Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dierlijke producten > Vlees > Informatie over de voedselketen (VKI)
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Informatie over de voedselketen (VKI)


  Voor elk dier of elk lot dieren dat naar het slachthuis wordt gestuurd, dient elke veehouder de zogenaamde "informatie over de voedselketen" (korter: voedselketeninformatie of VKI ) aan de slachthuisexploitant te bezorgen. De nodige gegevens dient de veehouder te putten uit zijn bedrijfsregisters die hij overeenkomstig Europese regels moet bijhouden.

  Sinds wanneer is het systeem van toepassing ?
     
  Waarover handelt de informatie over de voedselketen ?
     
  Waarvoor dient de voedselketeninformatie ?
     
  Wanneer dient de voedselketeninformatie aan het slachthuis te worden bezorgd ?
     
  Onder welke vorm dient de informatie te worden bezorgd ?
     
  Wat is de reglementaire basis ?
     
     

Naar boven

Sinds wanneer is het systeem van toepassing ?

 

- Voor de pluimveesector: sinds 01/01/2006.
- Voor de varkenssector: sinds 01/01/2008.
- Voor de paardensector: sinds 01/01/ 2009.

- Voor de kalversector (runderen van max. 12 maanden oud): sinds 01/01/2009.
- Voor de rundersector: sinds 01/01/2010.
- Voor de schapen- en geiten sector: sinds 01/01/2010.
- Voor de lagomorfen sector: sinds 01/01/2010.


Naar boven


Waarover handelt de informatie over de voedselketen ?

  De informatie heeft betrekking op :
 • de dierengezondheidsstatus van het bedrijf of de regio van herkomst van de dieren (bv. IBR-statuut bij runderen, Aujeszkystatuut bij varkens, …);
 • de gezondheidsstatus van de dieren;
 • de toegediende geneesmiddelen of andere behandelingen die de dieren binnen een relevante periode hebben ondergaan, tezamen met de data van toediening of behandeling en de wachttijden;
 • de aanwezigheid van ziekten die de veiligheid van het vlees in het gedrang kunnen brengen;
 • de resultaten van laboratoriumonderzoeken die relevant zijn voor de bescherming van de volksgezondheid (bv. onderzoeken naar kiemen die aanleiding kunnen geven tot ziekte bij de mens zoals Salmonella, E. coli O157:H7);
 • de resultaten van de keuringen op het slachthuis die werden uitgevoerd bij dieren die afkomstig waren van hetzelfde bedrijf;
 • de productiegegevens, wanneer die ziekten aan het licht kunnen brengen;
 • de naam en het adres van de dierenarts die normaal zijn diensten verleent aan de veehouderij.

Naar boven


Waarvoor dient de voedselketeninformatie ?

  De voedselketeninformatie zal aan de slachthuisexploitanten en de keurders een duidelijker overzicht geven over de voorgeschiedenis van de ter slachting aangeboden dieren.

De slachthuisexploitant  :
 • mag alleen dieren tot het terrein van het slachthuis toelaten als hij voor deze dieren beschikt over de informatie over de voedselketen;
 • dient, op basis van de informatie, eerst te beslissen of hij de dieren al of niet voor slachting aanvaardt;
 • kan, in geval hij de dieren ter slachting aanvaardt, op basis van de voorgeschiedenis van de dieren bijzondere voorzorgen nemen bij het slachten (bv. de slachtvolgorde van de varkens bepalen in functie van de Salmonellastatus van het bedrijf van herkomst).

Ook de keurder zal bij zijn activiteiten rekening moeten houden met deze informatie. Op termijn kan ook het zwaartepunt van de keuring daarmee verschoven worden naar de levende dieren.

Naar boven


Wanneer dient de voedselketeninformatie aan het slachthuis te worden bezorgd ?

  In principe 24 uur op voorhand.

Uitzonderingen: de informatie mag de dieren vergezellen als het gaat om:
 • dieren die niet rechtstreeks van het bedrijf van herkomst aan het slachthuis geleverd worden (bv. via de veemarkt);
 • éénhoevige landbouwhuisdieren;
 • dieren die in het bedrijf van herkomst een antemortemkeuring (onderzoek van het levende dier vóór de slachting) hebben ondergaan: noodslachtingen buiten het slachthuis, in sommige gevallen bij gekweekt wild en in sommige gevallen bij pluimvee (bv. foie gras-dieren).

Indien de slachthuisexploitant na de beoordeling van de voedselketeninformatie beslist om de dieren voor slachting te aanvaarden, moet de informatie onmiddellijk ter beschikking worden gesteld van de keurder.

Wanneer een dier bij het slachthuis aankomt zonder gegevens over de voedselketen, dient de slachthuisexploitant onmiddellijk de keurder daarover in te lichten. Het dier mag niet worden geslacht zolang de keurder daarvoor geen toestemming heeft gegeven en de informatie dient alsnog binnen 24 uur na aankomst van het dier in het slachthuis toe te komen.


Naar boven


Onder welke vorm dient de informatie te worden bezorgd ?

 

De informatie mag op papier of onder elektronische vorm worden overgemaakt.

De verschillende modaliteiten van VKI-overmaking op papier, zijn terug te vinden onder de diersoortspecifieke items.

De overmaking van de VKI dient echter bij voorkeur elektronisch te gebeuren. Daarvoor kunnen de VKI-modelformulieren per e-mail worden doorgestuurd, maar beter nog is het gebruik te maken van de eVKI-toepassing in Beltrace.

Sedert 31/03/2011 kan de VKI elektronisch ter beschikking gesteld worden aan de slachthuizen via de Beltracetoepassing, de zogenaamde eVKI Deze toepassing  is beschikbaar voor runderen (inbegrepen kalveren), schapen, geiten en varkens.

Via deze toepassing kan volledig nieuwe VKI worden aangemaakt of kan reeds bestaande VKI worden aangevuld of aangepast.

Door gebruik te maken van de eVKI kunnen de papieren VKI-formulieren en gepersonaliseerde VKI-etiketten (in het geval van herkauwers) achterwege worden gelaten en blijven de gegevens elektronisch bewaard en consulteerbaar.

In het geval van runderen wordt er bij het aanmaken van een eVKI bovendien automatisch een vertrekmelding (met de geplande vertrekdatum) aangemaakt, waardoor met één actie 2 registraties (VKI en vertrekmelding) gebeuren.

Meer uitleg over de eVKI is terug te vinden:

 • in een specifieke omzendbrief over de eVKI (PCCB/S6/641883)
 • in de handleiding “Voedselketeninformatie via de webapplicatie”
 • bij ARSIA of DGZ. Bij problemen m.b.t. de VKI-registratie zijn ARSIA of DGZ de aanspreekpunten.

 


Naar boven


Wat is de reglementaire basis ?

  De reglementaire bepalingen kan u raadplegen op Eur-lex:

 • Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne: bijlage I, deel A, III, punten 7 en 8

(Nummer CELEX - 32004R0852 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

 • Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong: bijlage II, sectie III

(Nummer CELEX - 32004R0853 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

 • Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie van 5 december 2005 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor bepaalde producten die onder Verordening (EG) nr. 853/2004 vallen en voor de organisatie van officiële controles overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 854/2002 en (EG) nr. 882/2004, tot afwijking van Verordening (EG) nr. 852/2004 en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004: artikel 1 en bijlage I
 • (Nummer CELEX - 32005R2074 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

 • Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen.
  (Nummer CELEX - 02017R0625 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 09.04.2020   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet