www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLStructuur en organisatie Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.06.2020

Personeel
Begroting
Heffingen, retributies, e-communicatie en beheer van geschillenHet Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), opgericht bij wet van 4 februari 2000, is een federale parastatale belast met de evaluatie en de beheersing van de risico's die niet alleen de gezondheid van de consumenten maar ook de gezondheid van dieren en planten kunnen schaden evenals met de controles op de veiligheid doorheen de hele voedselketen.

Het FAVV integreert alle controlediensten, bevoegd voor de hele voedselketen. Het controleert niet alleen levensmiddelen, diervoeders, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, maar het is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van dierenziekten en fytosanitaire aspecten (plantaardige sector). De opstelling van operationele regelgeving voor de controles, de certificering en de normen voor infrastructuur waar de bedrijven actief in de voedselketen zich aan moeten houden, behoort eveneens tot zijn opdrachten. Verder beheert het FAVV alle communicatie voor de materies binnen zijn bevoegdheid en gaat er specifieke aandacht naar de voorlichting van de consumenten.

Het FAVV kan voor de uitvoering van zijn opdrachten rekenen op:
 • ongeveer 1.380 medewerkers verdeeld over:
  • de centrale diensten, ISO 9001 gecertificeerd (ongeveer 500 medewerkers);
  • 9 lokale controle-eenheden (LCE's) die ISO 17020 geaccrediteerd zijn (ongeveer 710 medewerkers);
  • 5 interne ISO 17025 geaccrediteerde laboratoria (ongeveer 140 medewerkers);
  • een dienst die gecoördineerde onderzoeken uitvoert in het kader van fraudebestrijding: de nationale opsporingseenheid (NOE) (ongeveer 30 medewerkers);

 • een nauwe samenwerking met de verschillende federale en regionale openbare diensten, waaronder de politie en de douane, evenals met privéinstellingen;

 • ongeveer 570 (560 in 2018) opdrachthouders (BMO), hoofdzakelijk zelfstandige dierenartsen maar ook bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors of masters, gelijkgesteld aan ongeveer 300 VTE, die controleopdrachten (hoofdzakelijk antemortem- en postmortemkeuringen in het slachthuis) en certificeringstaken uitvoeren onder het toezicht van ambtenaren. In het uitvoeren van hun missies voor het FAVV worden de ’BMO-dierenartsen’ als officiële dierenartsen beschouwd;

 • een netwerk van ongeveer 60 externe, door het FAVV erkende, laboratoria en 9 nationale referentielaboratoria;

 • een budget van ongeveer € 175 miljoen.
Personeel

Onderstaande grafiek geeft het gemiddelde aantal personeelsleden weer voor de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019. Sinds 2015 hebben de besparingsmaatregelen die aan het Agentschap waren opgelegd, het personeelsplan verlaagd. Het Agentschap neemt verschillende initiatieven om zijn personeelsplan aan te vullen. In 2019 verwelkomden we 179 nieuwe collega’s. We konden ons personeelsbestand gevoelig versterken door een aantal bijkomende middelen in het kader van de nakende Brexit en ter bestrijding van de Afrikaanse Varkenspest.


VTE : voltijdequivalentLearn & Develop

In 2019 investeerden we in de ontwikkeling van technische competenties bij controleurs en inspecteurs. We ontwierpen een traject van vijf dagen voor nieuwe medewerkers van de dienst NOE. Hier legden we de nadruk op fraudepreventie, fraudedetectie en fraudeonderzoek. We behandelden ook thema’s als bioveiligheid, quarantainemaatregelen, structuur en kenmerken van de varkenssector, crisisbeheer, etc.

De aanwervingen in het kader van de Brexit gaven aanleiding tot het opzetten en realiseren van een vernieuwd onboarding-programma dat in 2020 verder wordt uitgerold. Verder organiseerde het FAVV opleidingen in samenwerking met douanediensten om de controleurs/inspecteurs optimaal voor te bereiden.

In totaal volgden medewerkers van het FAVV (uitgedrukt in VTE’s) gemiddeld 6,9 opleidingsdagen in 2019. Onderstaande grafiek toont de evolutie van de ontwikkelingsinspanningen van het FAVV in benchmark met de gemiddelde cijfers binnen de federale overheid.


  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aantal opleidingsdagen FAVV 7.525 6.904 4.664 6.642 6.184 5.696 8.361
Opleidingsdagen / VTE (FAVV) 6,3 6,0 4,2 5,9 5,71 5,17 6,94
Opleidingsdagen / VTE (FEDERAAL) 4,23 3,08 3,06 3,21 3,69 3,41 *

* Cijfers nog niet beschikbaar


Begroting

Naast een overheidsdotatie, beschikt het Agentschap over zijn eigen inkomsten. Sinds 2012 heeft de overheid aan de federale instellingen belangrijke besparingsmaatregelen opgelegd die gericht zijn op het beperken van de uitgaven. Voor het FAVV resulteerde dit in 2019 in een besparing van €1,949 miljoen, waarbij de uitgaven werden beperkt tot die uitgaven die als essentieel worden beschouwd om de continuïteit van de dienst te garanderen. Bovendien werd het principe van de budgettaire voorzichtigheid nog strikter toegepast in 2019 ten gevolge van een regering in lopende zaken. Dit heeft een meer doorgedreven controle op de uitgaven van het FAVV teweeggebracht. Deze maatregelen hebben een aanzienlijke impact gehad op de uitvoering van bepaalde projecten, maar de werklast is daardoor niet afgenomen.

Om het hoofd te bieden aan Afrikaanse varkenspest en het Aviaire influenzavirus type H3 werden aan de uitgavenbegroting bijkomende kredieten toegevoegd van respectievelijk €1,674 miljoen en €2 miljoen. Er werd ook een bedrag van €2,947 miljoen opgenomen in de begroting ter voorbereiding op de Brexit.

Ten slotte, werd op 1 januari 2019 het boekhoudkundig en budgettair beheer van het Dierenfonds overgedragen aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (VVVL).Uitgaven

  Realisaties 2018 Begroting 2019 Realisaties 2019
Personeel
Lonen en wedden
Andere personeelskosten
88.486.000 €
1.703.000 €
94.644.000 €
2.198.000 €
91.499.000 €
2.103.000 €
Werkingskosten
Personeelsgebonden werkingskosten
ICT
Prestaties externe opdrachthouders
Externe laboratoria
Andere werkingskosten
5.675.000 €
9.399.000 €
26.514.000 €
15.132.000 €
14.246.000 €
6.733.000 €
10.833.000 €
26.949.000 €
16.273.000 €
16.831.000 €
6.155.000 €
10.004.000 €
26.949.000 €
15.255.000 €
15.565.000 €
Andere uitgaven
Influenzavirus type H3
Afrikaanse varkenspest
Fipronil - operationele kosten
Fipronil – vergoeding
Juridische kosten
0 €
388.000 €
3.000 €
11.080.000 €
2.560.000 €
2.000.000 €
381.000 €
12.000 €
7.500.000 €
7.521.000 €
1.512.000 €
381.000 €
12.000 €
340.000 €
7.520.000 €
Investeringen
Machines, meubilair, ICT
3.515.000 € 3.267.000 € 3.080.000 €
Totaal uitgaven 178.701.000 € 195.142.000 € 180.375.000 €


Inkomsten

  Realisaties 2018 Begroting 2019 Realisaties 2019
Dotatie 95.880.000 € 96.245.000 € 96.245.000 €
Interdep. provisie (Foedex +) 400.000 € 400.000 € 400.000 €
Interdep. provisie (andere) -250.000 € 1.071.000 € 1.071.000 €
Communicerende vaten - FOD VVVL personeel 139.000 € 0 € 0 €
Heffingen 25.336.000 € 30.584.000 € 34.536.000 €
Retributies 43.866.000 € 41.175.000 € 40.472.000 €
Cofinanciering van de EU 495.000 € 302.000 € 494.000 €
Andere 7.497.000 € 4.983.000 € 6.085.000 €
Totaal inkomsten 173.363.000 € 174.760.000 € 179.303.000 €
Heffingen, retributies, e-communicatie en beheer van geschillen


Heffingen

De campagne 2019 is gestart in juni 2019 en zou in eind april 2020 afgesloten moeten zijn. Deze verschoven timing heeft te maken met de invoering, in 2018, van drie nieuwe applicaties waarmee de rapporterende ondernemingen hun eigen beveiligde toegangsprofiel tot het Foodwebportaal kunnen beheren, de onder controle van het FAVV uitgevoerde activiteiten kunnen doorbladeren en bevestigen, deze activiteiten indien nodig kunnen wijzigen en ten slotte hun verklaring kunnen indienen om de jaarlijkse factuur van de heffing op te stellen. Het gefactureerde bedrag eind maart 2020 bedraagt 30,5 miljoen euro. Dit komt overeen met het vastgelegde bedrag en is conform de voorspellingen die geformuleerd werden bij de uitwerking van de nieuwe tarieven.

Het percentage inrichtingen dat beschikt over een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS) evolueerde van 8% in 2011, 12% in 2012, 16,7% in 2013, 18,4% in 2014, 23,1% in 2015, 23,2% in 2016, 22,9% in 2017, 23% in 2018 tot 21% in 2019. Al die inrichtingen konden genieten van een verminderde heffing. Het totaalbedrag van die vermindering bedraagt meer dan 10,7 miljoen €. Sinds 2013 stelt het FAVV de autocontrolegidsen gratis ter beschikking van de B2C-sector, hetgeen deze ondernemingen kan aanmoedigen om stappen te zetten voor certificering. Hierbij moet worden opgemerkt dat sommige bedrijven een gevalideerd ACS hebben, maar activiteiten verrichten die niet onderworpen zijn aan een heffing: in de primaire sector bijvoorbeeld zijn landbouwbedrijven en paardeneigenaren niet heffingplichtig..


Retributies

Het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de retributies legt het bedrag vast dat gefactureerd wordt voor de prestaties geleverd door de medewerkers van het FAVV en door de zelfstandige dierenartsen met opdracht (keuringen, controles, certificaten…), ofwel op verzoek van de ondernemingen, ofwel op grond van de regelgeving.

In 2019 werd voor een bedrag van 40,5 miljoen € gefactureerd.


E-communicatie bij de financiering

De dienst financiering geeft de voorkeur aan elektronische communicatie.
In 2011 gaven 69% van de ondernemingen zelf hun gegevens in voor de berekening van de jaarlijkse heffing via het portaal dat aan hen ter beschikking werd gesteld; in 2015 waren er meer dan 80%, 74% in 2016 en 87% in 2017. Tijdens de campagne van 2017 hebben 77.000 ondernemingen, tegenover 68.000 in 2016 en 46.000 in 2015, een gevalideerd e-mailadres verschaft en 28.000 daarvan hebben gevraagd om voortaan hun factuur via mail te ontvangen. De resultaten van de campagne 2019 zijn vergelijkbaar met die van 2017 en 2018.


Beheer van geschillen

Om de gelijkheid tussen ondernemingen te garanderen, heeft de dienst financiering zijn actie met betrekking tot het recupereren van schuldvorderingen verdergezet.

In geval geweigerd wordt om de facturen te betalen, kan het FAVV maatregelen treffen om de toelatingen en/of erkenningen en de prestaties op te schorten en de producten in beslag te nemen krachtens art. 12 van de financieringswet van 9 december 2004, om op die manier de betaling van de verschuldigde sommen te verkrijgen. In 2019 werden bovendien 206 dossiers ingediend bij het vredegerecht of de rechtbank van koophandel, met een gunstige afloop voor het Agentschap voor het overgrote deel van de dossiers (99%).
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren