www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLDierlijke productie Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.05.2019

Houden van dieren
Verzamelcentra en pakstations van eieren
Hoevezuivelaars
Sperma(opslag)centra en embryo(productie)teams
Verzamelcentra dieren
Houden van dieren

Hieronder vallen de houders van landbouwhuisdieren (runderen, varkens, schapen, geiten, pluimvee…).

Aantal beslagen en dieren
2016 2017 2018a
Runderen Beslagen 28.466 27.314 25.797
Dieren 2.672.669 2.505.752 2.472.479
Varkens Beslagen 7.609 7.421 7.453
Plaatsen voor zeugen 503.118 430.710 469.701
Plaatsen voor mestvarkens 5.318.631 5.311.912 5.137.438
Schapen Beslagen 26.676 25.139 17.535
Dieren 194.687 161.157 206.462
Geiten Beslagen 10.117 9.358 6.007
Dieren 57.553 66.167 81.477
Hertachtigen Beslagen 2.357 2.236 1.505
Dieren 8.289 11.647 14.165
Pluimvee Beslagen 1.547 1.543 2.767
Plaatsen voor legkippen 8.719.228 8.878.993 10.273.435b
Plaatsen voor braadkippen 32.815.269 34.354.899 39.147.091b
Plaatsen voor fokpluimvee 3.207.764 2.862.853 2.842.972b
Paarden  Dieren 303.349 315.011 331.692
a De criteria voor de bepaling van het aantal beslagen en dieren zijn in 2018 gewijzigd.
b Gegevens geregistreerd in Sanitel op 4 april 2019 om rekening te houden met de nieuwe registratievereisten die zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 25 juni 2018 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor pluimvee, konijnen en bepaald hobbypluimvee.


Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 5.327 96,9
Autocontrolesysteem 116 99,1
Traceerbaarheid 4.831 78,3
Dierengezondheid 3.569 93,1
Geneesmiddelen en diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding 4.641 91,3
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 5 80,0
Totaal 18.489 89,9

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 1.314
PV's 158
Inbeslagnemingen 69
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 57
Andere 23
Totaal 1.621

In 2018 waren de inspecties met betrekking tot diergezondheid minder gunstig bij runderen. Dit was met name het geval voor de verplichting om aangekochte runderen in aparte stallen te houden in afwachting van de resultaten van de keuring bij aankoop, het tijdig uitvoeren van de tuberculinatie en het ondertekenen van een overeenkomst met een plaatsvervangende dierenarts.

Voor de controles op de naleving van de infrastructuur-, inrichting- en hygiënevoorschriften in varkensbedrijven waren de resultaten minder gunstig. De vaakst vastgestelde non-conformiteiten waren de afwezigheid van een geschikte aparte ruimte voor de opslag van kadavers, de afwezigheid van een kleedkamer voorzien van een voetbad en een toegelaten ontsmettingsmiddel en de afwezigheid van een geschikte ruimte voor het laden en lossen van de dieren.

De traceerbaarheidsinspecties waren minder gunstig in schapen- en geitenhouderijen. Het ontbreken van de identificatie van geiten ouder dan 6 maanden, het bijhouden van het register en het vervoersdocument waren de voornaamste problemen.

De resultaten van de controles op geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding waren ook minder gunstig in 2018. Het gaat dan in het bijzonder om de verplichtingen betreffende de tweemaandelijkse ondertekening van het register door de dierenarts en het opstellen van de viermaandelijkse verslagen en het klassement en de bewaring van de documenten van het IN-register.
Verzamelcentra en pakstations van eieren

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 274 94,5
Traceerbaarheid 133 94,0
Totaal 407 94,3

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 17
PV's 15
Inbeslagnemingen 2
Andere 1
Totaal 35

De inspectieresultaten van 2018 zijn vergelijkbaar met deze van 2017.
Hoevezuivelaars

Hieronder vallen de hoevezuivelaars die voornamelijk rechtstreeks aan de consument verkopen.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 216 82,9
Autocontrolesysteem 155 85,8
Traceerbaarheid 160 73,1
Totaal 531 80,8

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 58
PV's 9
Inbeslagnemingen 1
Andere 3
Totaal 71

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2017.
Sperma(opslag)centra en embryo(productie)teams

Hieronder vallen de inrichtingen die sperma van runderen, varkens, paarden, schapen en geiten winnen, behandelen, bewaren en opslaan. Ook de inrichtingen die embryo’s van runderen, paarden, schapen en geiten verzamelen en/of in vitro produceren, behandelen en opslaan behoren hiertoe.

Sedert 1 januari 2017 vallen voor bovenvermelde diersoorten zowel de centra met een erkenning voor de nationale handel als die voor het intracommunautair handelsverkeer onder de bevoegdheid van het FAVV.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 379 97,4
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 3 100
Traceerbaarheid 377 95,8
Totaal 759 96,6

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 19
PV's 3
Totaal 22

Het aantal non-conformiteiten en de daaraan gekoppelde maatregelen zijn lager dan in 2017. De inspecties inzake traceerbaarheid waren toen minder gunstig omdat de nationale centra in de paardensector dat jaar voor het eerst onder de bevoegdheid van het Agentschap vielen en deze centra aan bijkomende veterinaire eisen werden onderworpen. De toestand heeft zich in 2018 opnieuw genormaliseerd.

Bij de inspecties infrastructuur, inrichting en hygiëne werden non-conformiteiten vastgesteld m.b.t. het niet of onvolledig uitvoeren van voorgeschreven jaarlijkse of periodieke testen bij de donoren (paard en varken) en onvoldoende laboratoriumuitrusting bij een embryoproductieteam paard.

Bij de inspecties traceerbaarheid werden hoofdzakelijk non-conformiteiten vastgesteld betreffende het bijhouden van registers van de donordieren, de identificatie van het geproduceerde sperma en de identificatie van embryo’s.
Verzamelcentra dieren

Hieronder vallen de handelaars in dieren, publieke plaatsen waar dieren worden verzameld, verzamelcentra, veemarkten, controleposten en veilingen.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 321 87,9
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 18 83,3
Traceerbaarheid 369 89,2
Totaal 708 88,4

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 46
PV's 16
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 3
Totaal 65

De inspectieresultaten van 2018 zijn vergelijkbaar met deze van 2017.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren