www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLOpleiding en begeleiding van professionelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.06.2021

Het FAVV neemt tal van initiatieven om professionelen die actief zijn in de voedselketen te informeren en te begeleiden om zo een hoog niveau van voedselveiligheid op het terrein te handhaven. Informatie, preventie en sensibilisering maken deel uit van de belangrijke missies van het FAVV.

Het FAVV investeert veel middelen om professionelen in de voedselketen te helpen de regelgeving te begrijpen, deze correct toe te passen en in een serene sfeer de controleurs van het Agentschap te ontvangen. Hieronder vind je enkele initiatieven die het FAVV hieromtrent heeft genomen:
 • De checklists die gebruikt worden tijdens inspecties worden via een applicatie gepubliceerd op de website van het FAVV. Op die manier weten de professionelen precies welke punten zullen worden gecontroleerd en waar ze op moeten letten.
 • Ieder jaar voert het FAVV een tiental aangekondigde lokale controleacties uit in de B2C-sector (“business to consumer” of eenvoudiger gesteld: handelaars die hun producten rechtstreeks aan de consument verkopen). Voorafgaand aan deze controleacties organiseert het FAVV, altijd in samenwerking met de betrokken gemeentes, informatiesessies waarop alle lokale handelaars (grootkeukens, horeca-inrichtingen, kruidenierszaken, bakkers, slagers, ...) worden uitgenodigd.
 • De voorlichtings- en begeleidingscel van het FAVV organiseert in België voortdurend gratis opleidingen voor professionelen. Zij richt zich meer bepaald tot kleine inrichtingen die vaak moeilijkheden ondervinden om zich in regel te stellen met de reglementering en deze toe te passen.
 • Horeca-inrichtingen die naar aanleiding van een ongunstige controle een proces-verbaal hebben ontvangen, kunnen hun administratieve boete te laten kwijtschelden, op voorwaarde dat ze deelnemen aan een opleiding van de voorlichtingscel die speciaal voor dit doeleinde werd georganiseerd.
 • Er wordt gratis didactisch materiaal ter beschikking gesteld aan de professionelen:
  • een didactisch animatiefilmpje om aan de professionelen de verplichting uit te leggen om consumenten te informeren over allergenen,
  • brochures die specifiek zijn voor de verschillende sectoren,
  • een video waarin wordt uitgelegd hoe een controle in de Horeca verloopt,
  • autocontrolegidsen. Het doel is om de voedselketenoperatoren nodige informatie te verschaffen en hen te helpen om te voldoen aan de goede hygiënepraktijken en hun eigen autocontrolesysteem in te stellen,
  • «Quick-start»-fiches worden ook aan hen ter beschikking gesteld.


De voorlichtings- en begeleidingscel, een team dat zeer actief is en luistert naar de noden van de kleinste actoren in de agrovoedingssector

Sinds meer dan 10 jaar beschikt het FAVV over een team van opleiders die bedrijven in de B2C-sector helpen om de wetgeving te begrijpen en goed toe te passen. Dit team ondersteunt daarbij tezelfdertijd ook verschillende activiteiten zoals landbouwers die hun producten willen verwerken en in de handel brengen, lokale fabrikanten van bijvoorbeeld chocolade, artisanaal bier of koekjes, imkers enz.

Ieder jaar organiseert deze cel tal van opleidings-, informatie- of sensibiliseringssessies voor verschillende doelgroepen. In 2019 heeft het FAVV in totaal 331 opleidings- en informatiesessies georganiseerd waar meer dan 8.000 professionelen hebben aan deelgenomen. Tijdens deze sessies hebben de operatoren advies en begeleiding gekregen om in optimale omstandigheden te werken en zo de tevredenheid en de bescherming van de consumenten te waarborgen.

De sessies kunnen worden georganiseerd door de cel zelf of op vraag van beroepsorganisaties, producentenverenigingen, gemeentebesturen,...

In 2019 werden twee op drie van de opleidingen op vraag gegeven en op maat gemaakt. De onderstaande tabel geeft de evolutie weer van het aantal opleidingssessies die werden gegeven en het aantal personen die een opleiding hebben gevolgd van 2009 tot 2019.De voorlichtingscel van het FAVV neemt ook deel aan beurzen, seminaries en tal van andere evenementen. Ook in 2019 heeft de cel deelgenomen aan een tiental publieke evenementen, zoals de vakbeurs “saveurs et métiers” in Namen, de Horecatel-beurs in Marche-en-Famenne, de landbouwbeurs van Libramont, de Horeca-beurs van Gent, …

De cel communiceert met haar doelgroepen via een eigen specifieke website die jaar na jaar steeds vaker wordt bezocht (+22% ten opzichte van 2018).
Opleidingen als alternatief voor de administratieve boete

Om de horecasector te helpen de hygiëne op een hoog niveau te houden, biedt het FAVV horeca-inrichtingen de mogelijkheid om hun administratieve boete naar aanleiding van een slecht inspectieresultaat te laten kwijtschelden, op voorwaarde dat het keukenpersoneel een gratis opleiding volgt die wordt georganiseerd door het Voedselagentschap. In 2019 konden 1.029 werknemers van de Horeca-sector van deze opleiding profiteren.


Aangekondigde controleacties

Ieder jaar organiseert het FAVV in iedere provincie sensibiliseringsacties voor de handelaars. Gedurende één week worden alle handelaars die gevestigd zijn in de betreffende gemeente gecontroleerd. Voorafgaand aan deze controleacties organiseert het FAVV steeds een informatiesessie. Horeca-inrichtingen, slagerijen, kruidenierszaken, bakkerijen, supermarkten, grootkeukens, groothandelaars of ambulante handelaars krijgen zo de kans om hun vragen te stellen vóór een inspectiebezoek.

In 2019 vonden deze acties plaats in Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe, Zottegem, Gilly, Mechelen, Brugge, Couvin, Viroinval, Doische, Eupen, Raeren en Leuven. Het FAVV heeft in samenwerking met de betrokken gemeentes informatiesessies georganiseerd waaraan meer dan 1.000 professionelen hebben deelgenomen. Zo hebben ze de gelegenheid gekregen om hun vragen aan het FAVV te stellen en rechtstreeks in contact te treden met het Agentschap.

Alle aangekondigde controleacties, alsook de resultaten worden op voorhand gecommuniceerd via de pers, op onze website en via onze sociale mediakanalen om de bevolking te informeren.


Ondersteuning voor vrijwilligers die de meest behoeftigen helpen

Sinds tal van jaren zetten liefdadigheidsverenigingen zich in om levensmiddelen in te zamelen en uit te delen aan de meest behoeftigen. De inzameling van voedseldonaties (bij groothandelszaken, lokale kruidenierszaken, groentetelers, bakkers...) en hun verdeling via sociale kruideniers of sociale restaurants zijn activiteiten die onderworpen zijn aan de reglementering en bijgevolg moeten worden gecontroleerd door het FAVV. Naast deze acties van liefdadigheidsverenigingen zien wij ook meer en meer solidariteitsinitiatieven van burgers, bijvoorbeeld particulieren die levensmiddelen ter beschikking stellen in gemeenschappelijke koelkasten.

Voedselveiligheid is een fundamenteel recht van alle burgers. Het FAVV waakt over dit recht door al deze initiatieven te ondersteunen. Enerzijds werd er een omzendbrief die bestemd is voor de professionelen opgesteld en gepubliceerd op onze website. Deze omzendbrief geeft richtlijnen met betrekking tot houdbaarheidsdata, traceerbaarheid, etikettering en het invriezen van voeding. Anderzijds biedt de opleidingscel van het FAVV vrijwilligers de mogelijkheid aan om gratis een opleiding te volgen. Deze opleidingen zijn zowel bestemd voor de vrijwilligers die aan voedselbedeling doen als voor de vrijwilligers die maaltijden bereiden. Tijdens deze opleidingen komen de basisregels aan bod die toelaten om maaltijden uit te delen zonder risico op voedseltoxi-infecties bij de begunstigden.

In 2019 heeft de cel op die manier 350 vrijwilligers opgeleid die werkzaam zijn in sociale kruidenierszaken en in sociale restaurants.


Opleidingen voor lokale handelaars

In 2019 hebben bijna 750 professionelen een opleiding gekregen. Het gaat om lokale handelaars, zoals restauranthouders, bakkers, slagers,... Deze opleidingen behandelen de gevaren die aanwezig zijn in de productieomgeving, goede hygiënepraktijken, de beschikbare middelen voor versoepelde autocontrole, traceerbaarheid,...


Opleidingen voor de professionelen van de grootkeukens

Iedere dag bereiden en verdelen grootkeukens een groot aantal maaltijden. Het FAVV beschouwt het informeren en sensibiliseren van deze doelgroep als prioritair. De betrokken consumenten zijn immers bijvoorbeeld leerlingen die eten in de schoolkantine, bewoners van een rusthuis, ziekenhuispatiënten, gevangenen,...

In 2019 heeft het opleidingsteam van het FAVV bijna 2.700 personen begeleid die maaltijden bereiden of serveren in grootkeukens.


Informatiesessies in de landbouw- en imkersector

Onze consumptiepatronen evolueren en de vraag van consumenten naar producten uit de korte keten neemt toe. Landbouwers die aan dit soort verkoop willen doen, wagen zich in feite aan een nieuw beroep waarvoor andere sanitaire en reglementaire voorschriften gelden. De opleidingscel ondersteunt landbouwers om de stap te zetten naar de korteketenverkoop door op hun vragen te antwoorden, ze te verwelkomen op beurzen en door informatiesessies te organiseren.

Het FAVV hecht ook veel belang aan diergezondheid, onder meer aan bijengezondheid. Naast het programma voor de monitoring van de bijengezondheid, heeft de opleidingscel ook meerdere conferenties georganiseerd om imkers te sensibiliseren voor de goede imkerpraktijken in de bijenstand, goede hygiënepraktijken in het slinger- en opslaglokaal en het naleven van de voorschriften voor de honingverkoop.

In 2019 werden meer dan 250 landbouwers en imkers begeleid in hun stap naar de korte keten.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren