www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLToelevering aan de landbouwsector Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.04.2020

Meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten
Gewasbeschermingsmiddelen
Diervoeders
Meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten

Hieronder vallen de inspecties bij fabrikanten en groot- en kleinhandelaars van meststoffen, bodemverbeterende middelen, zuiveringsslib en teeltsubstraten.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 532 96,1
Autocontrolesysteem 285 88,8
Traceerbaarheid 541 99,1
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 24 83,3
Totaal 1.382 95,5

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 36
PV's 14
Inbeslagnemingen 19
Andere 4
Totaal 73

De inspectieresultaten voor 2019 zijn vergelijkbaar met deze van 2018.


Gewasbeschermingsmiddelen

Hieronder vallen de inspecties bij ondernemingen die gewasbeschermingsmiddelen in de handel brengen (fabrikanten, verpakkers, groot- en kleinhandelaars).

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 239 83,7
Autocontrolesysteem 223 89,2
Traceerbaarheid 285 83,5
Totaal 747 85,3

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 47
PV's 27
Inbeslagnemingen 25
Andere 1
Totaal 100

Tijdens de inspecties op infrastructuur en hygiëne wordt nagegaan of het opslaglokaal en de producten die aanwezig zijn in dat lokaal voldoen aan de wettelijke voorschriften. Er wordt ook nagegaan of de verdelers van gewasbeschermingsmiddelen over een geschikte fytolicentie beschikten (http://www.fytolicentie.be). Het aantal gunstige checklists is significant toegenomen in vergelijking met 2018 (+7,7%). De voornaamste oorzaken van de non-conformiteiten die werden vastgesteld tijdens de inspecties hebben betrekking op:
  • de niet-naleving van bepaalde voorschriften betreffende de opslaglokalen (het lokaal moet voorzien zijn van de nodige pictogrammen (9,3%));
  • het bezit van gewasbeschermingsmiddelen die niet meer toegelaten zijn voor verkoop naar aanleiding van de intrekking van de toelating ervan (8,9%). Dit aspect laat echter een duidelijke verbetering zien ten opzichte van voorgaande jaren.

Tijdens de inspecties op de autocontrole wordt nagegaan of de verdelers van producten voor professioneel gebruik beschikken over de nodige procedures die garanderen dat de producten die ze in de handel brengen de wetgeving naleven en of ze deze procedures toepassen. De vaak vastgestelde non-conformiteiten zijn te wijten aan het ontbreken van deze procedures. De resultaten van de inspecties van 2019 zijn vergelijkbaar met deze van 2018.

De inspecties op de traceerbaarheid bestaan erin na te gaan of de verdeler kan garanderen dat de producten die hij in de handel brengt traceerbaar zijn en dat alle wettelijk verplichte informatie wordt geregistreerd en bewaard. De voornaamste vastgestelde non-conformiteiten hebben betrekking op lacunes in de registratie van bepaalde informatie in de registers en op handelsdocumenten. De resultaten van de inspecties van 2019 zijn vergelijkbaar met deze van 2018. De meest voorkomende zware non-conformiteiten hebben betrekking op de handelsdocumenten (vermelding van de naam en het vergunningsnummer van het product (11%)) en op tekortkomingen bij de registratie van bepaalde gegevens in het verkoopregister (identiteit en fytolicenummer van de aankoper (10,2%)).
Diervoeders

Onder deze inspecties vallen controles bij fabrikanten (maar ook veehouders die zelf voeders mengen voor gebruik op het eigen bedrijf), groot- en kleinhandelaars, verpakkers, en opslagbedrijven. De diervoederinspecties bij levensmiddelenfabrikanten die hun bijproducten in diervoeder valoriseren worden gerapporteerd in het hoofdstuk van hun hoofdactiviteit.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 1.800 83,4
Autocontrolesysteem 1.149 91,7
Traceerbaarheid 1.762 96,5
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 387 92,5
Totaal 5.098 90,5

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 299
PV's 57
Inbeslagnemingen 37
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 1
Andere 11
Totaal 405

De resultaten van de inspecties van 2019 zijn vergelijkbaar met die van 2018, met uitzondering van de "Traceerbaarheid", waarvoor een verbetering wordt vastgesteld. Sinds 2016 is er echter een dalende trend voor de scope "Infrastructuur, inrichting en hygiëne" (-6,4%).

Het FAVV controleert ook het gebruik van diergeneesmiddelen in landbouwbedrijven (geneesmiddelenregisters, stocks...): 100% van de 162 missies m.b.t. gemedicineerd voeder was conform.

Tijdens de 6.725 missies die werden uitgevoerd in landbouwbedrijven werden de hygieënevoorschriften voor de primaire productie van grondstoffen die bestemd zijn voor diervoeders en om gebruikt te worden als voeders voor landbouwhuisdieren nagegaan: deze producten waren conform in 99,4% van de gevallen.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren