www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLSlachtingen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 20.06.2019

Slachthuizen
Noodslachtingen
Particuliere slachtingen
Slachten op de productieplaats
Slachthuizen

Hieronder vallen de slachthuizen voor runderen, varkens, schapen en geiten, paarden, pluimvee, konijnen, gekweekt wild en loopvogels, alsook het warm vervoer van vlees van varkens, schapen, geiten en runderen.

Keuring
Alle dieren moeten voor en na het slachten worden onderzocht tijdens de zogenaamde keuring. De keuring bestaat uit twee delen: tijdens de ante-mortemkeuring wordt onder meer gecontroleerd of de levende dieren in goede gezondheid verkeren vóór het slachten en tijdens de post-mortemkeuring wordt gecontroleerd of het vlees veilig is. De bedoeling van de keuring is vooral de volksgezondheid te beschermen door vlees dat abnormaliteiten vertoont, besmet is met ziekteverwekkers of residuen van diergeneesmiddelen of contaminanten bevat, uit te sluiten voor menselijke consumptie.

Voor een aantal ziekten worden specifieke onderzoeken verricht: karkassen van varkens en éénhoevigen worden onderzocht op de aanwezigheid van trichinen (rondwormen), runderkarkassen worden onderzocht op de aanwezigheid van cysticercen (larvale tussenstadia van lintwormen). De keuring wordt meestal uitgevoerd door een zelfstandige dierenarts met opdracht (officiële dierenarts).

Naast de keuring zelf voert de officiële dierenarts ook inspecties uit op de voedselketeninformatie (VKI), het gespecificeerd risicomateriaal (maatregelen tegen de gekkekoeienziekte) en andere bijproducten, laboratoriumtests, de hygiënische werkwijze, de infrastructuur en de autocontrole. Als een inbreuk wordt vastgesteld op het vlak van dierenwelzijn, dan worden de gewesten hiervan op de hoogte gebracht.

Gekeurde karkassen In beslag genomen karkassen
Runderen 539.721 2.424 (0,5%)
Kalveren 351.213 311 (0,1%)
Varkens 11.260.008 29.514 (0,3%)
Paarden 5.944 48 (0,8%)
Schapen 129.420 144 (0,1%)
Geiten 18.189 71 (0,4%)
Gevogelte 309.647.689 3.834.255 (1,2%)
Konijnen 2.590.493 50.592 (2,0%)
Gekweekte hertachtigen 802 0 (0%)
Loopvogels 237 0 (0%)

De belangrijkste redenen voor afkeuring waren:
  • gestorven dieren (dood aangevoerd);
  • een gegeneraliseerde ziekte;
  • sterk vermagerde dieren;
  • een mogelijk risico voor de gezondheid van mens of dier.

Naast de werkzaamheden uitgevoerd door de zelfstandige dierenartsen met opdracht die permanent aanwezig zijn tijdens de slachtactiviteiten, worden er ook inspecties uitgevoerd door dierenartsen van het Agentschap.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 392 75,3
Infrastructuur, inrichting en hygiëne
(voor toekennen erkenning of toelating)
2 100
Autocontrolesysteem 308 92,9
Traceerbaarheid 375 94,9
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 382 92,7
Totaal 1.459 88,6

De resultaten zijn vergelijkbaar met die van 2017, behalve voor de scope “Infrastructuur, inrichting en hygiëne” waarvoor de resultaten beter zijn dan in 2017 en voor de scope “Traceerbaarheid” waarvoor de resultaten minder goed zijn dan in 2017.

Details inspectieresultaten "Infrastructuur, inrichting en hygiëne" per type activiteit
 

Gunstige checklists (%)

Slachthuizen runderen 66,7
Slachthuizen varkens 73,2
Slachthuizen schapen en geiten 73,6
Slachthuizen konijnen 94,7
Slachthuizen gekweekt wild 100
Slachthuizen paarden 90,5
Slachthuizen pluimvee 76,0
Slachthuizen loopvogels 100

De inspectieresultaten in de slachthuizen voor runderen, paarden en schapen en geiten zijn beter dan de resultaten in 2017.

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 76
PV's 28
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 1
Inbeslagnemingen 2
Andere 5
Totaal 112
Noodslachtingen

Met uitzondering van varkens mogen gezonde hoefdieren die een ongeval gehad hebben en die om welzijnsredenen niet levend naar het slachthuis kunnen vervoerd worden, buiten het slachthuis geslacht worden (noodslachtingen), om nadien naar het slachthuis te worden gebracht voor de keuring. Noodslachtingen worden dus niet uitgevoerd op zieke dieren.

In 2018 werden noodslachtingen uitgevoerd op 3.038 runderen, 186 kalveren en 2 paarden.
Particuliere slachtingen

Particuliere slachtingen zijn slachtingen van dieren waarvan het vlees uitsluitend bestemd is voor de eigenaar en zijn gezin.
Varkens, schapen en geiten mogen door een particulier thuis worden geslacht, maar deze slachting moet vooraf worden aangegeven bij het gemeentebestuur. De thuisslachting van runderen en éénhoevigen (paarden, ezels, …) is verboden. De thuisslachting van gevogelte en konijnen (lagomorfen) waarvan het vlees bestemd is voor het gezin is eveneens toegelaten en niet onderworpen aan een specifieke slachtaangifteplicht bij de gemeente.
Particuliere slachtingen kunnen ook in het slachthuis worden uitgevoerd.

In 2018 werden particuliere slachtingen in het slachthuis uitgevoerd voor 36.744 stuks pluimvee, 3.136 schapen, 5.545 runderen, 251 lagomorfen, 569 varkens, 88 kalveren, 23 geiten en 2 éénhoevigen.
Slachten op de productieplaats

Hieronder valt het slachten van pluimvee, konijnen en gekweekt wild op het landbouwbedrijf.
Producenten van gevogelte of konijnen kunnen de toelating krijgen om kleine hoeveelheden eigen dieren te slachten op hun bedrijf.

De verkoop van uitsluitend volledige karkassen mag slechts in kleine hoeveelheden gebeuren en aan de eindconsument, ofwel in de productieplaats ofwel op de lokale markt.

Loopvogels (struisvogels, nandoes, …) en gekweekte hoefdieren (everzwijnen, reeën, …) die niet kunnen worden vervoerd omwille van een risico voor de vervoerder of om redenen van dierenwelzijn, kunnen op de plaats van oorsprong in aangepaste lokalen worden geslacht waarbij het slachten onder hygiënische omstandigheden dient te gebeuren.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 18 100
Autocontrolesysteem 3 100
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 16 93,8
Totaal 37 97,3

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 1
Totaal 1

De inspectieresultaten van 2018 zijn vergelijkbaar met deze van 2017.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren