Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dierlijke producten > Vlees > Identificatiemerken op vlees
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Identificatiemerken op vlees van als landbouwhuisdier                     gehouden hoefdieren


 

  Ovale stempel
     
  Gekruiste stempel
     
  Andere verplichte vermeldingen op uitgesneden vlees en slachtafvallen
     
    - Etikettering en tracering van rundsvlees
     
    - Vermeldingen ivm overdraagbare spongiforme encephalopathieën (OSE)
     
    - Vermeldingen op de consumentenverpakking
     
     

Naar boven


Ovale stempel

 

Al het vlees (inbegrepen slachtafvallen) dat een uitsnijderij verlaat, dient voorzien te zijn van een identificatiemerk. In tegenstelling tot het gezondheidsmerk op karkassen dat onder de verantwoordelijkheid van de officiële dierenarts valt, valt het identificatiemerk onder de gehele verantwoordelijkheid van de exploitant.

 
 

Het gaat om een ovaal merk waarvan de afmetingen vrij zijn. De afmetingen van de cijfers en letters zijn eveneens vrij, maar ze moeten duidelijk leesbaar zijn.

Aanduidingen:  

 • boven: BELGIË of BE (de letters “BELGIË” mogen de ronding van de ovale rand volgen, maar kunnen evengoed op een rechte lijn geplaatst worden)
 • midden: erkenningsnummer van de uitsnijderij
 • onder: EG
 

Op onverpakt vlees wordt het identificatiemerk aangebracht door middel van:

 • een stempel (rechtstreeks op het vlees), of
 • een etiket (rechtstreeks op het vlees), of
 • een er aan vastgehecht plaatje van duurzaam materiaal dat niet kan worden verwijderd. 
 

Op versneden vlees en slachtafvallen die zijn verpakt, moet het identificatiemerk worden aangebracht door middel van:

 • een opdruk op de verpakking, of
 • een etiket dat op de verpakking is bevestigd. Wanneer een onmiddellijke verpakking dezelfde bescherming biedt als een verpakking, mag het etiket op de onmiddellijke verpakking worden bevestigd.
 

Het etiket of de opdruk dienen zodanig te worden aangebracht dat ze bij het openen van de verpakking worden vernietigd. In geval van een opdruk is dit evenwel niet vereist wanneer door het openen de verpakking zelf wordt vernietigd.

 

  

Wettelijke basis:

Verordening (EG) nr. 853/2004 (bijlage II, sectie I).

Naar boven


Gekruiste stempel.

 

Het merk wordt aangebracht op uitgebeend of versneden vlees van dieren dat niet voldoen aan de veterinairrechtelijke voorschriften om als vers vlees te worden toegelaten tot het handelsverkeer tussen de lidstaten van de EG (vb. varkenspest).

Vlees met een gekruiste stempel mag niet als vers vlees in de EG-handel worden gebracht. Dit kan wel na een behandeling volgens  het koninklijk besluit van 13 mei 2005 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong.


 

In de uitsnijderij binnengebracht vlees dat voorzien is van het gekruiste merk, dient na bewerking in de uitsnijderij voorzien te worden van een identificatiemerk naar hetzelfde model als dit merk. Dit identificatiemerk bevat het erkenningsnummer van de uitsnijderij in plaats van dat van het slachthuis.

 

Wettelijke basis: koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (bijlage V, I).

 

Naar boven


Andere verplichte vermeldingen op uitgesneden vlees en slachtafvallen.

  Etikettering en tracering van rundsvlees
   
   
  Vermeldingen i.v.m. overdraagbare spongiforme encephalopathieën (OSE)
   

Het retraceringsetiket dat voorkomt op karkassen of delen van karkassen die nog delen van de wervelkolom bevatten en afkomstig zijn van runderen ouder dan 30 maanden geboren in een lidstaat met een verwaarloosbaar BSE-risico moet voorzien zijn van een rode streep. Deze rode streep houdt in dat de verwijdering van de wervelkolom vereist is voor dit vlees.

   

Wettelijke basis : verordening (EG) nr. 999/2001.

   
   
  Vermeldingen op de consumentenverpakking
   

Op versneden vlees en slachtafvallen die zijn verpakt in verpakkingen die als dusdanig voor de consument zijn bestemd, moet het identificatiemerk worden aangebracht door middel van :

 • een opdruk op de verpakking, of
 • een etiket dat op de verpakking is bevestigd. Wanneer een onmiddellijke verpakking dezelfde bescherming biedt als een verpakking, mag het etiket op de onmiddellijke verpakking worden bevestigd.
  Het etiket of de opdruk dienen zodanig te worden aangebracht dat ze bij het openen van de verpakking worden vernietigd. In geval van een opdruk is dit evenwel niet vereist wanneer door het openen de verpakking zelf wordt vernietigd.
   

Naast de vermelding van het identificatiemerk, dient ook voldaan te zijn aan de eisen van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen :

“Art. 2. § 1. Onverminderd de bijzondere bepalingen betreffende sommige vermeldingen in de etikettering van bepaalde voedingsmiddelen (vb. het identificatiemerk, bijkomende vermeldingen voor diepgevroren voedingsmiddelen, vermeldingen m.b.t. allergenen,…), is het verboden voorverpakte voedingsmiddelen in de handel te brengen die de volgende vermeldingen niet dragen, in de voorwaarden en onder voorbehoud van de afwijkingen bepaald in de artikelen 3 tot 13:

 
 1. de verkoopbenaming;
 2. de lijst met ingrediënten;
 3. de hoeveelheid bepaalde ingrediënten of categorieën van ingrediënten overeenkomstig de bepalingen van artikel 5;
 4. de datum van minimale houdbaarheid, of bij uit microbiologisch oogpunt zeer bederfelijke voedingsmiddelen, de uiterste consumptiedatum;
 5. de bijzondere bewaar- en gebruiksvoorwaarden;
 6. de naam of de handelsnaam en het adres van de fabrikant of de verpakker of van een in de Europese Gemeenschap gevestigde verkope ;
 7. een gebruiksaanwijzing, indien het voedingsmiddel zonder gebruiksaanwijzing niet behoorlijk kan worden gebruikt;
 8. het effectieve alcohol-volumegehalte voor dranken met een alcohol-volumegehalte van meer dan 1,2 %;
 9. de nettohoeveelheid;
 10. de plaats van oorsprong of herkomst, indien het weglaten daarvan de verbruiker zou kunnen misleiden in verband met de werkelijke oorsprong of herkomst van het voedingsmiddel.”
   

   

Opmerking :

 

Het aanbrengen van een identificatiemerkteken op consumentenporties is niet vereist als het vlees te koop wordt aangeboden in een verkoopplaats met aangrenzende werkplaats (grootwarenhuizen, beenhouwerijen).

Deze inrichtingen hebben het statuut van vleeswinkel waarop het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de detailhandel in bepaalde levensmiddelen van dierlijke oorsprong van toepassing is. Al het vlees dat vanuit een slachthuis of uitsnijderij naar een vleeswinkel vervoerd wordt, moet wel voldoen aan de bepalingen die betrekking hebben op de verpakking, de etikettering en het vervoer.
   

Diepvriesvlees

  Indien de voorverpakte producten diepgevroren zijn, moet overeenkomstig het koninklijk besluit van 5 december 1990 betreffende diepvriesproducten bijkomende vermeldingen worden aangebracht op het etiket:
 
 • het woord “diepvries” moet de verkoopbenaming aanvullen;
 • behalve de datum van de minimale houdbaarheid, de periode gedurende de welke de diepvriesproducten bij de eindverbruiker thuis kunnen bewaard worden en op welke temperatuur en/of in welke installatie de producten moeten worden bewaard;
 • “na ontdooiing niet opnieuw invriezen”.

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 28.08.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet