www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLHet FAVV Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 02.07.2020Beste lezer,
Beste consument,

Ook dit jaar ligt het jaarverslag van het FAVV eind juni voor jullie klaar. Daar waar 2017 en 2018 bijzonder stormachtige jaren waren voor het FAVV was 2019 een jaar zonder commotie, maar daarom niet minder intensief.

Het Agentschap blijft actief van riek tot vork met controles in alle schakels van de voedselketen. Wat betreft het werk op het terrein in 2019 is er een lichte stijging in het aantal uitgevoerde controle-opdrachten en werden er meer operatoren gecontroleerd. De resultaten van controles met checklists zijn in alle sectoren samen de laatste jaren stabiel gebleven. De resultaten van de monsternemingen blijven bovendien zeer goed, wel werden er wat minder monsters genomen dan in 2018. Zoals de voorgaande jaren blijven de resultaten van de inspectiemissies beduidend beter in bedrijven die beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS), dan bedrijven zonder ACS. Ook in 2019 bleef het FAVV bedrijven met een slecht inspectieresultaat vaker opgevolgen dan de goede leerlingen.

De lokale controle-eenheden (LCE’s) zijn onze eerste lijn met hun inspecties en controles, niet alleen deze voorzien in het controleprogramma, maar ook deze die voortvloeien uit klachten of uit het Europees terugroepingssysteem voor voedingsmiddelen …. Deze laatste activiteiten nemen de laatste jaren steeds meer tijd in beslag.

Naast de controles uitgevoerd door de LCE’s is de Nationale Opsporingseenheid (NOE) actief in het kader van de fraudebestrijding binnen de voedselketen. Op dit vlak heeft het FAVV de samenwerking met het Parket op een nieuwe leest geschoeid, zodat we beter; sneller en efficiënter kunnen werken. Tevens werden in 2019 de versterking van de NOE en de bijkomende wervingen voor de buitendiensten afgerond.
Naast de controles en de fraudebestrijding blijft het FAVV ook actief op andere domeinen om de consument te beschermen. Het FAVV ziet toe op de correcte uitvoering van recalls en waarschuwingen aan de consument. Het aantal recalls en waarschuwingen bleven, globaal gezien, op het zelfde niveau waarbij er in 2019 wel een lichte daling op te merken viel ten opzichte van 2018. De waarschuwingen namen wel toe.
Bij de recalls bleef Listeria in beeld waarbij grote hoeveelheden vleeswaren, niet alleen in België maar in gans Europa, uit de markt dienden genomen te worden. Ook hier lag de bron in het buitenland, maar was het toch noodzakelijk om de acties van het FAVV te verdedigen in het parlement.

Ook op andere vlakken blijven we ons inzetten voor de consument. Zo behandelde het meldpunt van de consumenten samen met de controlediensten 4632 klachten.

Er zijn grote inspanningen geleverd om de communicatie van het Agentschap dynamischer en professioneler te maken. Zo hebben we, door proactieve communicatie via digitale netwerken en de media, mooie prestaties kunnen neerzetten: onze communicatie heeft dankzij onze campagnes maar liefst 5.000.000 mensen bereikt. De zichtbaarheid is hierdoor meer dan aanzienlijk en opent de deur naar een dialoog tussen het Agentschap en het grote publiek.

Niet alleen de nieuwe communicatiestrategie diende op de rails gezet te worden. Ook de dagdagelijkse opvolging van de pers bleef veel inzet vragen. Op de sociale media hebben we ook 2 keer meer gecommuniceerd naar de consument toe.

Op het vlak van de dierengezondheid sprongen er 2 dossiers uit: de opvolging van de Afrikaanse varkenspest en het H3-virus. De Afrikaanse varkenspest blijven we, in nauw overleg met de Waalse collega’s, opvolgen. Er zijn heel wat inspanningen geleverd, zowel door het Waals gewest als op federaal niveau. Internationaal hebben we heel wat lof gekregen en hopen we dat de situatie op het terrein gunstig blijft. De Afrikaanse varkenspest had ook voor de export belangrijke gevolgen. Er is hard gewerkt om de embargo’s weg te werken.

Een 80-tal bedrijven binnen de pluimveesector werden getroffen door het H3-virus. Alhoewel er geen officiële bestrijdingsprogramma bestond, werd het FAVV toch belast met het uitwerken van de noodzakelijke reglementering en het organiseren van de ruiming binnen de besmette bedrijven. Het H3-virus is ondertussen helemaal uit onze bedrijven verdwenen.

Ook binnen het opleiden en begeleiden van de kleine bedrijven bleven we actief, ondermeer met de vorming van meer dan 8000 professionele medewerkers. Gezien de toenemende vraag zullen we ook investeren in online opleidingen.

De context waarin wij ons bevinden, wordt ook bepaald door de Europese reglementaire context. Er is veel werk verricht in het kader van de verschillende nieuwe verordeningen, zoals de verordening betreffende de officiële controles en de dieren- en plantengezondheidverordening. Zij zullen in de toekomst een belangrijke impact hebben, maar vormen tevens een opportuniteit om een toekomstvisie te ontwikkelen over het geheel van onze beleidsvisie over dierengezondheid, inbegrepen de zoönosen en de strijd tegen antibioticaresistentie.

Het FAVV neemt verschillende initiatieven om de voeling te houden met de evoluties in de maatschappij. Zo werd een rondetafelgesprek met het onderwijsveld geörganiseerd. Daarbij aansluitend was het jaarlijks symposium van het Wetenschappelijk Comité over de ‘Veranderende consumptiepatronen en hun impact op de voedselveiligheid’ een groot succes.

De Brexit saga heeft heel wat inspanningen gevraagd, zowel op het vlak van de onderhandelingen; de voorbereidingen op het terrein; het werven van heel wat medewerkers en het communiceren naar alle betrokkenen toe met onder meer een specifieke website. Het Agentschap zal dit blijven opvolgen en meewerken aan een goede afloop.

In de opvolging van de FIA audit werd heel veel vooruitgang geboekt op het vlak van het fraudebeleid, de betere samenwerking binnen het FAVV, een verbeterde werking voor het Raadgevend Comité, het actualiseren van het crisisdraaiboek en het verbeteren van het gebruik van de IT-systemen van het FAVV.
De medewerkers van het FAVV blijven bijzonder hard werken om de voedselketen te bewaken met inbegrip van de dieren- en plantengezondheid en dit soms in ondankbare omstandigheden. Ik kan ze daarvoor niet genoeg bedanken en ik hoop dat ze ook op uw respect kunnen blijven rekenen.


Herman Diricks,
Gedelegeerd bestuurder
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren