Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Allemand
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dierlijke producten > Omzendbrieven
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Omzendbrieven Dierlijke producten 

Deze pagina omvat alle omzendbrieven van de DG Controlebeleid van het FAVV betreffende de dierlijke producten: vlees, vis, melk, eieren, ...
Onderwerp                                                                               
Van toepassing
vanaf               

Identificatie                 
Ontsmetten van gereedschap met alternatieve methoden voor heet water van ten minste 82°C in slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor het vervaardigen van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees. nieuwe versie

Deze omzendbrief heeft als doel de voorwaarden vast te stellen voor het gebruik van andere systemen dan water van ten minste 82°C voor het ontsmetten van gereedschap in slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor het vervaardigen van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees.

31/10/2023

PCCB/S3/1123560

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Wederzijdse erkenning van de Gekwalificeerde Persoon (G.P.) binnen de Benelux (Jacht)

- Bijlage : formulier tot aanvraag van de erkenning G.P. en de registratie.

Deze omzendbrief licht de in België geregistreerde gekwalificeerde personen in over de mogelijkheid de erkenning van hun statuut te bekomen voor het Groothertogdom Luxemburg en/of Nederland en daar geregistreerd te worden als G.P. Tevens worden zij ingelicht over de te volgen procedure.

25/08/2023

PCCB/S3/878741

- Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Voedselketeninformatie voor dieren – standaardformulier VKI
- Bijlage 1: minimaal te verstrekken informatie runderen
- Bijlage 2: minimaal te verstrekken informatie geiten en schapen
- Bijlage 3: minimaal te verstrekken informatie lagomorfen
- Bijlage 4: minimaal te verstrekken informatie pluimvee
- Bijlage 5: minimaal te verstrekken informatie varkens
- Bijlage 6: minimaal te verstrekken informatie kalveren
- Bijlage 7: minimaal te verstrekken informatie eenhoevigen
- Bijlage 8: standaardformulier VKI

Deze omzendbrief heeft als doel de reglementaire vereisten toe te lichten over de voedselketeninformatie (VKI) die aan de slachthuisexploitant verstrekt moet worden door de exploitant van het bedrijf van herkomst van de voor de slacht bestemde dieren. De omzendbrief is gericht aan de exploitanten die dieren leveren aan een slachthuis en aan de slachthuisexploitanten.

29/06/2023

PCCB/S3/1782288

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

Bijlage 5

Bijlage 6

Bijlage 7

Bijlage 8

Winning én het verplaatsen naar andere lidstaten van sperma, eicellen en embryo’s van honden en katten.

In deze omzendbrief wordt een overzicht gegeven van de voorwaarden waaraan een exploitant moet voldoen indien hij levende producten van honden en katten wenst te verplaatsen naar een andere lidstaat.

10/04/2023 PCCB/S2/1768896

Verwijdering van gespecificeerd risicomateriaal (GRM) in slachthuizen, uitsnijderijen, productievestigingen van gehaktvlees, vleesbereidingen en vleesproducten en vleeswinkels.
Bijlage : Lijst van landen met BSE-status “verwaarloosbaar BSE-risico”, met “gecontroleerd BSE-risico” en “onbepaald BSE-risico”.

Deze omzendbrief heeft als doel de vereisten betreffende het verwijderen van gespecificeerd risicomateriaal te verduidelijken, vastgelegd door Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en van de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten of afgeleide producten.

19/10/2022

PCCB/S3/1340075

Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Sneltesten en microbiologische inhibitortesten voor de detectie van remstoffen in rauwe melk te gebruiken in het kader van autocontrole.
-
Bijlage 1 : Voorwaarden voor de erkenning van een sneltest voor de screening van antibioticaresiduen in rauwe melk.

- Bijlage 2 : Voorwaarden voor de erkenning van een microbiologische inhibitortest voor het bevestigen van een niet-conform resultaat, bekomen met een sneltest bij de ingangscontrole van melk op antibioticaresiduen.

Deze omzendbrief heeft als doel de operatoren te informeren over de testen die in het kader van autocontrole gebruikt kunnen worden om remstoffen in rauwe melk te detecteren.

08/07/2022

PCCB/S3/96718
- Bijlage 1
- Bijlage 2

Links naar :

- Lijst van sneltesten

- Detectiecapaciteit

- Lijst microbiologische inhibitortesten

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Controle op de kwaliteit van de rauwe melk


Deze omzendbrief heeft tot doel, de kopers van rauwe melk te herinneren aan de verplichtingen van de kwaliteitscontrole.

29/04/2022

PCCB/S3/1352818

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Verkoop van rauwe, onverpakte melk via een melkautomaat

In de omzendbrief, wil het FAVV wijzen op de hygiëne-eisen voor de melkautomaten.

22/03/2022

PCCB/S3/374206

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Keuring van jonge runderen, jonge kleine herkauwers, eenhoevigen en varkens

- Bijlage : Vereisten betreffende het statuut van “gecontroleerde huisvestingsomstandigheden”.

Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op de toepassing van een op een risicobeoordeling gebaseerde, in essentie, visuele vleeskeuring bij jonge runderen, jonge kleine herkauwers, eenhoevigen en varkens en op de voorwaarden die in acht genomen moeten worden om een dergelijke keuring mogelijk te maken.

25/02/2022

PCCB/S3/1152342

Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Handel brengen van reptielenvlees.


Het doel van deze omzendbrief is de regels voor invoer en in de handel brengen van reptielenvlees verduidelijken.

04/11/2021

PCCB/S3/1535520

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

De erkenning en de werking van de mobiele slachthuizen en uitsnijderijen

Het doel van deze omzendbrief is te verduidelijken hoe de wetgeving moet worden toegepast en geïnterpreteerd wat betreft de erkenning en de werking van slachthuizen en uitsnijderijen indien het gaat om mobiele installaties.

27/09/2021

PCCB/S3/1703195

Slachten van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren op de hoeve.
Bijlage : Model diergezondheidscertificaat.

Het doel van deze omzendbrief is te verduidelijken hoe het slachten van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren op de hoeve moet worden georganiseerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 853/2004. De omzendbrief gaat echter niet in detail in op noodslachtingen en erkende mobiele slachthuizen.

23/09/2021

PCCB/S3/1704341

Bijlage

Reglementaire verplichtingen van de gekwalificeerde personen inzake eerste onderzoek van jachtwild - Oproep tot waakzaamheid met betrekking tot letsels die wijzen op Afrikaanse varkenspest of op tuberculose bij vrij wild

- Bijlage 1 : foto's van karakteristieke letsels van Afrikaanse varkenspest

- Bijlage 2 : foto's van karkassen met karakteristieke letsels van tuberculose
- Bijlage 3 : verklaring model

Deze omzendbrief heeft tot doel, de gekwalificeerde personen (GP) te herinneren aan de reglementaire verplichtingen inzake eerste onderzoek van het jachtwild en die personen aan te sporen tot waakzaamheid ten aanzien van enig letstel dat wijst op Afrikaanse varkenspest of op tuberculose bij het vrij wild.

01/09/2021

PCCB/S3/1219397
- Bijlage 1 (laesies AVP)
- Bijlage 2 (laesies TBC)

- Bijlage 3

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Goede hygiënepraktijken en traceerbaarheid van vrij wild in wildbewerkingsinrichtingen en activiteitenverklaringen die deze inrichtingen moeten doen aan het FAVV.

- Bijlage 1: Model van register van inkomende stukken vrij wild
- Bijlage 2: Model van verklaring van GP
- Bijlage 3: Model van diergeneeskundig attest

- Bijlage 4: Slachtstatistieken: vrij wild

Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op de wettelijke voorschriften inzake traceerbaarheid die van toepassing zijn op vrij wild vanaf het doden van het wild tot in de erkende wildbewerkingsinrichting.

18/08/2021

PCCB/S3/1548213
- Bijlage 1
- Bijlage 2
- Bijlage 3

- Bijlage 4

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Modaliteiten voor de afwijking van de stempelplicht voor kippeneieren
Bijlage 1 : Formulier voor de aanvraag tot het bekomen van een afwijking op het merken van eieren van klasse A (levering aan een pakstation in een andere lidstaat van de Europese Unie)
Bijlage 2 : Formulier voor de aanvraag tot het bekomen van een afwijking op het merken van eieren van klasse A of B (levering aan de levensmiddelenindustrie)

De omzendbrief geeft uitleg over de inhoud van het KB inzake handelsnormen voor eieren. Het betreft afwijkingen op de Europese verordeningen inzake handelsnormen voor eieren, onder meer afwijkingen op de stempelplicht in enkele specifieke gevallen.

22/07/2021

PCCB/S3/1419864
- Bijlage 1
- Bijlage 2

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Noodslachtingen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren

Deze omzendbrief heeft als doel de reglementaire vereisten toe te lichten m.b.t. noodslachtingen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren.

20/07/2021

PCCB/S3/952588

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Aanbieden van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren in het slachthuis.


Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op het belang van het correct aanbieden van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren in het slachthuis.

08/06/2021

PCCB/S3/863436

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Particuliere slachtingen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren.

Bijlage : schematische voorstelling opeenvolgende bestemmingen van particuliere slachtingen

Deze omzendbrief heeft als doel de reglementaire vereisten toe te lichten m.b.t. de particuliere slachtingen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren.

05/05/2021

PCCB/S3/116116

- Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Afkeuring van rundernieren
Bijlage 1 : Lijst van de gemeentes uit de Umicore-zone.

Bijlage 2 : Sanitel/Beltrace

Deze omzendbrief heeft als doel de exploitanten van runderslachthuizen te informeren over de aanpak m.b.t. het voor humane consumptie ongeschikt verklaren van rundernieren.

29/04/2021

PCCB/S3/1227561
- Bijlage 1

- Bijlage 2

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Vachtcondities van ter slachting aangeboden dieren.
Bijlage : modelformulier voor melding aan het FAVV van veehouders die regelmatig in gebreke blijven.

Deze omzendbrief legt uit hoe de reglementaire vereisten over properheid van de huid of vacht van dieren die ter slachting worden aangeboden, te respecteren.

28/04/2021

PCCB/S3/1044541

- Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Organisatie van de bedrijfsgeassisteerde keuring

Het doel van deze omzendbrief is om de organisatie en het verloop toe te lichten van de keuring waarbij de officiële dierenarts wordt bijgestaan door bedrijfsassistenten in de pluimveeslachthuizen.

04/02/2021 PCCB/S3/1669193

Controles van visserijproducten in de visafslagen

Deze omzendbrief heeft als doel toelichting te geven bij de verplichte controles van visserijproducten in de visafslagen: enerzijds de controles uitgevoerd in het kader van de autocontrole door de exploitanten en anderzijds de officiële controles door het FAVV.

15/01/2021

PCCB/S3/1168818

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Traceerbaarheid van konijnen.

- Bijlage : Verplaatsingsdocument voor konijnen

Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op de wettelijke vereisten inzake traceerbaarheid die van toepassing zijn op de konijnensector vanaf de inrichting waar de dieren worden gehouden tot in het slachthuis.

11/01/2021

PCCB/S3/1196575

Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Tijdelijke opslag van huiden afkomstig van runderen in afwachting van het resultaat van de snelle BSE-diagnosetest.


In deze omzendbrief zijn de voorschriften opgenomen betreffende het in bewaring nemen van huiden in afwachting van het resultaat van de snelle BSE-diagnosetest.

23/11/2020

PCCB/S3/1657907

Valorisatie van pluimveepoten in het slachthuis.

Deze omzendbrief behandelt het verzamelen van poten in de erkende pluimveeslachthuizen met het oog op een menselijke consumptie.

09/11/2020

PCCB/S3/794978

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Slachthygiëne bij als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren.

Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op het belang van het hygiënisch slachten van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren en de reglementaire vereisten terzake. Onder meer worden richtsnoeren aangereikt om karkasbezoedeling te vermijden en te verhelpen.

27/07/2020 PCCB/S3/927854

Omzendbrief over de indeling, de monitoring en het beheer van productie- en heruitzettingsgebieden voor levende tweekleppige weekdieren

- Bijlage 1: Aanvraagformulier voor de indeling van een productie- en heruitzettingsgebied voor levende tweekleppige weekdieren

- Bijlage 2: Monsternemingsverslag

- Bijlage 3: Model van protocol

De betrokken exploitant informeren over de verantwoordelijkheden bij het indelen, inclusief het indienen van de indelingsaanvraag, de monitoring en het beheer van productiegebieden voor levende tweekleppige weekdieren.

23/07/2020

PCCB/S3/1626565

- Bijlage 1

- Bijlage 2

- Bijlage 3

Omzendbrief betreffende het houden en slachten van gekweekt wild en bizons en het uitsnijden van vlees van gekweekt wild in een erkende inrichting

- Bijlage 1 : Gezondheidscertificaat voor op het bedrijf geslachte dieren
- Bijlage 2 : Verklaring van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf die de dieren heeft gekweekt
- Bijlage 3 : Gezondheidscertificaat voor op het bedrijf geslacht gekweekt wild overeenkomstig punt 3bis van sectie III van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004

Deze omzendbrief geeft een toelichting over de reglementaire vereisten betreffende het houden van en de hygiëne bij het slachten van gekweekt wild en van bizons en de hygiëne bij het uitsnijden van gekweekt wild. Hij beoogt het slachten op het bedrijf van gekweekt wild enerzijds, en van bizons anderzijds. In de Europese regelgeving is een afwijking met het oog op slachten op het bedrijf opgenomen voor gekweekt wild en, bij uitzondering, bizons. Deze omzendbrief verduidelijkt onder meer de regels voor de implementatie van deze afwijking in België. Voor andere landbouwhoefdieren zijn geen soortgelijke afwijkingen mogelijk. Deze omzendbrief verduidelijkt ook het vervoer (van levende of gedode dieren) naar een slachthuis of naar een andere erkende inrichting waar het uitslachten en de verwerking van het karkas plaatsvinden. De erkende inrichtingen voor het uitsnijden van vlees van gekweekt wild vallen eveneens binnen deze omzendbrief.

10/06/2020

PCCB/S3/1172442

- Bijlage 1 
- Bijlage 2

- Bijlage 3

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Microbiologische criteria voor karkassen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren en de mogelijkheid van versoepelingen in de frequentie van bemonstering in ‘kleine slachthuizen’.

- Bijlage : Printscreens website Salmonella.

Deze omzendbrief heeft als doel de proceshygiënecriteria voor karkassen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren en de nationale voorwaarden tot het toepassen van de mogelijkheid van versoepelingen zoals door de Verordening (EG) nr. 2073/2005 aan de lidstaten aangeboden op het vlak van de frequentie van salmonella-analyses in de kleine slachthuizen te verduidelijken.

15/05/2020

PCCB/S3/148040

- Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Omzendbrief betreffende :
- het proceshygiënecriterium Salmonella spp. dat van toepassing is op karkassen van vleeskuikens en kalkoenen;
- het proceshygiënecriterium Campylobacter spp. dat van toepassing is op karkassen van vleeskuikens;
- het voedselveiligheidscriterium Salmonella enteritidis/typhimurium dat van toepassing is op vers pluimveevlees;
- de mogelijkheid van versoepelingen in de frequentie van bemonstering in “kleine slachthuizen” en “kleine uitsnijderijen”.

- Bijlage 1: Schema bemonsteringsfrequenties voor de slachthuizen en de uitsnijderijen

- Bijlage 2: printscreen

De omzendbrief legt de beschreven elementen hierboven uit.

01/01/2020

PCCB/S3/823823 
- Bijlage 1 

- Bijlage 2 

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen
- Bijlage 1 : Toelatingsvoorwaarden voor spermacentra voor paardachtigen die actief zijn in de nationale handel.
- Bijlage 2 : Toelatingsvoorwaarden voor spermaopslagcentra voor paardachtigen die actief zijn in de nationale handel.
- Bijlage 3 : Toelatingsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor paardachtigen die actief zijn in de nationale handel.
- Bijlage 4 : Erkenningsvoorwaarden voor spermacentra voor paardachtigen die actief zijn in het handelsverkeer.
- Bijlage 5 : Erkenningsvoorwaarden voor spermaopslagcentra voor paardachtigen die actief zijn in het handelsverkeer.
- Bijlage 6 : Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams voor paardachtigen die actief zijn in het handelsverkeer.
- Bijlage 7 : Erkenningsvoorwaarden voor embryoproductieteams voor paardachtigen die actief zijn in het handelsverkeer.

Deze omzendbrief geeft toelichting bij de implementatie van het koninklijk besluit van 22 juni 2016 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen.

20/12/2019

PCCB/S2/1388592
- Bijlage 1
- Bijlage 2

- Bijlage 3

- Bijlage 4

- Bijlage 5

- Bijlage 6

- Bijlage 7

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Traceerbaarheid en etikettering van rundvlees

Deze omzendbrief heeft als doel de reglementaire vereisten toe te lichten m.b.t. de specifieke traceerbaarheids-en etiketteringsregels voor rundvlees.

09/08/2019

PCCB/S3/1460489

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Omzendbrief betreffende het toekennen van een unieke stempelcode aan pluimveebedrijven voor het stempelen van eieren
Bijlage : voorbeelden
Deze omzendbrief geeft toelichting over:
- de wijze van registratie in SANITEL van pluimveebedrijven die broedeieren en consumptie-eieren produceren;
- het toekennen van de unieke stempelcode waarmee die eieren worden gestempeld (gemerkt);
- de wijze van stempelen van eieren per beslag.
22/07/2019

PCCB/S2/1583899

Bijlage

Stroomafschakelplan


Deze omzendbrief heeft tot doel het nodige te doen om ervoor te zorgen dat onderbrekingen in de elektriciteitsvoorziening geen negatieve invloed hebben op de voedselveiligheid.

12/11/2018 PCCB/S3/JIM/1234074

Toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Bijlage 1: Beslissingsboom voor hoevezuivelproducenten om te bepalen of de operator over een toelating of een erkenning moet beschikken

Deze omzendbrief heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden die bepalen of een hoevezuivelproducent over een toelating of een erkenning dient te beschikken. Tevens wordt het toepassingsgebied van de autocontrolegidsen voor de zuivelsector kort toegelicht.

18/05/2018
Gebruik van melkzuur in runderslachthuizen.

Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op de reglementaire vereisten inzake het gebruik van melkzuur in runderslachthuizen.

31/01/2018 PCCB/S3/1019324

Toegang tot slachthuizen door andere controlediensten dan het FAVV.

Deze omzendbrief heeft als doel toelichting te geven bij de na te leven hygiëneregels wanneer andere controlediensten dan het FAVV zich toegang wensen te verschaffen tot een slachthuis, ook in de gevallen waar snelheid van optreden een bepalende factor is voor het welslagen van de beoogde controle.

30/01/2018 PCCB/S3/1094135

Vervoer van niet volledig doorkoeld varkensbloed en niet volledig doorkoelde karkassen en karkasdelen van runderen, schapen, geiten en varkens

Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op de praktische modaliteiten m.b.t. het vervoer van niet volledig doorkoeld varkensbloed en niet volledig doorkoelde karkassen en karkasdelen van runderen, schapen, geiten en varkens vanaf een slachthuis.

01/12/2017

PCCB/S3/TVV/387969

- Verordening (EU) 2017/1981

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Grensoverschrijdende handelsverkeer in niet-onthuid grof vrij wild

Tijdelijk opgeschort
De toepassing van deze omzendbrief werd op 1 november 2018 tot nader order opgeschort voor wat betreft het handelsverkeer met: Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland.

- Bijlage 1: Frans model van verklaring GP
- Bijlage 2: Nederlands model van verklaring GP
- Bijlage 3: Luxemburgs model van verklaring GP

Deze omzendbrief heeft als doel om een afwijking in te stellen op de verplichting van een gezondheidscertificaat voor karkassen van niet-onthuid grof vrij wild dat afkomstig is van de jacht in een grensgebied en dat vervolgens wordt vervoerd naar een vrijwildbewerkingsinrichting die gelegen is op het nationaal grondgebied.

21/11/2017

PCCB/S3/KVT/1347004

- Bijlage 1

- Bijlage 2

- Bijlage 3

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Bemonsteringsfrequentie voor gehakt vlees en vleesbereidingen en de versoepeling ervan in het kader van verordening (EG) nr. 2073/2005 voor de inrichtingen in de sector verwerking
- Bijlage 1: Microbiologische criteria voor gehakt vlees en vleesbereidingen i.k.v. de wettelijke bemonsteringsfrequentie (cfr. verordening (EG) nr. 2073/2005)
- Bijlage 2: Microbiologische criteria m.b.t. de versoepelde bemonsteringsfrequentie
- Bijlage 3: Schema bemonsteringsfrequentie


Het doel van deze omzendbrief is de aandacht te vestigen op de bemonsteringsfrequentie voor gehakt vlees en vleesbereidingen met het oog op microbiologische analyses in het kader van de verordening (EG) nr. 2073/2005 en het KB van 26 april 2009 voor de inrichtingen in de sector verwerking.

14/07/2017
Reinigen en ontsmetten van transportmiddelen voor landbouwhuisdieren en van bij het transport gebruikte voorzieningen in de slachthuizen.

Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op de reglementaire vereisten inzake het reinigen en ontsmetten van veetransportmiddelen in de slachthuizen.

02/03/2017

PCCB/S3/TVV/1033881

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Winning van sperma van fokberen in het kader van het prestatieonderzoek: uitzonderingsregeling

Deze omzendbrief heeft als doel de praktische uitvoering te verduidelijken van het artikel 4 van het koninklijk besluit van 6 oktober 2006 betreffende de sanitaire voorwaarden inzake de productie, de nationale handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma, dat betrekking heeft op het gebruik van sperma afkomstig van stamboekberen of hybride fokberen, bestemd voor de inseminatie van zeugen op een referentiebedrijf of een testbedrijf en waarvan de nakomelingen bestemd zijn om te worden afgemest in het kader van prestatieonderzoek in een selectiemesterij of in dat testbedrijf.

24/01/2017 PCCB/S2/PDW/1419860
Voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen
- Bijlage 1 : Toelatingsvoorwaarden voor spermacentra voor paardachtigen die actief zijn in de nationale handel.
- Bijlage 2 : Toelatingsvoorwaarden voor spermaopslagcentra voor paardachtigen die actief zijn in de nationale handel.
- Bijlage 3 : Toelatingsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor paardachtigen die actief zijn in de nationale handel.
- Bijlage 4 : Erkenningsvoorwaarden voor spermacentra voor paardachtigen die actief zijn in het handelsverkeer.
- Bijlage 5 : Erkenningsvoorwaarden voor spermaopslagcentra voor paardachtigen die actief zijn in het handelsverkeer.
- Bijlage 6 : Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams voor paardachtigen die actief zijn in het handelsverkeer.
- Bijlage 7 : Erkenningsvoorwaarden voor embryoproductieteams voor paardachtigen die actief zijn in het handelsverkeer.

Deze omzendbrief geeft toelichting bij de implementatie van het koninklijk besluit van 22 juni 2016 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen.

01/01/2017

PCCB/S2/BHOE/1388592
- Bijlage 1
- Bijlage 2

- Bijlage 3

- Bijlage 4

- Bijlage 5

- Bijlage 6

- Bijlage 7

Verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden.

- Bijlage : Overzicht « Identificatie van in het slachthuis aangeboden paarden

Het in herinnering brengen van de verplichtingen met betrekking tot de controle van de identificatie van paarden, het beheer van de paspoorten en de microchips door slachthuisexploitanten.

11/05/2016

PCCB/S2/626734

- Bijlage

 

Hygiënevoorschriften voor de productie van vlees van konijnen

Deze omzendbrief bepaalde aandachtspunten in herinnering waarvoor het vaakst problemen worden vastgesteld tijdens audits en inspecties en waarvoor operatoren voldoende oog moeten hebben opdat hun inrichtingen aan de wettelijke voorschriften voldoen.

25/03/2016

PCCB/S3/EHC/1205855

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van schapen en geiten

- Bijlage 1 : Erkenningsvoorwaarden voor spermacentra voor schapen en geiten, actief in de nationale handel.
- Bijlage 2 : Erkenningsvoorwaarden voor spermaopslagcentra voor schapen en geiten, actief in de nationale handel.
- Bijlage 3 : Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor schapen en geiten, actief in de nationale handel.
- Bijlage 4 : Erkenningsvoorwaarden voor spermacentra voor schapen en geiten, actief in het handelsverkeer.
- Bijlage 5 : Erkenningsvoorwaarden voor spermaopslagcentra voor schapen en geiten, actief in het handelsverkeer.
- Bijlage 6 : Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams voor schapen en geiten, actief in het handelsverkeer.
- Bijlage 7 : Erkenningsvoorwaarden voor embryoproductieteams voor schapen en geiten, actief in het handelsverkeer.

Deze omzendbrief geeft toelichting bij de implementatie van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van schapen en geiten en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende schapen en geiten.

28/01/2016

PCCB/S2/BHOE/1338170

- Bijlage 1

- Bijlage 2

- Bijlage 3

- Bijlage 4

- Bijlage 5

- Bijlage 6

- Bijlage 7

Rechtstreekse levering, door een primaire producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel.
Bijlage : Lijst van de betrokken activiteitfiches in deze omzendbrief.


De omzendbrief heeft als doel de toepassingsmodaliteiten uit te leggen van het koninklijk besluit van 07/01/2014 betreffende de rechtstreekse levering, door een primaire producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel.

03/11/2015

PCCB/S3/EH/1260681

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Identificatiecontroles in het slachthuis


Deze omzendbrief heeft als doel de reglementaire vereisten toe te lichten m.b.t. de controles die slachthuisexploitanten dienen uit te voeren inzake de identificatie van de dieren die ter slachting worden aangeboden.

01/01/2015 PCCB/S3/GDS/1237133
Correcte melding van gestorven runderen

Deze omzendbrief brengt het belang in herinnering van een correcte melding en registratie van gestorven runderen in SANITEL en bij Rendac.

18/03/2013 PCCB/S2/PDW/1021289

Opsporing in de slachthuizen van BSE door snelle diagnostische tests.

- Bijlage 1 : Model document tot overdracht van monsters bestemd voor snelle OSE-tests naar erkend laboratorium

- Bijlage 2 : Beslissingsschema betreffende het getest karkas en de naburige karkassen in het slachthuis

- Bijlage 3 : Formulier veterinaire controle op het vervoer, het versnijden en de opslag van vlees in afwachting van de resultaten van de BSE-tests

- Bijlage 4 : Lijst van de EU-lidstaten die de toelating hebben gekregen om hun jaarlijkse programma voor toezicht op BSE te herzien

- Bijlage 5 : Hernemingslijst van de monsters voor de snelle BSE-test bij runderen opgestuurd naar het erkend laboratorium (LAB I 501-F004a)

De omzendbrief verduidelijkt de instructies betreffende de toepassing van verordening (EG) nr. 999/2001 inzake het actief epidemiologisch toezicht op BSE in de slachthuizen bij runderen door middel van snelle diagnostische tests.

01/01/2013

PCCB/S2/PDW/692911

- Bijlage 1

- Bijlage 2

- Bijlage 3

- Bijlage 4

- Bijlage 5

 

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong

Deze omzendbrief vestigt de aandacht op de reglementaire vereisten m.b.t. de documenten die om traceerbaarheidsredenen vereist zijn bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

01/07/2012 PCCB/S2/GDS/891700

Registratie van in de aquacultuursector actieve operatoren en de voorwaarden voor toelating/erkenning van de voorzieningen

- Bijlage 1 : FAQ versie van 19/04/2011

- Bijlage 2 : Lijst van FAVV-codes voor activiteiten die verband houden met de sector aquacultuur en visserij

- Bijlage 3 : KB van 9/11/2009 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren

Bijlage 4 : Overzicht van de eisen voor registratie, toelating en erkenning en van de voorwaarden voor het verkrijgen ervan

De omzendbrief beschrijft de voorwaarden voor toelating/erkenning van de voorzieningen en van de procedure voor het indienen van een aanvraag om toelating/erkenning.

01/12/2011

PCCB/S2/781508

- Bijlage 1

- Bijlage 2

- Bijlage 3

- Bijlage 4

Verplichting van de slachthuizen om slachtgegevens elektronisch te registreren via Beltrace met het oog op de toepassing van het koninklijk besluit van 10/11/2005 betreffende de retributies

Deze omzendbrief trekt de aandacht van de exploitanten van slachthuizen te vestigen op hun wettelijke verplichting inzake de registratie van slachtgegevens in het geïnformatiseerd systeem Beltrace. Ze informeert de sector eveneens omtrent de sancties die zullen genomen worden indien geen, onvolledige of onjuiste gegevens verstrekt worden in het geïnformatiseerd register.

20/09/2011

PCCB/S6/744561

Verplichting voor de slachthuizen om de elektronische voedselketeninformatie (eVKI) te registreren via Beltrace

Deze omzendbrief trekt de aandacht van de exploitanten van de slachthuizen te vestigen op hun wettelijke verplichting om de voedselketeninformatie (VKI) via de geïnformatiseerde Beltracetoepassing te registreren vanaf 31 maart 2011, wanneer deze door de veehouders elektronisch wordt bezorgd.

28/03/2011

PCCB/S6/641883

Afdrukken van het identificatiemerk op de sluitbanden van verpakkingen met versneden vlees of slachtafval

Deze omzendbrief heeft tot doel het gebruik toe te laten van sluitbanden waarop reeds het voorafgeprinte identificatiemerk is aangebracht i.p.v. een etiket op de verpakkingen van versneden vlees van pluimvee.

22/11/2010 PCCB/S2/569019
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 31.10.2023   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet