Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Omzendbrieven
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Omzendbrieven Dieren


 

Deze pagina omvat alle omzendbrieven van de DG Controlebeleid van het FAVV betreffende de dieren.
Onderwerp                                                                                  
Van toepas-
sing vanaf  

Identificatie                    

Controle van de identiteit van paarden en de uitsluiting voor de slacht voor menselijke consumptie van buiten de wettelijke termijn geïdentificeerde paarden

De omzendbrief preciseert en interpreteert de eisen in verband met de controle van de identificatie en de traceerbaarheid van medische behandelingen zoals bedoeld in verordeningen (EG) nrs. 852/2004, 853/2004, 854/2004 en 2015/262 en gaat nader in op de identificatiecriteria voor paarden die gecontroleerd moeten worden bij aankomst in het slachthuis.

18/09/2019

PCCB/S2/900075

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Procedure en beslissingsboom voor de verwerving en het behoud van de Maedi-Visna/CAE vrije status

- Bijlage I : Beslissingboom Maedi-Visna

- Bijlage II : Beslissingboom CAE

Deze omzendbrief geeft de procedure weer met beslissingsboom voor de verwerving en het behoud van de MV/CAE vrije status op schapen-/geitenbeslagen.

08/08/2019

PCCB/S2/710644

- Bijlage 1

- Bijlage 2

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Vademecum voor het houden van pluimvee en de bestrijding van Salmonella bij pluimvee
- Bijlage I : hygiënogram bij pluimveebedrijven
- Bijlage II : hygiënogram bij broeierijen
02/04/2019

PCCB/S2/769127

- Bijlage 1

- Bijlage 2

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Braadkippenbedrijven die “broedeieren uitkippen op het bedrijf” (on farm hatching) toepassen.

- Bijlage : Document betreffende de VKI slachtpluimvee - braadkippen.

Deze omzendbrief is van toepassing op braadkippenbedrijven die “uitkippen op het bedrijf” toepassen, ook wel “on farm hatching” genoemd.

18/12/2018

PCCB/S2/1548193

- Bijlage

Algemene toelatingsvoorwaarden voor het houden van pluimvee
- Bijlage : formulier overeenkomst bedrijfsdierenarts

Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief betreffende de gezondheidskwalificatie van pluimvee en geeft een samenvatting van de algemene toelatingsvoorwaarden.

26/07/2018

PCCB/S2/1122851

- Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Uitvoering van het protocol voor het grensoverschrijdend handelsverkeer van slachtdieren tussen België, Frankrijk en Luxemburg bij identificatiecontroles in het slachthuis

Deze omzendbrief heeft als doel het protocol uit te voeren voor het grensoverschrijdend handelsverkeer tussen België, Luxemburg en Frankrijk van slachtdieren dat afwijkingen voorziet van de vereisten van de gezondheidscertificatie.

06/02/2018 PCCB/S3/1252495
Verkeer van paarden tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk

Deze omzendbrief beschrijft de voorwaarden waaronder kan worden afgeweken van de verplichtingen voor gezondheidsinspectie door een officiële dierenarts en van het gezondheidscertificaat/gezondheidsattest bij bepaalde vormen van verkeer van paarden tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk. De omzendbrief preciseert ook welke vormen van vervoer, uitgevoerd tussen die landen, een volledige of gedeeltelijke vrijstelling kunnen genieten van de eisen van de verordening (EG) nr. 1/2005.

01/06/2017 PCCB/S2/CRR/1449604

Grensbeweiding met Nederland en met het Groothertogdom Luxemburg

- Bijlage 1 : akkoordverklaring

- Bijlage 2 : model van toelating en lijst van runderen

Deze omzendbrief beschrijft de voorwaarden tot het bekomen van een toelating tot grensbeweiding
met Nederland en met het Groothertogdom Luxemburg en de procedure daartoe.

11/04/2017

PCCB/S2/HVB/1046457

- Bijlage 1

- Bijlage 1 (tweetalig)

- Bijlage 2

- Bijlage 2 (tweetalig)

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen
- Bijlage 1 : Toelatingsvoorwaarden voor spermacentra voor paardachtigen die actief zijn in de nationale handel.
- Bijlage 2 : Toelatingsvoorwaarden voor spermaopslagcentra voor paardachtigen die actief zijn in de nationale handel.
- Bijlage 3 : Toelatingsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor paardachtigen die actief zijn in de nationale handel.
- Bijlage 4 : Erkenningsvoorwaarden voor spermacentra voor paardachtigen die actief zijn in het handelsverkeer.
- Bijlage 5 : Erkenningsvoorwaarden voor spermaopslagcentra voor paardachtigen die actief zijn in het handelsverkeer.
- Bijlage 6 : Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams voor paardachtigen die actief zijn in het handelsverkeer.
- Bijlage 7 : Erkenningsvoorwaarden voor embryoproductieteams voor paardachtigen die actief zijn in het handelsverkeer.

Deze omzendbrief geeft toelichting bij de implementatie van het koninklijk besluit van 22 juni 2016 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen.

01/01/2017

PCCB/S2/BHOE/1388592

- Bijlage 1

- Bijlage 2

- Bijlage 3

- Bijlage 4

- Bijlage 5

- Bijlage 6

- Bijlage 7

Salmonellabestrijding bij fokpluimvee.

De omzendbrief geeft een overzicht van de salmonellabestrijding bij fokkippen en de monitoring van salmonella bij het overige fokpluimvee.

29/08/2016

PCCB/S2/KVH/418588

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Identificatie en encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank.

- Bijlage 1 : Overzichtstabel
- Bijlage 2 : Registratie van de wijzigingen via rechtstreekse mededeling aan de instantie van uitgifte
- Bijlage 3 : Procedure met betrekking tot de gezondheidscontrole

Deze omzendbrief geeft de verplichtingen van de nieuwe nationale en Europese wetgeving weer die een specifiek belang hebben voor de paardenhandelaars.

11/05/2016

PCCB/S2/CRR/1176598

- Bijlage 1

- Bijlage 2

- Bijlage 3

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden.

- Bijlage : Overzicht « Identificatie van in het slachthuis aangeboden paarden

Het in herinnering brengen van de verplichtingen met betrekking tot de controle van de identificatie van paarden, het beheer van de paspoorten en de microchips door slachthuisexploitanten.

11/05/2016

PCCB/S2/626734

- Bijlage


Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van schapen en geiten
- Bijlage 1 : Erkenningsvoorwaarden voor spermacentra voor schapen en geiten, actief in de nationale handel.
- Bijlage 2 : Erkenningsvoorwaarden voor spermaopslagcentra voor schapen en geiten, actief in de nationale handel.
- Bijlage 3 : Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor schapen en geiten, actief in de nationale handel.
- Bijlage 4 : Erkenningsvoorwaarden voor spermacentra voor schapen en geiten, actief in het handelsverkeer.
- Bijlage 5 : Erkenningsvoorwaarden voor spermaopslagcentra voor schapen en geiten, actief in het handelsverkeer.
- Bijlage 6 : Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams voor schapen en geiten, actief in het handelsverkeer.
- Bijlage 7 : Erkenningsvoorwaarden voor embryoproductieteams voor schapen en geiten, actief in het handelsverkeer.

Deze omzendbrief geeft toelichting bij de implementatie van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van schapen en geiten en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende schapen en geiten.

28/01/2016

PCCB/S2/BHOE/1338170

- Bijlage 1

- Bijlage 2

- Bijlage 3

- Bijlage 4

- Bijlage 5

- Bijlage 6

- Bijlage 7

Erkenning van instellingen, instituten en centra
- Bijlage 1 : Jaarlijks dierziektebewakingsplan.
- Bijlage 2 : Leidraad omtrent quarantaine in erkende instellingen.


Deze omzendbrief heeft als doel toelichting te verschaffen bij de voorwaarden voor erkenning van instellingen, instituten en centra

28/01/2016

PCCB/S2/BHOE/1338165

- Bijlage 1

- Bijlage 2

Verschillende statuten met betrekking tot klassieke scrapie
Bijlage : Document ‘Verplicht onderzoek op scrapie met het oog op het intracommunautair handelsverkeer van fokschapen en –geiten’.

Deze omzendbrief heeft als doel de voorwaarden vast te stellen voor het verkrijgen van het OSE-resistent statuut van niveau 1, het statuut verwaarloosbaar risico op klassieke scrapie en het statuut gecontroleerd risico op klassieke scrapie.

05/10/2015

PCCB/S2/BHOE/1318280

- Bijlage

Bestrijding van zoönotische Salmonella bij leghennen

Deze omzendbrief bevat een samenvatting van de wettelijke bepalingen voor de bestrijding van Salmonella bij leghennen.

26/06/2015

PCCB/S2/KVH/409035


Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Het in de voedselketen brengen van duiven.
Bijlage : Schema – beslissingsboom


Deze omzendbrief heeft tot doel de reglementaire vereisten voor het in de voedselketen brengen van duiven, met inbegrip van sportduiven, toe te lichten.

15/06/2015

PCCB/S2/HVB/1291129

- Bijlage

Aanvullende voorwaarden voor het handelsverkeer van runderen van en naar lidstaten of regio’s met de artikel 9- of artikel 10-status met betrekking tot IBR.
- Bijlage : Voorwaarden voor een IBR-vrij statuut van een beslag volgens bijlage III uit beschikking 2004/558/EG

Deze omzendbrief beschrijft de aanvullende voorwaarden voor het handelsverkeer van runderen van en naar lidstaten of regio’s met de artikel 9- of de artikel 10-status met betrekking tot infectieuze boviene rhinotracheïtis (IBR) of die niet vrij zijn van IBR.

26/02/2015

PCCB/S2/LVH/1258456

- Bijlage

Engelstalige versie

Duitstalige versie

Informatie gevraagd aan de erkende dierenartsen bij vaststelling van het illegaal binnenbrengen van honden, katten of fretten
- Bijlage I : Model van certificaat voor het handelsverkeer van honden, katten en fretten.
- Bijlage II : Model van certificaat voor het niet-commercieel verkeer van honden, katten en fretten naar de Unie vanuit een derde land.
- Bijlage III : Model van certificaat voor de invoer (= commercieel verkeer vanuit een derde land) van honden, katten en fretten.
- Bijlage IV : Overzicht van de veterinairrechtelijke voorwaarden voor het in België binnenbrengen van honden, katten of fretten.
- Bijlage V : Formulier voor de informatie gevraagd aan de erkende dierenartsen bij vaststelling van het illegaal binnenbrengen van honden, katten of fretten.

Het doel van deze omzendbrief is de algemene wettelijke bepalingen te verduidelijken met betrekking tot het in België binnenbrengen van honden, katten of fretten afkomstig uit andere lidstaten of uit derde landen en dit met betrekking tot de bestrijding van hondsdolheid en de informatie gevraagd aan de erkende dierenartsen.

11/02/2015

PCCB/S2/MVN/1064997

- Bijlage 1

- Bijlage 2

- Bijlage 3

- Bijlage 4

- Bijlage 5

Registratie van operatoren die gezelschapsdieren commercieel verhandelen buiten België

Deze omzendbrief verschaft toelichting bij de verplichting tot registratie van operatoren die gezelschapsdieren commercieel verhandelen buiten België.

01/01/2015 PCCB/S2/BHOE/1247608

Vereisten voor als donor fungerende paardachtigen waarvan sperma, embryo’s of eicellen in het handelsverkeer worden gebracht

Deze omzendbrief licht de wijzigende Europese wetgeving toe voor de als donor fungerende paardachtigen.

29/10/2014

PCCB/S2/BHOE/1226171

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Correcte elektronische registratie van de slachtaangifte door de (pluimvee)slachthuizen via Beltrace

- Bijlage : Handleiding aangifte pluimvee in slachthuis

Deze omzendbrief heeft tot doel opnieuw de aandacht van de exploitanten van de (pluimvee)slachthuizen te vestigen op hun wettelijke verplichting om de van de veehouders ontvangen voedselketeninformatie (VKI) op een correcte manier via de geïnformatiseerde Beltrace-toepassing te registreren.

20/01/2014

PCCB/S6/TBS/1152117

- Bijlage

Bestrijding van zoönotische Salmonella bij gebruikspluimvee van het type vlees.

Deze omzendbrief bevat een samenvatting van de wettelijke bepalingen voor de bestrijden van Salmonella bij braadkippen en vleeskalkoenen. Eveneens bevat de omzendbrief een beschrijving van de Salmonella- analyses die moeten worden uitgevoerd bij ander gebruikspluimvee van het type vlees.

19/11/2013

PCCB/S2/589616

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Registratie van in de aquacultuursector actieve operatoren en de voorwaarden voor toelating/erkenning van de voorzieningen
- Bijlage I: FAQ (19/04/2011)
- Bijlage II: Lijst van FAVV-codes voor activiteiten die verband houden met de sector aquacultuur en visserij
- Bijlage III: K.B. van 09/11/2009 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren
- Bijlage IV: Overzicht van de eisen voor registratie, toelating en erkenning en van de voorwaarden voor het verkrijgen ervan

Deze omzendbrief heeft als doel een beschrijving te geven van de voorwaarden voor
toelating/erkenning van de voorzieningen en van de procedure voor het indienen van een aanvraag
om toelating/erkenning. Tevens legt de omzendbrief een uiterste datum vast voor het indienen van
een aanvraag om registratie of om toelating/erkenning voor alle reeds actieve operatoren.

23/05/2013

PCCB/S2/781508

- Bijlage 1

- Bijlage 2

- Bijlage 3

- Bijlage 4

Grensbeweiding van runderen met Frankrijk

- Bijlage 1 : Akkordverklaring

- Bijlage 2 : Model van toelating en attest met de lijst van runderen

De omzendbrief beschrijft de voorwaarden tot het bekomen van een toelating tot grensbeweiding met Frankrijk en de procedure daartoe.

16/05/2013

PCCB/S2/HVB/900069

- Bijlage 1 (tweetalig)

- Bijlage 2 (tweetalig)

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Toepassing van het koninklijk besluit van 27 februari 2013 betreffende de controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in dierlijke producten

Bijlage 1: het koninklijk besluit van 27 februari 2013
Bijlage 2: tabel met verklaring van de verschillende categorieën van stoffen

Deze omzendbrief verduidelijkt en interpreteert het koninklijk besluit van 27 februari 2013 betreffende de controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in dierlijke producten.

04/04/2013

PCCB/S2/CRR/1034289

- Bijlage 1

- Bijlage 2

Opsporing in de slachthuizen van B.S.E. door snelle diagnostische tests.

- Bijlage I : Model document tot overdracht van monsters bestemd voor snelle OSE-tests naar erkend laboratorium.
- Bijlage II :
Beslissingsschema betreffende het getest karkas en de naburige karkassen in het slachthuis.
- Bijlage III :
Formulier veterinaire controle op het vervoer, het versnijden en de opslag van vlees in afwachting van de resultaten van de B.S.E.-tests.
- Bijlage IV :
Lijst van de EU-lidstaten die de toelating hebben gekregen om hun jaarlijkse programma voor toezicht op B.S.E. te herzien.
- Bijlage V :
Hernemingslijst van de monsters voor de snelle B.S.E.-test bij runderen opgestuurd naar het erkend laboratorium (LAB I 501-F004a).

De omzendbrief bevat de richtsnoeren die de slachthuisexploitanten en de erkende laboratoria nodig hebben om de opsporing van TSE in slachthuizen bij de vatbare soorten van slachtdieren te kunnen uitvoeren.

01/01/2013

PCCB/S2/PDW/692911

- Bijlage 1

- Bijlage 2

- Bijlage 3

- Bijlage 4

- Bijlage 5

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Aanbieden van dieren in het slachthuis.

De omzendbrief vestigt de aandacht op de gevolgen van het aanbieden van levende dieren in het slachthuis.
04/06/2012

PCCB/S2/GDS/863436

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Autopsieën van kadavers van runderen

- Bijlage I : Lijst van de lidstaten hernomen in bijlage VI van het koninklijk besluit van 22 december 2001
- Bijlage II :
Correcte staalname van de runderhersenen voor het B.S.E.-onderzoek
- Bijlage III :
Formulier van monsterneming met het oog op een snelle B.S.E.-test
- Bijlage IV :
Toelating voor het vervoer van een runderkop met het oof op snelle diagnostische B.S.E.-tests
- Bijlage V :
Hernemingslijst van de monsters voor de snelle B.S.E.-test opgestuurd naar het erkend laboratorium
- Bijlage VI :
Inlichtingenformulier van de "O.S.E.-databank" bij het FAVV
- Bijlage VII :
Document tot overdracht van monsters bestemd voor snelle OSE-tests naar erkend laboratorium
- Bijlage VIII :
Mededeling van ongunstige resultaten van de snelle test ter opsporing van B.S.E.


De omzendbrief bevat de richtsnoeren die de dierenartsen van autopsiezalen nodig hebben die gemachtigd zijn om de hersenstam weg te nemen met het oog op het uitvoeren van de TSE-opsporingstest in een erkend laboratorium.

01/10/2010

PCCB/S2/PDW/548659

- Bijlage 1

- Bijlage 2

- Bijlage 3

- Bijlage 4

- Bijlage 5

- Bijlage 6

- Bijlage 7

- Bijlage 8

Nieuwe voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams voor paardachtigen actief in het intracommunautair handelsverkeer

- Bijlage I : erkenningsvoorwaarden voor spermaopslagcentra voor paarden vanaf 01/09/2010
- Bijlage II :
erkenningsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproctieteams voor paarden vanaf 01/09/2010
- Bijlage III :
erkenningsvoorwaarden voor spermacentra voor paarden vanaf 01/09/2010

Deze omzendbrief bevat de erkenningsvoorwaarden voor sperma(opslag)centra en embryo(productie)teams voor paarden en de sanitaire voorwaarden voor donordieren van deze diersoort, waarvan het sperma, de eicellen of de embryo’s in het intracommunautair handelsverkeer terecht komen.

26/08/2010

PCCB/S2/BHOE/521718

- Bijlage 1

- Bijlage 2

- Bijlage 3

In België binnenbrengen van uit Roemenië afkomstige paardachtigen

De omzendbrief beschrijft de voorschriften voor de invoering van paarden in België uit Roemenië. In het bijzonder werden de afzonderingsmaatregelen, analyse en beperking van de verplaatsing voorzien.

03/08/2010 PCCB/S2/CRR/508946
Klinisch of "passief" epidemiologisch toezicht op overdraagbare spongiforme encefalopathieën en op rabiës in de bedrijven

De omzendbrief bevat de richtlijnen die de exploitanten en de keurders van het FAVV nodig hebben om OSE in slachthuizen voor herkauwers op te sporen door een onderzoek op klinische tekens of omstandigheden die op deze ziekten wijzen.
02/09/2009 PCCB/S2/RPT/341615

Sanitrace : registratie van aanvoer en afvoer van runderen

De omzendbrief duidt de handelaars op hun verplichting om alle aan- en afvoer van runderen in hun handelaarstal te registreren in Sanitel.

08/04/2009

PCCB/S2/HVB/295995

Ontvangst van kadavers afkomstig uit het buitenland

De omzendbrief vermeldt de wettelijke vereisten voor het vervoer van een kadaver vanuit het buitenland naar een België voor autopsie.

28/01/2009 PCCB/S2/RPT/271940

Intracommunautair handelsverkeer in runderen
- Bijlage 1 : Model aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning
- Bijlage 2 :
Erkenningsvoorwaarden voor verzamelcentra voor dieren (voor een operator) (Zie: 11.1)

De omzendbrief duidt de handelaars op het feit dat het intracommunautair handelsverkeer in runderen enkel nog kan gebeuren vanaf erkende verzamelcentra (uitgebaat door één handelaar of de veemarkten).

28/10/2008

PCCB/S2/HVB/254808

- Bijlage 1
- Bijlage 2

Certificering van geregistreerde paarden bij intracommunautair handelsverkeer

De omzendbrief bepaalt dat tijdens het intracommunautaire handelsverkeer geregistreerde paarden vergezeld dienen te gaan van een gezondheidscertificaat per dierenlot in plaats van een individueel gezondheidscertificaat en verklaart de eisen die hieraan verbonden zijn.

04/08/2008 PCCB/S2/CRR/237694


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 18.11.2019   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet