www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLWaarden van het Agentschap Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.06.2020

Het FAVV heeft een duidelijke maatschappelijke opdracht. Zijn missie en visie vragen een sterk engagement en een grote verantwoordelijkheidszin. Binnen zijn activiteitendomein in België en op internationaal niveau kan het met recht en rede trots zijn op zijn verwezenlijkingen.

Het FAVV is een professionele organisatie, die klare en duidelijke doelstellingen vooropstelt en streeft naar de optimale realisatie ervan. Een organisatie die binnen de grenzen van zijn missie en in de mate van het mogelijke rekening houdt met al zijn belanghebbenden. Zowel de consumenten, de operatoren als de personeelsleden worden daarom geraadpleegd zodat het gevoerde beleid een zo breed mogelijk draagvlak heeft.

Het FAVV streeft naar een wendbare organisatie die ook in de toekomst zijn opdracht met de grootste zorg realiseert zodat het vertrouwen in de veiligheid van de voedselketen blijvend gewaarborgd is. In zijn werking hecht het veel belang aan een duurzame strategie en aan de menselijke dimensie en investeert het voortdurend in de medewerkers om zijn opdracht zo goed mogelijk realiseren, alert voor een steeds evoluerende en veelzijdige maatschappij.

De realisatie van zijn opdracht gebeurt op een manier die zijn identiteit en organisatiecultuur weerspiegelt en waar zijn gedeelde waarden centraal staan. Deze waarden vormen een solide basis voor de organisatie en dienen als maatstaf en motivator voor iedere medewerker en worden uitgedragen in zijn dagelijks handelen.

PROFESSIONEEL
Het FAVV is een dynamische organisatie met geëngageerde medewerkers. We realiseren onze missie op een efficiënte, kwaliteitsvolle en doelgerichte manier die aansluit bij de noden en verwachtingen van onze klanten. Kennisuitwisseling en permanente vorming garanderen onze expertise.
RESPECT
Respect voor mens en omgeving staat centraal in ons handelen. We luisteren, tonen begrip en handelen op een menselijke manier. We gebruiken onze middelen duurzaam en efficiënt.
OPEN
We communiceren tijdig, op maat, duidelijk en in alle transparantie. We gaan constructief in dialoog met aandacht voor elke gesprekspartner. We stimuleren participatie en staan open voor ideeën van anderen.
     
BILLIJK
We zijn rechtvaardig en redelijk. Onze handelingen en beslissingen zijn proportioneel en aanvaardbaar.
INTEGER
We handelen in overeenstemming met onze waarden. We zijn eerlijk, correct en behandelen vertrouwelijke informatie discreet. We zijn betrouwbaar en plichtsbewust in onze dienstverlening.
VERTROUWEN
We creëren een positief klimaat waarin kansen gegeven worden en iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. Centraal staan loyaliteit en constructieve samenwerking over de grenzen heen.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren