www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NL



Opleiding en begeleiding van professionelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 20.06.2019

Sinds meerdere jaren neemt het FAVV tal van initiatieven om professionelen die actief zijn in de voedselketen te informeren en te begeleiden om zo de situatie op het terrein inzake voedselveiligheid en hygiëne te verbeteren. Informatie, preventie en sensibilisering maken deel uit van de belangrijke missies van het FAVV.

Het FAVV investeert veel middelen om agrovoedingsbedrijven te helpen de regelgeving te begrijpen, deze correct toe te passen en in een vertrouwelijke en serene sfeer een medewerker van het Agentschap te ontvangen. Hieronder vindt u enkele initiatieven die hieromtrent werden genomen:
  • De checklists die gebruikt worden tijdens inspecties worden via een applicatie gepubliceerd op de website van het FAVV. Op die manier weten de operatoren precies welke vragen er tijdens de controle aan hen zullen worden gesteld.
  • Ieder jaar voert het FAVV een tiental aangekondigde lokale controleacties uit in de B2C-sector (“business to consumer” of eenvoudiger gesteld: handelaars die hun producten rechtstreeks aan de consument verkopen.). Voorafgaand aan deze controleacties organiseert het FAVV, altijd in samenwerking met de betrokken gemeenten, informatiesessies waarop alle lokale handelaars (grootkeukens, horeca-inrichtingen, kruidenierszaken, bakkers, slagers, ...) worden uitgenodigd.
  • De voorlichtings- en begeleidingscel van het FAVV organiseert in België voortdurend gratis opleidingen voor professionelen. De cel richt zich meer bepaald tot de kleine bedrijven die moeilijkheden ondervinden om de reglementering te begrijpen en deze toe te passen.
  • Horeca-inrichtingen die naar aanleiding van een ongunstige controle een proces-verbaal hebben ontvangen, kunnen hun administratieve boete te laten kwijtschelden, op voorwaarde dat ze deelnemen aan een opleiding van de voorlichtingscel die speciaal voor dit doeleinde wordt georganiseerd.
  • Didactisch materiaal wordt gratis ter beschikking gesteld aan de operatoren: brochures die specifiek zijn voor de verschillende sectoren en een film die uitlegt hoe een controle in de horeca-sector verloopt.
  • Het FAVV stelt gratis autocontrolegidsen ter beschikking van de B2C-sectoren. Het doel is om de operatoren van deze sectoren de nodige informatie te verschaffen en hen te helpen om te voldoen aan de goede hygiënepraktijken en hun eigen autocontrolesysteem in te stellen. Ook «Quick-start»-fiches worden aan hen ter beschikking gesteld.
  • Naar aanleiding van de controles wordt elk bedrijf individueel opgevolgd. Bij een ongunstige controle hangen de sancties af van de ernst van de vastgestelde non-conformiteiten: waarschuwing, proces-verbaal van inbreuk vergezeld van een administratieve boete, (tijdelijke) sluiting en/of inbeslagname van non-conforme producten en het opstarten van een procedure voor schorsing of intrekking van de toelating of erkenning van het bedrijf. Er worden opvolgingsinspecties uitgevoerd om zich ervan te vergewissen dat operatoren die een sanctie hebben gekregen (PV, waarschuwing) zich in regel hebben gesteld en op lange termijn in orde blijven.


De voorlichtings-en begeleidingscel, een opleidingsteam van het FAVV dat zeer actief is en luistert naar de noden van de kleinste actoren in de agrovoedingssector.

Sinds meer dan 10 jaar beschikt het FAVV over een team van opleiders die bedrijven in de B2C-sectoren helpen om de wetgeving te begrijpen en goed toe te passen. Met de aanduiding van een coördinator, staat de cel sinds november 2016 ook in voor de ondersteuning van kleine ondernemingen, zoals landbouwbedrijven die hun producten willen verwerken en in de handel brengen, kleinschalige bedrijven die bijvoorbeeld chocolade, artisanaal bier of koekjes vervaardigen, imkerijen enz.

Ieder jaar organiseert de cel tal van opleidingssessies en conferenties voor verschillende doelgroepen. In 2018 heeft het FAVV in totaal 379 opleidingssessies georganiseerd waar bijna 10.000 professionelen hebben aan deelgenomen. Tijdens deze opleidingen hebben de operatoren advies en begeleiding gekregen om in optimale omstandigheden te werken en zo de tevredenheid en de bescherming van de consumenten te waarborgen.

De sessies kunnen worden georganiseerd door de cel zelf of op vraag van beroepsorganisaties, producentenverenigingen, gemeentebesturen, ... In 2018 waren twee op drie van de opleidingen die werden gegeven op maat gemaakt.

Onderstaande grafiek geeft de evolutie weer van het aantal opleidingssessies die werden gegeven en het aantal personen die een opleiding hebben gevolgd van 2009 tot 2018.



Het opleidingsteam van het FAVV neemt ook deel aan beurzen, seminaries en tal van andere evenementen. Ook in 2018 heeft het team deelgenomen aan een tiental publieke evenementen, zoals de Horecatel-beurs in Marche en Famenne, de landbouwbeurs van Libramont, Horti Folies in Gembloux en de Horeca-beurs van Gent, …

Online communicatie is essentieel om de professionelen te informeren. Daarom heeft de cel haar eigen website ontwikkeld in 2017, met informatie over alle activiteiten van de cel. In 2018 werd de site ongeveer 70 keer per dag bezocht. Dit is een toename van meer dan 10% ten opzichte van vorig jaar.


Opleidingen als alternatief voor de administratieve boete

Om het hygiëneniveau in de horecasector te verbeteren, biedt het FAVV horecabedrijven de mogelijkheid om hun administratieve boete naar aanleiding van een slecht inspectieresultaat te laten kwijtschelden, op voorwaarde dat het keukenpersoneel een opleiding volgt die wordt georganiseerd door het Voedselagentschap. In 2018 werden 55 opleidingssessies georganiseerd voor 1145 deelnemers.


Aangekondigde controleacties

Ieder jaar organiseert het FAVV sensibiliseringsacties voor professionelen, waaronder aangekondigde controleacties in bepaalde gemeenten. Gedurende één week worden alle inrichtingen van de distributiesector die gevestigd zijn in deze gemeente gecontroleerd. Voorafgaand aan deze controleacties organiseert het FAVV steeds een informatiesessie. De controleacties vinden plaats in horeca-inrichtingen, in slagerijen, kruidenierszaken, bakkerijen, supermarkten, grootkeukens en bij groothandelaars.

In 2018 hebben er acties plaatsgevonden in Andenne, Flémalle, Grâce Hollogne, Schoten, Quievrain, Hensies, Lokeren, Knokke-Heist, Virton, Bressoux, Sint-Truiden, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe. Het FAVV heeft in samenwerking met de betrokken gemeenten 14 opleidingssessies georganiseerd waaraan 769 personen hebben deelgenomen.

Alle aangekondigde controleacties en de resultaten worden gecommuniceerd via de pers, op onze website en via onze sociale mediakanalen om de bevolking te informeren.


Opleidingen voor voedselbanken en vrijwilligers

Sinds tal van jaren zetten liefdadigheidsorganisaties zich in om levensmiddelen in te zamelen en uit te delen aan de meest behoeftigen. De inzameling van voedseldonaties (bij groothandelszaken, lokale kruidenierszaken, groentetelers, bakkers...) en de verdeling ervan via sociale kruideniers of sociale restaurants zijn activiteiten die onderworpen zijn aan de reglementering en moeten bijgevolg worden gecontroleerd door het FAVV. Naast deze acties van liefdadigheidsverenigingen, zien we ook meer en meer solidariteitsinitiatieven van burgers, bijvoorbeeld particulieren die levensmiddelen ter beschikking stellen in gemeenschappelijke koelkasten.

Voedselveiligheid is een fundamenteel recht van alle burgers. Het FAVV waakt over dit recht door al deze initiatieven te ondersteunen. Enerzijds werd er een omzendbrief die bestemd is voor de professionelen opgesteld en gepubliceerd op onze website. Deze omzendbrief geeft richtlijnen over de houdbaarheidsdata, traceerbaarheid, etikettering en het invriezen van voeding. Anderzijds biedt het opleidingsteam van het FAVV vrijwilligers de mogelijkheid om gratis een opleiding te volgen. Deze opleidingen zijn zowel bestemd voor de vrijwilligers die aan voedselbedeling doen als voor de vrijwilligers die maaltijden bereiden. Tijdens deze opleidingen komen de basisregels aan bod die toelaten om maaltijden uit te delen zonder risico op voedseltoxi-infecties bij de begunstigden.

In 2018 heeft de cel tijdens 14 opleidingssessies op die manier 769 vrijwilligers opgeleid die werkzaam zijn in sociale kruidenierszaken en in sociale restaurants.


Opleidingen voor de grootkeukens

Iedere dag bereiden en verdelen grootkeukens een groot aantal maaltijden. Deze maaltijden zijn bijvoorbeeld bestemd voor leerlingen die eten in de schoolkantine, bewoners van een rusthuis, ziekenhuispatiënten en natuurlijk ook kinderen die deelnemen aan kampen die worden georganiseerd door jeugdbewegingen. Het FAVV beschouwt het informeren en sensibiliseren van deze doelgroep dan ook als prioritair.

In 2018 heeft het opleidingsteam bijna 3000 personen begeleid die maaltijden bereiden of serveren in grootkeukens.


Infosessies in de veeteeltsector

Onze consumptiewijzen evolueren en de vraag van consumenten naar vlees of vis uit de korte keten neemt toe. Veetelers die aan dit soort verkoop willen doen, wagen zich in feite aan een nieuw beroep waarvoor andere sanitaire en reglementaire voorschriften gelden. Het opleidingsteam ondersteunt veetelers om de stap te zetten naar de korte keten verkoop door hun vragen te beantwoorden, ze te verwelkomen op beurzen en door informatiesessies te organiseren.

In 2018 werden 5 informatiesessies gegeven waarin 190 veetelers begeleid werden in hun stap naar diversificatie.


Informatiesessies in de imkersector

Het FAVV hecht veel belang aan diergezondheid, onder meer aan bijengezondheid. Naast het programma voor de monitoring van de bijengezondheid heeft het opleidingsteam ook meerdere conferenties georganiseerd om imkers te sensibiliseren voor de goede imkerpraktijken in de bijenstand, goede hygiënepraktijken in het slinger-en opslaglokaal en het naleven van de voorschriften voor de honingverkoop.

Bijna 100 professionelen hebben hun voordeel kunnen doen met deze opleidingen (imkers, dierenartsen van bijen, verantwoordelijken van imkerscholen...).


Verwerking op de hoeve

Landbouwers die groenten of granen telen of die melk produceren en hun activiteiten willen diversifiëren, kunnen hun producten ook verwerken en verkopen. Ze kunnen bijvoorbeeld zuivelproducten (boter, yoghurt, kaas, ...), confituur, vruchtensappen enz. vervaardigen en verkopen.

Landbouwers die aan dit soort van diversificatie willen doen, moeten beschikken over een ruimte die voldoet aan de regels die van toepassing zijn binnen de Europese Unie. Ze moeten de consumenten ook informeren door een etiket met de wettelijk verplichte informatie aan te brengen op de producten.

Rond deze diversificatie bestaan echter nog heel wat vragen en daarom heeft het opleidingsteam van het FAVV ervoor gekozen om zich specifiek tot deze doelgroep te richten. In 2018 werden 200 landbouwers, die aan diversificatie doen, gratis opgeleid door het FAVV.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren