Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dieren > Dierengezondheid > Zoosanitaire toestand in België
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Zoosanitaire toestand in België


Officieel ziektevrije status erkend door de OIE

België is vrij van zes ziekten van de lijst van de O.I.E. (Werelddierengezondheidsorganisatie) : mond-en-klauwzeer, runderpest (officieel als uitgeroeid verklaard op wereldvlak sinds 25 juni 2011), paardenpest, besmettelijke boviene pleuropneumonie, en, heel recent, de pest van kleine herkauwers (PPRV ; mei 2014) en de klassieke varkenspest (KVP ; 2015).

België wordt door de OIE officieel erkend als land met verwaarloosbaar risico voor BSE.

Voor de andere ziekten van de OIE-lijst kan een land als vrij van de ziekte beschouwd worden wanneer voldaan is aan de voorwaarden van de gezondheidscodes voor land- of waterdieren van de OIE. In België is dit meer bepaald het geval voor rabiës, de ziekte van Newcastle, runder-, geiten- en schapenbrucellose, Afrikaanse varkenspest, blauwtong (bluetongue) en kwade droes.

Officieel ziektevrije status erkend door de Europese Commissie

De Europese Commissie kan aan de lidstaten een officiële status toekennen voor sommige ziekten. België is vrij van runderbrucellose, enzoötische runderleucose, rundertuberculose (Bes 2003/467/EG), geiten- en schapenbrucellose (Bes 93/52/EEG), de ziekte van Aujeszky (Bes 2011/648/EU) en infectieuze zalmanemie (Bes 2009/177/EU).

België wordt door de EC officieel erkend als regio met verwaarloosbaar risico voor trichinellose.


A. Aangifteplichtige dierenziekten

(Wet van 24.03.1987, K.B van 03.02.2014)

1. APZ vastgesteld in het kader van een laboratoriumonderzoek

(de meldingsplicht is ten minste van toepassing voor de verantwoordelijken van het laboratorium)

Ziekte
Aanwezig / Afwezig / laatste geval

1° Zoönotische ziekten ongeacht de diersoort

(voor de ziekten van dit punt 1°, vastgesteld in het kader van een laboratoriumonderzoek, is de aangifte verplicht voor de verantwoordelijken van een laboratorium)
Virale zoönoses Zoönose verwekt door Norovirus
  Zoönose verwekt door Hepatitis A-virus
  Zoönose verwekt door Influenzavirus
  Zoönose verwekt door virussen overgedragen door arthropoden
  Virale zoönotische encephalitiden
  Nipah virus
  Hendra virus
Bacteriële zoönoses Borreliose
  Botulisme
  Brucellose
  Campylobacteriose
  Leptospirose
  Listeriose
  Psittacose
  Salmonellose
  Tuberculose
  Vibriose
  Yersiniose
  Q-koorts
  Zoönose verwekt door verocytotoxineproducerende E. Coli
Parasitaire zoönoses Anisakiase
  Cryptosporidiose
  Cysticercose
  Echinococcose
  Toxoplasmose
  Trichinellose

2. APZ die moeten worden aangegeven door de verantwoordelijke, de dierenarts en de verantwoordelijke van een laboratorium

Ziekte
Aanwezig / Afwezig / laatste geval

1° Bij alle zoogdieren

Miltvuur (1989)
Rabiës (hondsdolheid)

Vrij (03/2008)(****)

Ziekte van Aujeszky Vrij (gedomesticeerde varkenspopulatie: 2002) (*)
2° Bij paardachtigen
Infectieuze anemie bij paardachtigen (12/2012)
Dourine N
Oosterse paardenencephalomyelitis (EEE) 0000
Westerse paardenencephalomyelitis (WEE) 0000
Venezolaanse paardenencephalomyelitis (VEE) 0000
Epizoötische lymfangitis N
Kwade droes (1919)
Paardenpest  Officieel vrij [OIE] 0000
Vesiculaire stomatitis 0000
West-Nijlkoorts 0000
Japanse encephalitis 0000
Hendra virus 0000
3° Bij herkauwers en tylopoda (familie camelidae)
Mond- en klauwzeer Officieel vrij [OIE] (02/1976)
Blauwtong (Bluetongue) Vrij van blauwtong (12/2009)
Riftvalleykoorts 0000
Runderpest Officieel vrij [OIE] (1920)
Pest bij kleine herkauwers Officieel vrij [OIE]
Q-koorts P
4° Bij runderen
Runderbrucellose (ongeacht de soort Brucella binnen het genus Brucella) Officieel vrij [OIE] (01/2013)
Nodulaire dermatose 0000
Boviene spongiforme encephalopathie (B.S.E.) Status "verwaarloosbaar risico" (05/10/2006)
Enzoötische runderleucose Officieel vrij [EU] (1997)
Besmettelijke pleuropneumonie Officieel vrij [OIE] (1897)
RunderTuberculose Officieel vrij [EU] (09/2015)
Vesiculaire stomatitis 0000
Botulisme P
Runderpest Officieel vrij [OIE] (1920)
Epizoötische hemorragische ziekte 0000
Infectieuze boviene rhinotracheïtis / Infectieuze pustuleuze vulvovaginitis P
5° Bij schapen en geiten
Brucellose (B. abortus) Officieel vrij [EU]
Brucellose (B. melitensis) Officieel vrij [EU]
Brucellose (B. ovis) 0000
Schapen- en geitenpokken 0000
Scrapie 11/06/2007
6° Bij hertachtigen
Epizoötische hemorragische ziekte bij herten 0000
Chronic wasting disease 0000
Bij varkens
Mond- en klauwzeer Officieel vrij [OIE] (02/1976)
Varkensbrucellose (1969)
Enzoötische encephalomyelitis (ziekte van Teschen) N
Vesiculaire varkensziekte (02/1993)
Trichinose Status "verwaarloosbaar risico" (11/2012)**
Afrikaanse varkenspest (05/1985)
Klassieke varkenspest Officieel vrij [OIE] (07/1997)***
Vesiculaire stomatitis 0000
Nipah virus

0000

Japanse encephalitis 0000
8° Bij pluimvee en gevogelte

Aviaire influenza (HPAIa) en H5H7 (LPAIb)

(Actueela) en (12/2008b)
Ziekte van Newcastle (1998: pluimvee) / (2017: duiven)

Besmetting met Mycoplasma Gallisepticum bij kippen en kalkoenen

(chronische ademhalingsziekte bij pluimvee)

(06/03/2013 : vermeerderingspluimvee)
Besmetting met Mycoplasma Meleagridis bij kalkoenen N

Besmetting met Salmonella Pullorum-Gallinarum en Salmonella Arizonae

(pullorose/typhose)

(09/01/2017 : legkippen ; 31/10/2016 : duiven)
Bij konijnen, hazen en knaagdieren
Tularemie (2003)
10° Bij nertsen
Virale enteritis bij de nertsen ...
11° Bij bijen
Bijenacariose (2000)
Aethina tumida 0000
Amerikaans vuilbroed P
Europees vuilbroed 03/09/2014
Tropilaelaps sp 0000
12° Bij vissen
Infectieuze zalmanemie Officieel vrij [EU]
Infectieuze hematopoietische necrose (IHN) (12/2014)
Virale hemorragische septicemie (VHS) (03/2015)
Koikarper Herpesvirus (07/2014)
Epizoötische hematopoïetische necrose 0000
13° Bij weekdieren
Besmetting met Bonamia ostreae 2008
Besmetting met Marteilia refringens 0000
Besmetting met Bonamia exitiosa 0000
Besmetting met Perkinsus marinus 0000
Besmetting met Microcytos mackini 0000
14° Bij schaaldieren
White spot disease 0000
Taura syndroom 0000
Yellowhead disease 0000
15° Bij kikvorsachtigen
Besmetting met Batrachochytrium dendrobatidis ...
Besmetting met ranavirus ...B. Niet aangifteplichtige ziekten waarvan werd vastgesteld of geweten is dat ze voorkomen

Ziekte
Aanwezig / Afwezig / laatste geval
Rundersziekten
Mucosal disease / Boviene virale diarrhee (BVD) P
Schapen- en geitenziekten
Capriene arthritis / encephalitis P
Zwoegerziekte P
Paardenziekten
Virale arteritis bij paarden P
Piroplasmose bij paarden P
Rhinopneumonie bij paarden P


Frequentie van de ziekte
0000 Ziekte nooit vastgesteld
N Ziekte niet vastgesteld (datum van de laatste haard niet gekend) / Afwezig
( ) Laatste vastgestelde uitbraak
P Vermelde of gekende aanwezigheid / Aanwezig
... Geen beschikbare informatie
* Laatste klinische uitbraken bij gedomesticeerde varkens: 2002 ; geïsoleerd bij een wolf gevoederd met resten van everzwijnen : 2012 ; endemisch in de everzwijnenpopulatie
** Aanwezigheid bij een everzwijn en een vos
*** November 2002: één geval van klassieke varkenspest bij wilde everzwijnen
**** Onwettelijke invoer van een pup afkomstig uit Marokko
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.07.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet