www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLPlantengezondheid Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 20.06.2019

Het FAVV voert jaarlijks analyses uit op planten, plantaardige producten, grond en andere materialen die drager kunnen zijn van plantenziekten en plagen (houten verpakkingsmateriaal, paletten...). De monsternemingen worden verricht bij invoer, bij producenten, in opslagplaatsen, in verzendingscentra, in openbaar groen en in bossen. Meer informatie hierover kan u terugvinden op de pagina "Plantenziekten".

Dit toezicht heeft als doel uitbraken van quarantaineorganismen vroegtijdig op te sporen zodat ze kunnen worden uitgeroeid. Het laat eveneens toe op internationaal vlak te waarborgen dat onze planten en plantaardige producten aan de wettelijke vereisten voldoen. Een aanzienlijk aantal monsternemingen, in het bijzonder bij de teelt van aardappelpootgoed, wordt door het FAVV aan de gewesten gedelegeerd.

In 2018 bleef de Belgische aardappelproductie vrij van besmettingen met bruinrot of ringrot. Er werd evenwel een met ringrot besmette partij consumptieaardappelen van Poolse oorsprong onderschept in het kader van het jaarlijks fytosanitair bewakingsprogramma.

Het aardappelcysteaaltje (Globodera) en de wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne), alsook bacterievuur zijn endemisch in bepaalde zones, hun uitroeiing is dus niet meer mogelijk. De opgelegde bestrijdingsmaatregelen hebben tot doel verdere verspreiding te voorkomen en het vermeerderingsmateriaal prioritair te beschermen.

Bij de invoer van groenten, fruit en snijbloemen uit niet-EU lidstaten werden regelmatig schadelijke insecten aangetroffen. Het ging meer bepaald om mineervliegen (Liriomyza spp.), de tabakswittevlieg (Bemisia tabaci), de Afrikaanse fruitmot (Thaumatotibia leucotreta) en niet-Europese boorvliegen (Tephritidae).

In 2018 werd het onderzoek met kruisvallen naar de aanwezigheid van Rhagoletis fausta (black cherry fruit fly) verder gezet. Deze boorvlieg komt voor in Noord-Amerika en zou belangrijke schade in onze kersenteelt kunnen aanrichten. Dit organisme werd niet aangetroffen.

Begin 2018 werd een met de dennenhoutnematode (Bursaphelenchus xylophilus) besmette partij Portugese dennenschors onderschept tijdens de bemonsteringen die worden verricht in het kader van het jaarlijkse bewakingsprogramma. Passende maatregelen werden getroffen om verspreiding van deze nematode tegen te gaan.


Aantal missies Aantal operatoren
3.444 1.746


  Aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen (%) Aantal maatregelen
Anoplophora chinensis 12 100 -
Anoplophora glabripennis 12 100 4
Apple proliferation mycoplasm 68 100 -
Bacteriën 150 92,7 1
Bursaphelenchus xylophilus 108 99,1 -
Chrysanthemum Stem Necrosis Virus 118 100 -
Clavibacter michiganensis michiganensis 38 97,4 -
Clavibacter michiganensis sepedonicus * 1.528 99,9 -
Ditylenchus dipsaci 1.301 99,1 -
Erwinia amylovora

1.111

56,3 30
Globodera * 1.857 99,1 -
Insecten 399 65,7 112
Meloidogyne * 54 94,4 1
Monochamus 78 98,7 -
Nematoden 76 100 -
Phytophtora ramorum 135 91,9 2
Pospiviroïden * 87 94,3 -
Ralstonia solanacearum * 231 100 -
Rhagoletis fausta 2.483 100 -
Schimmels 37 97,3 -
Sclerotium cepivorum 1.298 93,2 1
Tomato yellow leaf curl virus 1 100 -
Virus 66 90,9 -
Xylella fastidiosa 496 98,4 3
Totaal 8.853 91,1 150

* De resultaten van de monsternemingen gedelegeerd aan de gewesten zijn beschikbaar in de laatste tabel.Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Inbeslagnemingen 6
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 12
Andere 132
Totaal 150


Non-conformiteiten
  Aantal monsternemingen Non-conforme
parameters
Hout 1 Planteninsecten interne markt, Ips typographus
Schors 8 Planteninsecten interne markt, Ips typographus, Bursaphelenchus xylophilus
Bladeren 23 Tomato spotted wilt virus (TSWV), Strawberry latent ringspot virus, Plantenvirussen interne markt, Planteninsecten invoer, Planteninsecten interne markt, Lyriomyza trifolii, Bemisia tabaci
Pootgoedbladeren 2 Xanthomonas arboricola pv. pruni
Bloemen 6 Thaumatotibia leucotreta, Planteninsecten invoer, Planteninsecten interne markt, Lyriomyza trifolii, Helicoverpa armigera
Vruchten 98 Thaumatotibia leucotreta, Tephritidae (niet-EU), Planteninsecten invoer, Helicoverpa armigera
Verpakkingsmateriaal in hout 2 Apriona spp.
Feromonenvallen 2 Rhagoletis fausta, Planteninsecten interne markt
Planten 73 Xanthomonas arboricola pv. pruni, Nematoden interne markt, Nematoden (algemeen), Meloidogyne (andere), Erwinia amylovora
Plantgoed 43 Xanthomonas arboricola pv. pruni, Thekopsora minima, Plum pox virus (Sharka), Phytophtora ramorum, Meloidogyne spp, Meloidogyne chitwoodi, Erwinia amylovora
Aardappelen 1 Meloidogyne chitwoodi
Consumptieaardappelen 1 Clavibacter michiganensis sepedonicus
Wortels 6 Xiphinema (andere), Trichodorus sp., Meloidogyne (andere)
Tak/stam met bladeren 394 Xylella fastidiosa, Plantenbacteriën interne markt, Erwinia amylovora, Clavibacter michiganensis michiganensis
Grond 115 Sclerotium cepivorum, Meloidogyne spp, Meloidogyne (andere), Globodera spp., Globodera rostochiensis, Globodera pallida, Ditylenchus dipsaci
Percelen grond 2 Globodera spp., Globodera rostochiensis, Globodera pallida
Tarra grond 1 Globodera spp., Globodera rostochiensis
Pootgoedstengel 7 Xanthomonas arboricola pv. pruni, Erwinia amylovora
Stam 1 Planteninsecten interne markt, Ips typographus


Resultaten van de monsternemingen gedelegeerd aan de gewesten (seizoen 2017-2018 of 2018-2019)
  Aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen (%) Seizoen
Clavibacter michiganensis sepedonicus 1.213 100 2017-2018
Globodera 2.605 99,16 2018-2019
Meloidogyne 267 100 2018-2019
Pospiviroïden 80 100 2018-2019
Ralstonia solanacearum 1.213 100 2017-2018
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren