www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLInternationale uitstraling Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.05.2019

Het FAVV heeft verschillende delegaties ontvangen die interesse toonden voor de verschillende missies van het Agentschap, waaronder:
 • China: inspectiebezoek in het kader van opheffing BSE-embargo
 • Filipijnen: audit verenmeel bij EMPRO
 • Hongkong: bespreking tijdelijke export van paarden naar Hongkong (tweemaal)
 • India: kennismakingsgesprek met de CEO van FSSAI
 • India: infovergadering informatiseringstraject BeCert
 • Iran: infovergadering i.v.m. het Belgische controlesysteem betreffende voedselveiligheid
 • Maleisië: inspectiebezoek in het kader van hernieuwing goedkeuring voor export van varkensvlees
 • Russische Federatie: inspectiebezoek boomkwekerijen (tweemaal)
 • Vietnam: bezoek van Vietnamese minister van landbouw aan Gembloux
 • Vietnam: auditbezoek appelen
 • Zuid-Korea: inspectiebezoek in het kader van eieren, eiproducten en gevogeltevlees

Het FAVV heeft ook zelf landen buiten Europa bezocht om ter plaatse de sanitaire en fytosanitaire voorwaarden te onderhandelen met zijn buitenlandse collega’s. Er werden twee bezoeken gebracht aan China om de lopende exportdossiers te bespreken met de verschillende bevoegde overheden en om de samenwerkingsakkoorden (MoU Memorandum of Understanding) te ondertekenen omtrent elektronische certificering en een pilootproject voor de registratie van levensmiddelenbedrijven. Samen met minister Ducarme werd ook aansluitend Vietnam bezocht. Verder werd nog Japan tweemaal bezocht voor een technische vergadering omtrent de exportvoorwaarden voor Belgische peren. Azië is duidelijk een belangrijke potentiële markt voor de afzet van Belgische agrovoedingsmiddelen, maar ook elders hebben de sectoren opportuniteiten gevonden.

Het project rond de herziening van de Engelstalige website van het FAVV moet toelaten om de internationale uitstraling van het FAVV verder te vergroten en de overheden van derde landen, de Commissie... de mogelijkheid geven om informatie betreffende de werking en de organisatie van het FAVV te raadplegen.


Samenwerking met Vietnam

In 2018 werd de vijvenveertigste verjaardag van de diplomatieke betrekkingen tussen Vietnam en België gevierd. Voor zowel België als Vietnam is landbouw een zeer belangrijke activiteit. In Vietnam is maar liefst 45% van de bevolking voor hun inkomsten afhankelijk van land- en bosbouw en visserij. Daarnaast is Vietnam een sterk groeiende markt. Dit biedt tal van mogelijkheden voor Belgische investeringen en export van agrovoedingsmiddelen.

In 2018 hebben er 2 ontmoetingen plaatsgevonden tussen de ministers van Landbouw van beide landen, en dit in zowel Hanoi als in België. Tijdens hun ontmoeting in België hebben de twee ministers van Landbouw een intentieovereenkomst getekend om de reeds goede samenwerking tussen het Vietnamese ministerie van landbouw en het Voedselagentschap te versterken. Door uitwisselen van kennis en ervaring zal de voedselveiligheid, dierengezondheid en plantengezondheid nog beter gegarandeerd kunnen worden.Deelname aan internationale vergaderingen

Het overleg tussen de nationale en Europese overheden wordt geformaliseerd via permanente werkgroepen (SCoPAFF - Standing Committees on Plants, Animals, Food and Feed) en expertgroepen met de Europese Commissie (EC) en via de werkgroepen van de Raad. Er bestaan eveneens informele werkgroepen, voorgezeten door de EC, die als doel hebben de Lidstaten te helpen bij het uitwerken van de wetgeving door de ervaring van nationale experts uit te wisselen.

In de Raadswerkgroepen neemt het FAVV deel aan enkele bijzondere overlegfora, namelijk het overleg van de CVO’s (Chief Veterinary officers), COPHS (Chief Officers of Plant Health Services) en de Potsdam- en Roosendaalwerkgroepen.

De EC en het voorzitterschap van de Raad van de EU - dit voorzitterschap roteert tussen de EU-lidstaten en wisselt om de 6 maanden - nodigen de CVO’s en de COPHS uit om strategische kwesties in verband met de werkzaamheden van de Raad op respectievelijk veterinair en fytosanitair gebied te bespreken. Daarnaast kunnen de CVO’s en de COPHS algemene richtsnoeren opstellen voor belangrijke teksten voordat die in detail worden besproken door de deskundigengroepen. Omgekeerd bespreken de CVO’s en de COPHS voorstellen die de deskundigengroepen hebben gedaan over cruciale technische aspecten van bepaalde belangrijke teksten, alvorens deze teksten verder gaan in de formele goedkeuringsprocedure. Ze werken samen met de komende voorzitterschappen van de EU bij het opstellen van het werkprogramma en behandelen cruciale vraagstukken i.v.m. bilaterale en multilaterale onderhandelingen met derde landen over veterinaire en fytosanitaire kwesties.

Terwijl het overleg van de CVO’s en de COPHS gericht is op strategische richtsnoeren, worden de details van de EU-positie in veterinaire en fytosanitaire onderhandelingen inzake handelsbetrekkingen met derde landen meestal onderzocht door respectievelijk de Potsdam- en de Roosendaalwerkgroepen, samen met de EC. Op deze manier kunnen uiteindelijk overeenkomsten over veterinaire en fytosanitaire aspecten (SPS) worden afgesloten tussen de Europese Unie en derde landen zodat de handel in dieren, dierlijke producten, planten en plantaardige producten wordt gefaciliteerd, zonder dat de gezondheid van mens, dier en plant in het gedrang komt.

Naast bovenstaand overleg wordt er ook overleg gepleegd tussen de Europese voedselveiligheidsagentschappen (HoA - Heads of Agencies).

In de plenaire meetings van de HoA’s, die twee maal per jaar worden georganiseerd, zijn de verschillende Europese voedselagentschappen vertegenwoordigd. Deze overlegmomenten zijn bedoeld om de onderlinge samenwerking te bevorderen, ervaringen en visies uit te wisselen met betrekking tot goede management praktijken om de efficiëntie en effectiviteit te bevorderen van de implementatie van de EU-regelgeving door operatoren. In de plenaire meeting van de HoA worden werkgroepen aangestuurd voor de ontwikkeling en goedkeuring van “tools” en “best practices”, dit komt ook de harmonisatie tussen de agentschappen ten goede. Ook de EC erkent de rol die dit overlegorgaan kan spelen om een efficiënt beleid uit te bouwen, gevoed door de verschillende benchlearningprojecten.

In 2018 nam het FAVV deel aan de vergaderingen in Berlijn en Wenen en werd er in diverse werkgroepen door de experts actief meegewerkt. Naar aanleiding van aanbevelingen in het kader van het fipronilincident boog een HoA-werkgroep onder voorzitterschap van België zich over de mogelijke taken van een Chief Food Safety Officer (CFSO) met het oog op de verbetering van het netwerk van de verschillende lidstaten. De taak van de CFSO is bij te dragen aan een betere coördinatie van de lidstaten om te voldoen aan de vereisten op het vlak van voedselveiligheid in het “Smarter Rules for Safer Food”-pakket, evenals het management van crisissen en incidenten die de grenzen van een lidstaat overstijgen. In december 2018 duidde minister Ducarme voor het eerst een Belgische Chief Food Safety Officer aan. Het FAVV dat van 2016 tot juli 2018 het HoA-secretariaat en de opvolging van de agendapunten van de plenaire meetings verzorgde, gaf de fakkel over in het tweede semester van 2018 en droeg het uitgebouwde platform voor de HoA-werkgroepen en - website over aan Duitsland.

Uitwisseling van informatie, ervaring en samenwerking op het vlak van handhaving van de voedselwetgeving gebeurt eveneens via informele werkgroepen, vergaderingen en seminaries van de FLEP (Food Law Enforcement Practitioners).

Het FAVV neemt deel aan de jaarvergadering van de Commissie van de Codex Alimentarius (CAC). Dit forum ontwikkelt geharmoniseerde internationale voedselnormen die bestemd zijn om de gezondheid van de consument te beschermen en loyale praktijken met betrekking tot de handel in levensmiddelen te bevorderen. Het neemt ook deel aan enkele Codexcomités waarbinnen de voorstellen voor internationale normen en richtlijnen worden uitgewerkt, zoals onder andere het CCFICS (Codex Committee on Food Import and Export Certification and Inspection). Het FAVV vertegenwoordigt België ook op de World Organisation for Animal Health (OIE), evenals bij het Comité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO-SPS Committee) te Genève.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren