie

Onderwerp
17/05/2023
14/02/2023
14/03/2023

Lijst van de erkende microbiologische methoden (V35)

19/07/2023

Nationale programma's voor de bestrijding van Salmonella bij pluimvee - Samenvatting (v13)


   > Bijlage 3

26/08/2020 Informatie over de publicatie van het Ministerieel besluit van 24/08/2020 houdende dringende maatregelen voor het epidemiologisch toezicht op het SARS-CoV-2-virus bij dieren en om de verspreiding ervan in nertsenhouderijen te voorkomen.
13/07/2020 Accreditatie van laboratoria voor de voorspellende microbiologie in het kader van het “Technical guidance document on shelf-life studies for Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods"
16/03/2020 Impact van COVID-19 op de analyses die door het FAVV zijn toegewezen aan erkende laboratoria
 
27/01/2020

Salmonella stammen afkomstig van karkassen van slachtkuikens en mestkalkoenen (nekvel) in het kader van de autocontrole in 2020


   > Bijlage: Aanvraagformulier

05/04/2019 Bestrijding van de ziekte van Aujeszky
31/08/2018 Analyseprogramma 2019: toepassing van de wet op de overheidsopdrachten (v2)
26/09/2017

Communicatie ivm meldingsplicht


   > Bijlage : Twenty-second Conference on Food Microbiology
26/01/2017

Oproep tot inschrijving EURL “metals and nitrogenous compounds in feed and food”, “processing contaminants”, “mycotoxins and plant toxins in feed and food”

   > Bijlage: Ares(2017)354557 (En)

23/12/2016

Oproep tot inschrijving "EURL Foodborne viruses in food"

   > Bijlage: Ares (2016)7020574 (En)

27/06/2016

Analyses mariene toxines

18/03/2015 Uitvoeren van BTV-analyses (bluetongue virus) in geval van afwezigheid van reagentia gecontroleerd conform het MB van 03/04/2014
17/10/2014 Erkenning van laboratoria in het kader van BVD-analyses (boviene virale diarree)

   > Bijlage 1: Belgisch Staatsblad
19/09/2014 Samenwerking FAPAS – BU PT Schemes

   > Bijlage 1: Toestemming tot bekendmaking van resultaten van ringtesten (En)
23/08/2013 Publicatie methoden FAVV laboratoria, NRL's en

EU-RL

   > Bijlage 1: Brief Belac
05/08/2013 Detectie van Cronobacter sakazakii in melkpoeder
13/06/2013 PT Schemes module
29/11/2012 Bacteriologisch onderzoek van vlees en opsporing van stoffen met een kiemgroeiremmende werking die worden uitgevoerd in uitvoering van het koninklijk besluit van 22 december 2005

   > Bijlage 1: Advies 25-2012
10/09/2012 Richtlijnen voor het nemen van monsters in de lokalen en van de uitrusting voor de verwerking van levensmiddelen met betrekking tot het opsporen van Listeria monocytogenes

   > Bijlage 1: Richtlijnen (En)
23/08/2012 Erkenning van laboratoria - Publicatie nieuw koninklijk besluit van 3/08/2012

   > Bijlage 1: Business case
   > Bijlage 2: KB 23/08/2012
24/06/2021 Bewaartermijnen voor monsters in de laboratoria

   > Bijlage 1: Lijst bewaartermijnen
26/11/2007 Analyse pesticidenresidu's - Analyse- en rapportagetermijnen

Naar boven    
Procedures


Datum publicatie
Procedure

Onderwerp

09/06/2022

2018/1192/LAB

Rapportering van analyseresultaten door de externe laboratoria

15/05/2017 LAB 986 Behandeling aanvragen voor erkenning van externe laboratoria (v1)
   > Bijlage 1: Formulier voor een aanvraag voor erkenning


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 20.07.2023   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet