www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLFraudebestrijding Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.03.2020

Het FAVV staat in voor de preventie, opsporing en repressie van fraude, de bestrijding van bepaalde illegale praktijken met economisch belang en van het gebruik van sommige verboden stoffen. Om efficiënt te zijn is de bestrijding van fraude in de voedselketen gebaseerd op een beleid dat voorziet in specifieke acties en het sensibiliseren van de medewerkers.

De Nationale Opsporingseenheid (NOE) van het FAVV is belast met de preventie, de opsporing en de repressie van fraude en het gebruik van verboden stoffen (hormonen, enz.). Omwille van de complexiteit (geografisch, technisch, …) en/of het georganiseerd karakter van deze inbreuken worden dossiers die een gespecialiseerde, gecoördineerde en/of multidisciplinaire aanpak vergen (samenwerking met de parketten, federale of lokale politie) aan de NOE toevertrouwd.


In 2019 registreerde de NOE 1.331 administratieve vattingen (822 in 2015, 915 in 2016, 711 in 2017 en 712 in 2018). Deze gaven aanleiding tot:

  2017 2018 2019
Onderzoeken ingesteld naar fraude 442 463 707
Deelnames aan een wegcontrole 64 39 48
Bemonsteringen in landbouwbedrijven 85 86 67
Bemonsteringen in slachthuizen 20 8 15
Specifieke acties 14 22 25
Informatieoverdrachten naar andere diensten 124 104 436


Bij het opmaken van dit activiteitenverslag werden in 2019 520 dossiers afgesloten.

Er werden 1769 PV’s opgesteld waarvan 418 PV’s van vaststelling/overtreding.

In 2019 heeft NOE in samenwerking met de politie 103 huisbezoeken en 60 huiszoekingen uitgevoerd.Naast de reeds langer gekende fraudegevoelige sectoren, zijnde de vlees- en voedingssector, wordt vastgesteld dat er de laatste jaren een ongunstige evolutie is op verschillende gebieden: nagemaakte levensmiddelen, de handel in illegale of vervalste stoffen in de voedselketen en frauduleuze handel in levende dieren.

Er is eerst en vooral de handel in puppy’s vanuit de voormalige Oostbloklanden. Deze handel blijft toenemen, niet tegenstaande de LCE’s die dossiers, wat betreft de bevoegdheden van het FAVV, zeer ter harte nemen. Het gerechtelijk apparaat zal hier een zeer duidelijk standpunt moeten innemen en gepaste maatregelen nemen om deze lucratieve, illegale handel definitief een halt toe te roepen.

Naast hoger vermelde dossiers wordt de laatste jaren een enorme stijging vastgesteld van de internetverkoop. Deze booming business opent ook mogelijkheden voor frauduleuze handel. Er wordt vastgesteld dat er grote hoeveelheden voedingssupplementen, gezondheidsproducten en hormonale producten via internet worden aangekocht. Uit onderzoek in samenwerking met het FAGG (Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten) blijkt bovendien dat deze producten veelal niet conform zijn qua samenstelling en veiligheid voor de consument. De vaststelling is hier dat, op enkele uitzonderingen na, de fraude veeleer ligt bij de doorgaans malafide verkopers (vooral vanuit Aziatische landen) en dat de “naïeve” kopers eerder slachtoffer zijn. Het FAVV wil wel de aandacht trekken op dit fenomeen en de consument inlichten over de risico’s die zulke handel inhoudt.Visie over fraude

In de strategische doelstellingen van het businessplan 2018 – 2020 wordt fraudebestrijding in de voedselketen als aandachtspunt weerhouden; het voorziet een efficiënte fraudebestrijding op basis van een beleid dat voorziet in specifieke acties en het sensibiliseren van alle medewerkers om fraude in de voedselketen te detecteren en mee te helpen te bestrijden in het kader van hun opdrachten.

Bij de uitvoering van deze doelstelling werd een nieuwe visie over fraudebeleid opgesteld op basis van een bevraging van de verschillende diensten van het FAVV, andere inspectiediensten en belanghebbenden.

In dit document wordt “Food Fraud” gedefinieerd als een algemene term omvattende het opzettelijk of intentioneel substitueren, toevoegen, wijzigen of verkeerd voorstellen van voeding, ingrediënten, verpakkingen, etiketten, productinformatie, of valse of misleidende claims aangaande een product, met als doel een economisch voordeel te behalen, of in voorkomend geval met mogelijk nadelige gevolgen voor de gezondheid van consument, plant of dier.

Gezien de missie van het FAVV wordt dezelfde definitie overgenomen voor Feed, Plant en Animal fraud. De controleurs op het terrein hebben naast hun toezichthoudende functie ook een opsporingsfunctie en dus een belangrijke rol bij de captatie van mogelijke fraudesignalen op het terrein.

Het document benadrukt ook de samenwerking met andere actoren zoals:
  • de andere inspectiediensten (FOD Financiën, FOD Economie, FOD Volksgezondheid-Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, FAGG, FOD Sociale Zaken, …);
  • de externe diensten zoals politie en justitie;
  • de belanghebbenden;
  • de verschillende multidisciplinaire vergadergroepen;
  • de Europese Food Fraud Workgroup.

Door deze samenwerking dient er een netwerk opgezet te worden om fraude in de voedselsector te kunnen bestrijden zowel preventief als repressief.

Het document is een basisdocument voor de werking van de NOE.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren