Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN
 voor de Consumenten
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550
Startpagina Consumenten  > Dagelijks leven > Andere > Milieuverontreiniging en controles op zware metalen in de voedselketen LinkedIn

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Milieuverontreiniging en controles op zware metalen in de voedselketen
Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.01.2022
Wie beheert milieuverontreiniging in België ?

Het actieve toezicht op het milieu en milieuverontreiniging (met name van de bodem, de lucht en het water) valt onder de bevoegdheden van de Gewesten. De Gewesten zijn er dus verantwoordelijk voor om een duidelijk beeld te verschaffen van de aard en de omvang van de milieuverontreiniging, zowel wat betreft de mate van verontreiniging als de geografische verspreiding ervan. Op basis van de informatie ontvangen van de Gewestelijke overheden, gaat het FAVV na of er in het kader van de voedselveiligheid en op basis van een risico-gebaseerde benadering gepaste maatregelen moeten worden getroffen en/of een monitoringplan moet worden opgesteld.Verantwoordelijkheid van de bedrijven die actief zijn in de voedselketen - autocontrole

Bedrijven dragen in de eerste plaats zelf de verantwoordelijkheid om veilige producten aan de consument te verkopen. Ze moeten maatregelen nemen om de verontreiniging door de lucht, de bodem of het water te controleren. Indien noodzakelijk, dienen zij ook zelf analyses uit te voeren.
Bedrijven die problemen vaststellen zijn bovendien verplicht om dit te melden aan het FAVV.
Het FAVV controleert of de Belgische operatoren hun verantwoordelijkheid op dit vlak daadwerkelijk nemen.Voert het FAVV controles uit op zware metalen in de voedselketen?

Ja, het FAVV voert controles uit op zware metalen via zijn algemeen controleprogramma. Het FAVV neemt monsters van levensmiddelen doorheen de hele voedselketen, van de landbouwer tot in de winkel en dit verspreid over het hele grondgebied van België. Indien er ergens in de keten een non-conformiteit wordt vastgesteld, neemt het FAVV de gepaste maatregelen om de consument te beschermen. Het FAVV is enkel bevoegd voor de controle op producten die in de handel terechtkomen en niet voor groenten en fruit die particulieren zelf telen.
Naast deze monitoring ziet het FAVV ook toe op de implementatie van de autocontrole in de bedrijven.

In 2020 heeft het FAVV 1654 monsters van levensmiddelen genomen met het oog op de monitoring van de eventuele aanwezigheid van zware metalen. 99,3% van deze analyses waren conform (zie jaarverslag 2020 hierover).
In het specifieke geval van in België geteelde groenten heeft het FAVV in de periode van 2019 tot 2021 op verschillende plaatsen in het land en in verschillende schakels van de voedselketen 299 bemonsteringen uitgevoerd om het gehalte aan cadmium (Cd) en lood (Pb) in deze levensmiddelen te controleren. Het resultaat hiervan was dat 98,3% van de monsters conform waren.

In 2021 werden de volgende non-conformiteiten vastgesteld naar aanleiding van de bemonsteringen door het FAVV van verschillende in België geteelde groenten:
- cadmium in salade die werd bemonsterd in een bedrijf in de provincie Luik
- cadmium in bladkolen die werden bemonsterd in een bedrijf in de provincie Luik
- cadmium in spinazie die werd bemonsterd in een bedrijf in de provincie Henegouwen.

In 2021 heeft de Europese Commissie nieuwe normen vastgesteld wat betreft bepaalde zware metalen in bepaalde producten.
Voor andere bladgroenten dan spinazie, mosterdplanten en verse kruiden was het maximumgehalte voor cadmium overschreden met 0,10 mg/kg tot 0,20 mg/kg. Het FAVV voert controles uit op basis van de door de Europese regelgeving toegelaten maximumgehalten.Risico’s in verband met zware metalen in voeding

Zware metalen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, de toxiciteit hangt af van de door de mens ingenomen dosis. Zware metalen hebben hoofdzakelijk schadelijke effecten op lange termijn.
Meer info via https://www.favv-afsca.be/levensmiddelen/contaminanten/zwaremetalen/Wie kan advies geven of maatregelen nemen voor privé-moestuinen en volkstuinen?

Groenten en fruit die worden geteeld in privétuinen, de eieren van eigen kippen,… behoren tot de privésfeer en maken dus geen deel uit van de voedselketen. De controles of het advies hierover vallen daarom onder de bevoegdheid van de regionale overheid. In het geval van milieuverontreiniging is het dus raadzaam om de officiële communicatiekanalen van de lokale besturen te raadplegen om op de hoogte te blijven van de meest recente adviezen.

Volgens de Europese wetgeving zijn in de eerste plaats de operatoren verantwoordelijk voor de levensmiddelen die ze in de handel brengen. Iedere operator die actief is in de voedselketen moet zelf de veiligheid van zijn productie evalueren.

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   | Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet