www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLSlachtingen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.05.2020

Slachthuizen
Noodslachtingen
Particuliere slachtingen
Slachten op de productieplaats
Slachthuizen

Hieronder vallen de slachthuizen voor runderen, varkens, schapen en geiten, paarden, pluimvee, konijnen, gekweekt wild en loopvogels, alsook het “warm vervoer” van vlees van varkens, schapen, geiten en runderen.

Keuring
Alle dieren moeten voor en na het slachten worden onderzocht tijdens de zogenaamde keuring. De keuring bestaat uit twee delen: ante- en postmortemkeuring. Tijdens de ante-mortemkeuring wordt onder meer gecontroleerd of de levende dieren in goede gezondheid verkeren vóór het slachten en tijdens de post-mortemkeuring wordt gecontroleerd of het vlees veilig is. De bedoeling van de keuring is vooral de volksgezondheid te beschermen tegen vlees dat abnormaliteiten vertoont.

Voor een aantal ziekten worden specifieke onderzoeken verricht: karkassen van varkens en éénhoevigen worden onderzocht op de aanwezigheid van trichinen (rondwormen), runderkarkassen worden onderzocht op de aanwezigheid van cysticercen (larvale tussenstadia van lintwormen). De keuring wordt meestal uitgevoerd door een zelfstandige dierenarts met opdracht (officiële dierenarts).

Naast de keuring zelf voert de officiële dierenarts ook controles uit op de voedselketeninformatie (VKI), het gespecificeerd risicomateriaal (maatregelen tegen de gekkekoeienziekte) en andere bijproducten, laboratoriumtests, de hygiënische werkwijze, de infrastructuur en de autocontrole. Als een inbreuk wordt vastgesteld op het vlak van dierenwelzijn, dan worden de gewesten, die voor dit aspect bevoegd zijn, hiervan op de hoogte gebracht.

Gekeurde karkassen In beslag genomen karkassen
Runderen 501.476 2.315 (0,46%)
Kalveren 339.178 386 (0,11%)
Varkens 10.749.451 29.870 (0,28%)
Paarden 5.584 89 (1,59%)
Schapen 119.985 125 (0,10%)
Geiten 18.254 55 (0,30%)
Gevogelte 299.886.878 3.681.133 (1,23%)
Konijnen 2.676.110 59.446 (2,22%)
Gekweekte hertachtigen 906 0 (0%)
Loopvogels 189 0 (0%)

De belangrijkste redenen voor afkeuring van dieren in het slachthuis waren:
  • gestorven dieren (dood aangevoerd);
  • een gegeneraliseerde ziekte;
  • sterk vermagerde dieren;
  • een mogelijk risico voor de gezondheid van mens of dier.

Naast de werkzaamheden uitgevoerd door de zelfstandige dierenartsen met opdracht die permanent aanwezig zijn tijdens de slachtactiviteiten, worden er ook inspecties uitgevoerd door inspecteur-dierenartsen van het Agentschap.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 400 75,0
Infrastructuur, inrichting en hygiëne
(voor toekennen erkenning of toelating)
4 75,0
Autocontrolesysteem 326 94,5
Traceerbaarheid 400 97,8
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 398 95,7
Totaal 1.528 90,5

De resultaten zijn vergelijkbaar met die van 2018, behalve voor de scope “Traceerbaarheid” waarvoor de resultaten beter zijn dan in 2018.

Details inspectieresultaten "Infrastructuur, inrichting en hygiëne" per type activiteit
 

Gunstige checklists (%)

Slachthuizen runderen 60,8
Slachthuizen varkens 69,9
Slachthuizen schapen en geiten 80,0
Slachthuizen konijnen 94,1
Slachthuizen gekweekt wild 88,9
Slachthuizen paarden 74,2
Slachthuizen pluimvee 81,5
Slachthuizen loopvogels 100

De inspectieresultaten in de slachthuizen zijn vergelijkbaar met de resultaten in 2018.

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 65
PV's 18
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 2
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een ander bedrijf 1
Andere 3
Totaal 89
Noodslachtingen

Met uitzondering van varkens mogen gezonde hoefdieren die een ongeval gehad hebben en die om welzijnsredenen niet levend naar het slachthuis kunnen vervoerd worden, buiten het slachthuis geslacht worden (noodslachtingen), om nadien naar het slachthuis te worden gebracht voor de keuring. Noodslachtingen worden dus niet uitgevoerd op zieke dieren.

In 2019 werden noodslachtingen uitgevoerd op 2.428 runderen, 115 kalveren en 2 paarden.
Particuliere slachtingen

Particuliere slachtingen zijn slachtingen van dieren waarvan het vlees uitsluitend bestemd is voor de eigenaar en zijn gezin.

Varkens, schapen en geiten mogen door een particulier thuis worden geslacht, maar deze slachting moet vooraf worden aangegeven bij het gemeentebestuur.

De thuisslachting van runderen en éénhoevigen (paarden, ezels, …) is verboden.

De thuisslachting van pluimvee en konijnen (lagomorfen) waarvan het vlees bestemd is voor het gezin is eveneens toegelaten en niet onderworpen aan een specifieke aangifteplicht bij de gemeente.

Particuliere slachtingen kunnen ook in het slachthuis worden uitgevoerd; het particulier slachten van runderen of éénhoevigen moet verplicht uitgevoerd worden door een slachthuis.

In 2019 werden particuliere slachtingen in het slachthuis uitgevoerd voor 39.350 stuks pluimvee, 1.685 schapen, 5.114 runderen, 174 lagomorfen, 612 varkens, 52 kalveren, 11 geiten, 11 éénhoevigen en 33 gekweekte hertachtigen.
Slachten op de productieplaats

Hieronder valt het slachten van pluimvee, konijnen en gekweekt wild op het landbouwbedrijf.

Producenten van gevogelte of konijnen kunnen de toelating krijgen om kleine hoeveelheden eigen dieren te slachten op hun bedrijf. De verkoop van volledige karkassen mag slechts in kleine hoeveelheden gebeuren en uitsluitend aan de eindconsument, ofwel in de productieplaats ofwel op de lokale markt.

Loopvogels (struisvogels, nandoes, …) en gekweekte hoefdieren (everzwijnen, reeën, …) die niet kunnen worden vervoerd omwille van een risico voor de vervoerder of om redenen van dierenwelzijn, kunnen op de plaats van oorsprong in aangepaste lokalen worden geslacht waarbij het slachten onder hygiënische omstandigheden dient te gebeuren.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 22 81,8
Autocontrolesysteem 11 81,8
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 19 94,7
Totaal 52 86,5

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 2
PV's 1
Totaal 3

De inspectieresultaten van 2019 zijn vergelijkbaar met deze van 2018.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren