www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLRaadgevend Comité Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.06.2020

Het Raadgevend Comité van het FAVV verleent op eigen initiatief of op vraag van de minister of de Gedelegeerd bestuurder advies over alle materies die betrekking hebben op het door het FAVV gevolgde en te volgen beleid. Het comité vormt ook een overlegplatform dat een transparante discussie mogelijk moet maken tussen het FAVV en zijn partners over de actualiteit, de evolutie van de reglementering, de financiering, de obstakels bij uitvoer, enz.

Dit comité bestaat uit 36 leden die de belangrijkste beroepssectoren, de consumentenverenigingen en de overheden, betrokken bij de werking van het Agentschap, vertegenwoordigen: consumentenorganisaties, de sector landbouwproductie, de sector van de diervoederfabrikanten, de organisaties die actief zijn in de levensmiddelenindustrie, de chemische industrie, de handel die onder de bevoegdheid van het FAVV valt, de horeca, de transportsector, de FOD’s Volksgezondheid en Economie, de Gewesten en de Gemeenschappen.

De Minister duidt de organisaties, sectoren en hun mandaten aan voor een periode van 4 jaar, hernieuwbaar. De effectieve en plaatsvervangende leden worden aangesteld door het raadgevend Comité.

In 2019 heeft het Raadgevend Comité 8 keer vergaderd waarvan 1 keer samen met het Wetenschappelijk Comité van het Agentschap. Tijdens dit overleg werden verschillende thema’s besproken waaronder het beheer van belangenconflicten binnen het Wetenschappelijk Comité, de aankondiging van de barometer en de aanbevelingen van het Wetenschappelijk Comité, etc.

In 2019 werden adviezen en informatie verstrekt bij het Raadgevend Comité over:
  • het financiële beleid van het FAVV (de heffingen, de retributies, de begroting van het FAVV, de evolutie van Foodweb);
  • het controleprogramma en de uitvoering van het controleplan;
  • de werking van AMCRA en de samenwerking FAVV-AMCRA;
  • de publicatie van de inspectieresultaten;
  • de operationele doelstellingen van het nieuw businessplan van het FAVV;
  • de gecertificeerde autocontrolesystemen (gidsen, audits, FAVV-smiley);
  • de administratieve vereenvoudiging;
  • het activiteitenverslag van het FAVV, van de Nationale Opsporingseenheid (NOE)en van de Commissarissen voor administratieve boetes, het communicatieplan, de interne audits en het jaarverslag van de ombudsdienst; en
  • verschillende actualiteitsonderwerpen (uitvoer naar derde landen, herziening van de controleverordening, dierziekten, …).

Naar aanleiding van de audits door de Federale Auditdienst werd in 2019 in de schoot van het Raadgevend Comité een werkgroep opgericht, om het doel en de missie van het raadgevend comité onder de loep te houden.

De werkgroep, samengesteld door leden van het raadgevend comité, bracht een advies uit met voorstellen om de concrete aspecten betreffende haar werking te verbeteren en ontpopte zich bovendien tot een nuttig instrument en hefboom om naar de toekomst toe specifieke adviezen te formuleren naar de plenaire vergadering, over uiteenlopende topics.

Op 17 december 2019 werd ook het Ministerieel besluit tot aanduiding van de organisaties, sectoren en hun mandaten gepubliceerd, waardoor een nieuw effectief lid, namelijk de Belgische Federatie voor de Voedselbanken kon zetelen binnen het raadgevend Comité.


De verslagen van de vergaderingen zijn beschikbaar op de website van het FAVV.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren