www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLPlantengezondheid Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.06.2020

Een nieuwe Europese verordening over plantengezondheid

De insleep van uitheemse plaagorganismen (= quarantaineorganismen) voor planten voorkomen is essentieel om een duurzame land-, tuin- en bosbouw mogelijk te maken, de voedselvoorziening veilig te stellen en onze leefomgeving te beschermen. Met de mondialisering van de handel is de kans op insleep van dergelijke organismen sterk toegenomen. Door de klimaatverandering kunnen deze organismen in onze streken overleven, zich vestigen en grote economische en ecologische schade aanrichten.

Om de Europese Unie (EU) beter te beschermen tegen de insleep van plaagorganismen, is als onderdeel van een volledige nieuwe wetgeving, de plantengezondheidsverordening gepubliceerd en van toepassing sinds 14/12/2019.

De plantengezondheidsverordening introduceert een proactieve aanpak. Door in te zetten op preventieve maatregelen, grondig toezicht op het grondgebied en zich voor te bereiden op mogelijke uitbraken willen de lidstaten de opbrengstverliezen en de hoge kosten die gepaard gaan met bestrijdingsmaatregelen beperken.

In het algemeen worden strengere regels van kracht voor de handel in planten en plantaardige producten. De controles op planten en plantaardige producten aan de buitengrenzen van de EU worden strenger, meer producten worden controleplichtig en voor hoogrisicoproducten geldt een tijdelijk invoerverbod. Zowel voor de internethandel in planten als voor reizigersbagage zijn nieuwe en strengere regels van toepassing.

Wat betreft het intracommunautair handelsverkeer in planten en plantaardige producten wordt het model van plantenpaspoort geharmoniseerd en wordt de plantenpaspoortplicht uitgebreid naar alle planten bestemd voor opplant.

In 2019 werden door het FAVV heel wat inspanningen geleverd om deze nieuwe regels voor te bereiden en te implementeren en om alle betrokkenen te informeren en te sensibiliseren.


Het FAVV voert jaarlijks analyses uit op planten, plantaardige producten, grond en andere materialen die drager kunnen zijn van plantenziekten en plagen (houten verpakkingsmateriaal, paletten...). De monsternemingen worden verricht bij invoer, bij producenten, in opslagplaatsen, in verzendingscentra, in openbaar groen en in bossen. Meer informatie hierover kan u terugvinden op de pagina "Plantenziekten".

Dit toezicht heeft als doel uitbraken van quarantaineorganismen vroegtijdig op te sporen zodat ze kunnen worden uitgeroeid. Het laat eveneens toe op internationaal vlak te waarborgen dat onze planten en plantaardige producten aan de wettelijke vereisten voldoen. Een aanzienlijk aantal monsternemingen, in het bijzonder bij de teelt van aardappelpootgoed, wordt door het FAVV aan de gewesten gedelegeerd.

In 2019 bleef de Belgische aardappelproductie vrij van besmettingen met bruinrot of ringrot. Er werd wel bruinrot vastgesteld in een waterloop net buiten de beschermingszone waardoor deze werd uitgebreid. Ter herinnering, in de beschermingszone is het verboden om oppervlaktewater te gebruiken voor de irrigatie van aardappelen, tomaten of aubergines.

Het aardappelcysteaaltje (Globodera) en de wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne), alsook bacterievuur zijn endemisch in bepaalde zones, hun uitroeiing is dus niet meer mogelijk. De opgelegde bestrijdingsmaatregelen hebben tot doel verdere verspreiding te voorkomen en het vermeerderingsmateriaal prioritair te beschermen.

Bij de invoer van groenten, fruit en snijbloemen uit niet-EU lidstaten werden regelmatig schadelijke insecten aangetroffen. Het ging meer bepaald om mineervliegen (Liriomyza spp.), de tabakswittevlieg (Bemisia tabaci), de Afrikaanse fruitmot (Thaumatotibia leucotreta) en niet-Europese boorvliegen (Tephritidae).

In 2019 werd het onderzoek met kruisvallen naar de aanwezigheid van Rhagoletis fausta (black cherry fruit fly) verder gezet. Deze boorvlieg komt voor in Noord-Amerika en zou belangrijke schade in onze kersenteelt kunnen aanrichten. Dit organisme werd bij de controles niet aangetroffen.


Aantal missies Aantal operatoren
3.364 1.750


  Aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen (%) Aantal maatregelen
Anoplophora chinensis 11 100 -
Anoplophora glabripennis 11 100 -
Apple proliferation mycoplasm 136 97,8 -
Bacteriën 111 93,7 2
Bursaphelenchus xylophilus 106 100 -
Chrysanthemum Stem Necrosis Virus 118 100 -
Clavibacter michiganensis michiganensis 34 100 -
Clavibacter michiganensis sepedonicus 1.731 100 -
Ditylenchus dipsaci 196 99,5 1
Erwinia amylovora 665 62,0 33
Globodera 1.911 99,1 2
Insecten 333 68,2 86
Meloidogyne 37 97,3 -
Monochamus 62 98,4 1
Nematoden 57 98,2 1
Phytophtora ramorum 73 98,6 1
Pospiviroïden 51 98,0 -
Ralstonia solanacearum 226 100 -
Rhagoletis fausta 2.567 100 -
Schimmels 25 100 -
Rhagoletis pomonella 13 100 -
Sclerotium cepivorum 193 100 -
Tomato yellow leaf curl virus 1 100 -
Virus 112 89,3 -
Vectoren van Xylella fastidiosa 100 100 -
Xylella fastidiosa 573 100 -
Totaal 7.552 94,7 127


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een ander bedrijf 20
Inbeslagnemingen 7
Andere 100
Totaal 127


Non-conformiteiten
  Aantal monsternemingen Non-conforme
parameters
Bladeren 31 Tobacco ringspot virus, Plantenvirussen invoer, Planteninsecten invoer, Planteninsecten interne markt, Lyriomyza trifolii, Bemisia tabaci
Bloemen 5 Planteninsecten invoer, Lyriomyza trifolii, Bemisia tabaci
Grond 11 Globodera spp., Globodera rostochiensis, Globodera pallida, Ditylenchus dipsaci
Percele grond 8 Meloidogyne fallax, Meloidogyne chitwoodi, Globodera spp., Globodera rostochiensis
Planten 51 Tobacco ringspot virus, Ralstonia solanacearum, Plantenvirussen invoer, Plantenbacteriën interne markt, Erwinia amylovora
Plantgoed 11 Xanthomonas fragariae, Plum pox virus (Sharka), Phytophtora ramorum, Erwinia amylovora
Pootgoedbladeren 5 Xanthomonas fragariae, Plum pox virus (Sharka)
Sinaasappelen 1 Thaumatotibia leucotreta
Snijbloemen 2 Thaumatotibia leucotreta, Planteninsecten invoer, Lyriomyza trifolii
Tak/stam met bladeren 202 Xanthomonas arboricola pv. pruni, Scirrhia pini, Plantenschimmels interne markt, Plantenbacteriën interne markt, Erwinia amylovora
Transportmateriaal in hout 1 Monochamus spp
Vruchten 72 Thaumatotibia leucotreta, Tephritidae (niet-EU), Spodoptera littoralis, Planteninsecten invoer
Wortels 4 Trichodorus sp., Apple proliferation mycoplasm


Resultaten van de monsternemingen gedelegeerd aan de gewesten (seizoen 2018-2019 of 2019-2020)
  Aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen (%) Seizoen
Clavibacter michiganensis sepedonicus 1.149 100 2018-2019
Globodera 2.640 99,0 2019-2020
Meloidogyne 271 100 2019-2020
Pospiviroïden 80 100 2019-2020
Ralstonia solanacearum 1.149 100 2018-2019
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren